Ul­tra tra­ži bar 6 mil. ku­na za 2017., a svi fes­ti­va­li la­ni dobili oko 2 mil. kn

Fes­ti­va­le ran­ga Ul­tre u svi­je­tu javni sek­tor su­fi­nan­ci­ra s 10%, Hr­vat­ska za to ne­ma novca

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MA­RI­JA CRNJAK

Iz Adria MM Pro­duk­ci­je , or­ga­ni­za­to­ra Ul­tre, ka­žu da su im tro­ško­vi 60 mil. kn, a una­toč be­ne­fi­tu Hrvatske od fes­ti­va­la, pot­po­ra dr­ža­ve je oko je­dan pos­to

Je li fes­ti­val elek­tron­ske glaz­be Ul­tra Eu­ro­pe pre­vi­še am­bi­ci­ozan pro­jekt za Hr­vat­sku i tre­ba li ga u slje­de­ćoj go­di­ni pre­se­li­ti u ne­ku bo­ga­ti­ju des­ti­na­ci­ju ko­ja mo­že osi­gu­ra­ti ja­ču fi­nan­cij­sku pot­po­ru? Či­ni se da će to bi­ti te­melj­na di­le­ma ko­ju usko­ro tre­ba ri­je­ši­ti or­ga­ni­za­tor i pro­mo­tor Ul­tra Eu­ro­pe fes­ti­va­la, tvrt­ka Adria MM Pro­duk­ci­ja pod vod­stvom za­gre­bač­kog po­du­zet­ni­ka Ni­ko­le Buš­lje­te, na­kon što su dobili vr­lo jas­nu po­ru­ku da Ul­tra od dr­ža­ve mo­že do­bi­ti tek 600 ti­su­ća ku­na za promociju, a tra­že vi­še od šest mi­li­ju­na ku­na.

Mno­go ve­ćem iz­no­su u Hr­vat­skoj se te­ško mo­gu na­da­ti jer je Hr­vat­ska tu­ris­tič­ka za­jed­ni­ca svim glaz­be­nim fes­ti­va­li­ma la­ni is­pla­ti­la ukup­no ne­što vi­še od dva mi­li­ju­na ku­na. Nes­luž­be­no doz­na­je­mo da je za Buš­lje­ti­nu eki­pu ovo oz­bi­ljan iz­a­zov, jer ako se pro­jekt ko­ji je or­ga­ni­za­cij­ski zah­tje­van i skup ne po­ka­že pro­fi­ta­bil­nim, mo­že im se do­go­di­ti da na­kon 2017. iz­gu­be li­cen­ci­ju ko­ju su pot­pi­sa­li na pet go­di­na s tvrt­kom Ul­tra Wor­l­dwi­de.

Or­ga­ni­za­to­ri su za­do­volj­ni su­rad­njom s lo­kal­nom za­jed­ni­com, Spli­tom i Žu­pa­ni­jom, tvr­de da su sprem­ni za raz­go­vo­re s Mi­nis­tar­stvom tu­riz­ma, no svjes­ni su da će to bi­ti ote­ža­no zbog po­li­tič­ke si­tu­aci­je. Lu­ka Ju­re­ško, di­rek­tor ko­mu­ni­ka­ci­ja fes­ti­va­la Ul­tra Eu­ro­pe, za Pos­lov­ni dnev­nik po­jas­nio je ka­ko svjet­ske des­ti­na- ci­je u ko­ji­ma se odvi­ja­ju fes­ti­va­li ovak­vih raz­mje­ra su­dje­lu­ju u po­kri­va­nju oko 10 pos­to tro­ško­va, ne sa­mo u nov­cu već i u us­lu­ga­ma, kao što je smje­štaj iz­vo­đa­ča ili us­tu­pa­nje jav­nih pros­to­ra. Ul­tra je do­sad do­bi­va­la iz­me­đu 500 i 900 ti­su­ća ku­na, a s tak­vom pot­po­rom uvi­jek je bi­lo iz­a­zov­no or­ga­ni­zi­ra­ti fes­ti­val, ka­žu or­ga­ni­za­to­ri.

“Ne ra­di se o to­me da or­ga­ni­za­to­ri žicaju no­vac, već des­ti­na­ci­je ta­ko ula­žu u vla- sti­ti mar­ke­ting, vri­jed­nost pro­mo­ci­je ko­ju do­bi­ju pu­tem ovak­vih eve­na­ta straš­no je ve­li­ka. La­ni smo do­ve­li 150 ti­su­ća lju­di iz 140 ze­ma­lja, po­ve­ća­li smo broj da­na i lo­ka­ci­ja. To je ne­mjer­lji­va pro­mo­ci­ja. Fes­ti­val je la­ni dobio pres­tiž­nu na­gra­du iako smo je­di­na Ul­tra lo­ka­ci­ja ko­ja ni­je u mi­li­jun­skom gra­du. Na­ši tro­ško­vi su 60 mi­li­ju­na ku­na, a una­toč be­ne­fi­tu ko­ji Hr­vat­ska ima od fes­ti­va­la Ul­tra Eu­ro­pe, pot­po­ra dr­ža­ve je oko je­dan pos­to”, po­jaš­nja­va Ju­re­ško. Do­da­je da će na­pra­vi­ti sve ka­ko bi za­dr­ža­li fes­ti­val u Hr­vat­skoj, no od dr­ža­ve tra­že ve­ću par­ti­ci­pa­ci­ju u tro­ško­vi­ma or­ga­ni­za­ci­je, ne nuž­no u nov­cu.

Da nov­ča­na pot­po­ra ni­je mo­gu­ća, po­jaš­nja­va­ju u Mi­nis­tar­stvu tu­riz­ma. “Pro­jekt Ul­tra Eu­ro­pe sma­tra­mo iz­nim­no važ­nim, sto­ga ga u skla­du s mo­guć­nos­ti­ma i ove go­di­ne po­du­pi­re­mo. HTZ je spre­man fi­nan­ci­ra­ti promociju u iz­no­su od bru­to 600 ti­su­ća ku­na, a iz­rav­ne fi­nan­cij­ske pot­po­re ni­smo u mo­guć­nos­ti odo­bri­ti zbog Pro­gra­ma do­dje­le ‘de mi­ni­mis’ pot­po­ra za ra­zvoj tu­ris­tič­kog sek­to­ra u 2016. ko­ji je us­kla­đen s Ured­bom Ko­mi­si­je EU”, is­ti­ču u Mi­nis­tar­stvu.

Ka­ko nes­luž­be­no doz­na­je­mo, or­ga­ni­za­to­ri­ma je po­nu­đe­no da HTZ fi­nan­ci­ra pro­duk­ci­ju Ul­tra af­ter­mo­vie pro­mo­tiv­nog spo­ta ko­ji će se vr­tje­ti na in­ter­ne­tu, a ho­će li i na što pris­ta­ti or­ga­ni­za­to­ri, tre­ba­lo bi usko­ro bi­ti poz­na­to.

NI­JE DA OR­GA­NI­ZA­TO­RI ŽICAJU NO­VAC, VEĆ DES­TI­NA­CI­JE ULA­ŽU U PROMOCIJU Lu­ka Ju­re­ško Ul­tra Eu­ro­pe

La­ni su do­ve­li 150 ti­su­ća lju­di iz 140 ze­ma­lja DA­VOR PUKLAVEC/PIXSELL

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.