U Vin­ku ula­žu 400 mil. ku­na

Agro­kor i bel­gij­ski Ar­do pro­izvo­dit će smrz­nu­to po­vr­će

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Kom­bi­na­ci­ja pro­izvod­nje dva­ju tvor­ni­ca – Vin­ke i pos­to­je­će Ar­do­ve aus­trij­ske tvor­ni­ce u ovoj plod­noj do­li­ni, stvo­rit će kom­ple­men­tar­ni asor­ti­man za is­toč­no eu­rop­sko tr­ži­šte”, ka­zao je Ber­nard Has­pes­lagh, ope­ra­tiv­ni iz­vr­š­ni di­rek­tor tvrt­ke Ar­do, ko­ja je u pro­tek­lih go­di­nu da­na, ko­li­ko su tra­ja­li pre­go­vo­ri, os­ta­la za­div­lje­na do­li­nom Du­na­va i nje­zi­nim po­ten­ci­ja­li­ma, te Agro­ko­rom kao obi­telj­skom kom­pa­ni­jom s jas­nom vi­zi­jom bu­duć­nos­ti.

To­do­rić is­ti­če ka­ko je Agro­kor u Vin­ku dosada uložio go­to­vo 200 mil. ku­na, kom­pa­ni­ja je restrukturirana fi­nan­cij­ski i poslovno. Za­jed­no s Ar­dom Agro­kor će po­di­ći pro­izvod­nju i za­pos­le­nost kroz otva­ra­nje vi­še od 100 rad­nih mjes­ta, a po­seb­no je važ­no na­po­me­nu­ti da će cje­lo­kup­no po­ve­ća­nje pro­izvod­nje bi­ti na­mi­je­nje­no iz­vo­zu i da će ta­ko hr­vat­ski pro­izvod bi­ti pla­si­ran na 60 tr­ži­šta na ko­ji­ma je pri­sut­na tvrt­ka Ar­do. “To je ve­li­ka pri­li­ka za do­ma­ću pro­izvod­nju i za naše ko­ope­ran­te ko­ji­ma se ti­me otva­ra­ju no­va tr­ži­šta. Naš plan je da tre­nut­na su­rad­nja s 80 ko­ope­ra­na­ta re­ali­za­ci­jom ove inves­ti­ci­je pre­ras­te u su­rad­nju sa 300 ko­ope­ra­na­ta či­me će se ukup­na pro­izvod­nja odvi­ja­ti na ti­su­će hek­ta­ra zem­lje”, re­kao je To­do­rić.

“Po­li­tič­kih bor­bi uvi­jek je bi­lo i bit će. One su pot­pu­no nor­mal­ne. Že­lio bih ka­za­ti jed­nu dru­gu stvar, ono što mi po­du­zet­ni­ci ne pri­hva­ća­mo i što bi­smo dru­ga­či­je ra­di­li do­đe no­va vlast i on­da im tre­ba 100 da­na. Ra­de ne­ke stra­te­gi­je, ova­mo - ona­mo i dok to sve iz­vr­te, pro­đu če­ti­ri go­di­ne. Iza nas je 25 go­di­na i svi zna­mo što tre­ba ra­di­ti. Ko­nač­no mo­ra­mo kre­nu­ti ra­di­ti”, re­kao je, is­ti­ču­ći pro­ble­me sa se­lom, ne­efi­kas­nom dr­žav­nom ad­mi­nis­tra­ci­jom, pov­la­če­njem novca iz EU fon­do­va...

“Ras­pi­še se na­tje­čaj, do­bi­je­te po­sao i on­da on pro­pad­ne. Ni­smo do­volj­no pri­prem­lje­ni. Tre­ba na­pra­vi­ti da se to ra­di na pra­vi na­čin i to pod hit­no, pre­ko no­ći. Ima­mo to­li­ko novca u raz­nim fon­do­vi­ma, u ko­ji­ma sa­mo le­že, a mi tre­ba- mo inves­ti­ci­je. Tre­ba­mo po­če­ti do­no­si­ti od­lu­ke. An­ga­ži­ra­ti se u pro­vo­đe­nju od­lu­ka u in­te­re­su dr­ža­ve”, re­kao je To­do­rić, is­ti­ču­ći ka­ko su s Vin­kom za­klju­či­li inves­ti­ci­je od 6 mi­li­jar­di ku­na u Hr­vat­skoj. “Iš­li smo svug­dje gdje su nas zva­li i tre­ba­li, od Ne­re­tve, Is­tre, kra­pin­skog i du­bro­vač­kog za­le­đa do Vin­ko­va­ca, Be­lja... Ov­dje je od dav­na bi­la ve­li­ka inves­ti­ci­ja ko­ja se de­ce­ni­ja­ma ni­je po­kre­nu­la te Agro­kor ni­je imao dru­gog iz­la­za ne­go da i tu po­mog­ne. Ulo­ži­li smo oz­bilj­ne nov­ce, do­ve­li smo naj­ve­će­ga europ­skog tr­gov­ca ko­ji će nam otvo­ri­ti tr­ži­šta. Do sad je pro­ci­je­nje­no da ima­mo od­lič­nu kva­li­te­tu pro­izvo­da i na­da­mo se jed­nom no­vom inves­ti­cij­skom za­ma­hu, jed­noj no­voj pro­izvod­nji i uz to no­vom za­poš­lja­va­nju, no­vom po­ten­ci­ja­lu za naše ko­ope­ran­te, no­vom pu­nje­nju dr­žav­nog pro­ra­ču­na i po­nos­ni smo što smo ima­li pri­li­ku da sve ovo po­nov­no po­kre­ne­mo”, re­kao je To­do­rić. Bit će po­nos Sla­vo­ni­ji i ci­je­loj Hr­vat­skoj, do­dao je, is­ti­ču­ći ka­ko je sa­mo u Vu­ko­var­sku žu­pa­ni­ju Agro­kor uložio oko 1,5 do 2 mi­li­jar­de ku­na.

“Mi mo­ra­mo po­če­ti ra­di­ti, a sad, ho­će li se mi­je­nja­ti po­li­ti­ka, ne bih to­me pri­da­vao to­li­ko po­zor­nos­ti. Na­rav­no da to ni­je ne­važ­no jer mo­že utje­ca­ti na od­ga­đa­nje ovo­ga ili ono­ga, na ne­ke rej­tin­ge, što ni­je ugod­no, ali se to svug­dje de­ša­va. Ali ide­mo po­če­ti do­no­si­ti od­lu­ke i ja­če se an­ga­ži­ra­ti u spro­vo­đe­nju in­te­re­sa dr­ža­ve, a to su inves­ti­ci­je i za­pos­le­nost. Po­li­ti­ka je ovak­va ili onak­va, ona će se mi­je­nja­ti i sve će se to ušti­ma­ti ka­ko tre­ba, ali ni­je do­bro da mi ne po­kre­ne­mo ono što stvar­no hr­vat­ska po­sje­du­je i ima, a mo­že zna­či­ti za nji­ho­ve gra­đa­ne, bolji život i bo­lju per­s­pek­ti­vu”, re­kao je To­do­rić.

AGRO­KOR JE U

VIN­KU DOSADA ULOŽIO GO­TO­VO 200 MI­LI­JU­NA KU­NA, KOM­PA­NI­JA JE RESTRUKTURIRANA FI­NAN­CIJ­SKI I POSLOVNO

PD

To­do­rić je is­tak­nuo ka­ko s Vin­kom za­klju­ču­ju inves­ti­ci­je od 6 mi­li­jar­di ku­na u Hr­vat­skoj

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.