Za­ko­nom ri­je­ši­ti nepoštenu trgovačku praksu

Za­šti­ti­ti ma­le pro­izvo­đa­če od tr­go­va­ca

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - BOŽICA BA­BIĆ bo­zi­ca.ba­bic@pos­lov­ni.hr

Zas­tup­ni­ci u EU Par­la­men­tu od Europ­ske ko­mi­si­je tra­že za­ko­no­dav­ni ok­vir za nepoštenu trgovačku praksu

Na Ple­nar­noj sjed­ni­ci Europ­skog par­la­men­ta ko­ja se odr­ža­va u Stra­sbo­ur­gu usvo­je­no je Iz­vješ­će o ne­po­šte­nim tr­go­vač­kim prak­sa­ma u lan­cu ops­kr­be hra­nom. Euro­par­la­men­tar­ci se tom pro­ble­ma­ti­kom ba­ve od 2009., a po­s­ljed­nje dvi­je go­di­ne vr­lo in­ten­ziv­no. U iz­vješ­će su ugra­đe­ni aman­d­ma­ni zas­tup­ni­ka Europ­ske puč­ke stran­ke, čla­no­va Od­bo­ra za po­ljo­pri­vre­du i ru­ral­ni ra­zvoj me­đu, ko­ji­ma je i Ma­ri­ja­na Pe­tir, a ko­ji­ma se tra­ži do­no­še­nje ok­vir­nog za­ko­no­dav­s­tva na ra­zi­ni EU ka­ko bi se ri­je­šio pro­blem ne­po­šte­nih tr­go­vač­kih prak­si.

“S ob­zi­rom na to da ima­mo za­jed­nič­ko tr­ži­šte, taj se pro­blem tre­ba ri­je­ši­ti na za­jed­nič­koj EU ra­zi­ni. Za­ko­nom. I to od­mah!“, is­ti­če Pe­tir. Sa­mo usva­ja­njem EU le­gis­la­ti­ve mo­že se suz­bi­ti ne­po­šte­na tr­go­vač­ka prak­sa ko­ja je rak ra­na europ­ske, ali i hrvatske po­ljo­pri­vre­de, sma­tra Pe­tir i na­gla­ša­va: “Bes­kraj­no du­gim ro­ko­vi­ma pla­ća­nja i jed­nos­tra­nim iz­mje­na­ma ili ra­ski­di­ma ugo­vor­nih obve­za od stra­ne tr­go­vač­kih la­na­ca tre­ba sta­ti na kraj“. I zas­tup­nik IDS-a u Eu­rop­skom par­la­men­tu Ivan Ja­kov­čić po­zvao je vod­stvo Europ­ske ko­mi­si­je ne­ka iz­a­đe s kon­kret­nim pri­jed­lo­zi­ma za bor­bu pro­tiv nasilja ko­je pro­vo­di ne­po­šte­na kon­ku­ren­ci­ja ka­ko bi se po­bolj­šao po­lo­žaj po­ljo­pri­vred­ni­ka u pre­hram­be­nom sek­to­ru i osi­gu­rao ši­ri iz­bor za po­tro­ša­če.

“Ne­po­šte­na prak­sa ko­ju pro­vo­de ve­li­ki tr­go­vač­ki lan­ci po­seb­no ugro­ža­va ma­le pro­izvo­đa­če, zas­luž­ne za raz­no­li­kost oku­sa i mi­ri­sa na na­šim ze­le­nim tr­ž­ni­ca­ma”, upo­zo­rio je Ja­kov­čić. “Zar ni­je čud­no da na na­šim tr­ži­šti­ma ima­mo oz­na­ku Fa­ir tra­de (Pra­ved­na tr­go­vi­na) za uvoz ka­kaa i ka­ve dok na­ši pro­izvo­đa­či ne­ma­ju Fa­ir tra­de uvje­te i ne mo­gu se obra­ni­ti od na­pa­da, ili, re­kao bih, od nasilja na tr­ži­štu. Mi smo za slo­bod­no tr­ži­šte, ali ni­smo za slo­bo­du nasilja na tom tr­ži­štu. Že­li­mo po­šte­nu kon­ku­ren­ci­ju, po­go­to­vo u seg­men­tu tr­ži­šta na ko­jem pos­lu­ju ma­nji, sla­baš­ni pro­izvo­đa­či. Mo­ra­mo ih za­šti­ti­ti za­jed­nič­kim pro­pi­si­ma, ali i ak­ci­ja­ma ko­je tre­ba­ju pro­vo­di­ti zem­lje čla­ni­ce”, ka­že Ja­kov­čić.

Iz­vješ­ćem se od EK tra­ži da čla­ni­ce u pot­pu­nos­ti i do­s­ljed­no primjenjuju Di­rek­ti­vu 2011/7/EU o bor­bi pro­tiv kaš­nje­nja is­pla­ta u pos­lov­nim tran­sak­ci­ja­ma te da po­du­ze­ća na­mi­re vje­rov­ni­ke u ro­ku od 60 da­na ili, u pro­tiv­nom, ne­ka pla­te ka­ma­te.

ZAUSTAVITI DU­GE RO­KO­VE PLA­ĆA­NJA I JEDNOSTRANE RASKIDE UGO­VO­RA M. Pe­tir

ZA SLO­BOD­NO SMO TR­ŽI­ŠTE, ALI NI­SMO ZA SLO­BO­DU NASILJA NA TR­ŽI­ŠTU Ivan Ja­kov­čić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.