AZTN kaz­nio kar­te­le sa 17,4 mi­li­ju­na ku­na

Vla­da Iz­vješ­će o tr­žiš­nom na­tje­ca­nju 2015.

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Vla­da RH na sjed­ni­ci odr­ža­noj u sri­je­du pri­hva­ti­la je Go­diš­nje iz­vješ­će o ra­du Agen­ci­je za za­šti­tu tr­žiš­nog na­tje­ca­nja (AZTN), ko­ja je la­ni ri­je­ši­la 667 pred­me­ta te iz­rek­la vi­še od 17,5 mi­li­ju­na ku­na uprav­no-kaz­ne­nih mje­ra, a od če­ga se čak 17,4 mi­li­ju­na od­no­si na za­bra­nje­nih ho­ri­zon­tal­nih spo­ra­zu­ma, od­nos­no kar­te­le- os­ta­tak se od­no­si na ne­pod­no­še­nje pri­ja­ve kon­cen­tra­ci­je.

Pre­ma po­da­ci­ma iz go­diš­njeg iz­vješ­ća, AZTN je ut­vr­dio pos­to­ja­nje tri­ju kar­te­la i to: na tr­ži­štu iga­ra na sre­ću, pri­vat­ne tje­les­ne za­šti­te i naj­ma na­utič­kih ve­zo­va.

Naj­vi­še su, ukup­no 9,7 mi­li­ju­na ku­na, pla­ti­li po­du­zet­ni­ci uklju­če­ni u kar­tel pri­re­đi­va­ča iga­ra na sre­ću kla­đe­nja. Me­đu vlas­ni­ci­ma la­na­ca kla­di­oni­ca naj­ve­ću je kaz­nu, 6,5 mi­li­ju­na ku­na, mo­ra­la platiti Su­per sport kla­di­oni­ca, za ko­ju je Agen­ci­ja ut­vr­di­la da je s još če­ti­ri kla­di­oni­ce sklo­pi­la za­bra­nje­ni, kar­tel­ski spo­ra­zum.

U is­tom je pred­me­tu Pr­va sport­ska kla­di­oni­ca kaž­nje­na s kaz­nom od 2,2 mi­li­ju­na ku­na, Ger­ma­nia Sport sa 533.000 ku­na, Fa­vo­rit sport­ska kla­di­oni­ca sa 371.000 ku­na i Bo­lus sa 99.000 ku­na. AZTN je ta­ko­đer ut­vr­dio pos­to­ja­nje kar­te­la na tr­ži­štu us­lu­ga pri­vat­ne tje­les­ne za­šti­te. Ta­mo je tr­žiš­no na­tje­ca­nje na­ru­še­no ta­ko što su iz­rav­ni tr­žiš­ni tak­ma­ci do­go­vo­ri­li mi­ni­mal­nu cijenu us­lu­ga pri­vat­ne tje­les­ne za­šti­te od 32,52 ku­ne, a AZTN je ut­vr­dio da taj do­go­vor ima sve ele­men­te kar­tel­nog spo­ra­zu­ma pa ih je kaz­nio ukup­nom kaz­nom od 5,3 mi­li­ju­na ku­na. So­kol Marić je zbog kar­te­la mo­rao platiti 1,3 mi­li­ju­na ku­na, Se­cu­ri­tas Hr­vat­ska mi­li­jun ku­na, Bi­lićErić 942.000, AKDZa­šti­ta 905.000, Klemm Si­gur­nost 657.000, V gru­pa 289.000 i Ar­se­nal­l­ve­zić 171.000 ku­na.

Na­po­kon, AZTN je za­klju­čio i da dje­lo­va­nje HGK i de­ve­te­ro čla­no­va Udru­že­nja na­utič­kog tu­riz­ma ima obi­ljež­ja kar­te­la. ACI je kaž­njen sa 1,1 mi­li­ju­na ku­na, Ma­ri­na Dal­ma­ci­ja sa 326.000 ku­na a Ko­mo­ra sa 100.000 ku­na. Nak­nad­no je ta od­lu­ka os­po­re­na na uprav­nom su­du.

Po­seb­no važ­nim u AZTNu sma­tra­ju što su la­ni za­pri­mi­li pr­vi zah­tjev za pri­mje­nu po­kaj­nič­kog pro­gra­ma, ins­ti­tu­tu ko­ji su­di­oni­ci­ma kar­te­la omo­gu­ću­je imu­ni­tet ili uma­nje­nje

kaz­ne.

MAR­KO LUKUNIĆ/PIXSELL

Mla­den Ce­ro­vac, čel­nik AZTN-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.