Ka­ko iz­gra­di­ti do­bar brend i is­ko­ris­ti­ti EU

Pre­da­va­či o pri­mje­ri­ma iz prak­se

Poslovni Dnevnik - - POSLOVNIUZLET 2016. -

Kre­ši­mir Ju­sup, sa­vjet­nik za pro­da­ju pos­lov­nim ko­ris­ni­ci­ma u Hr­vat­skom te­le­ko­mu, u Da­ru­va­ru je po­du­zet­ni­ci­ma po­jas­nio što su to clo­ud teh­no­lo­gi­je i ka­ko od njih ima­ti ko­ris­ti. Da­ru­var­ča­ni su ta­ko mo­gli doz­na­ti ka­ko ko­ri­šte­njem clo­uda sma­nji­ti tro­ško­ve pos­lo­va­nja, za­što je za pos­lov­ne po­dat­ke clo­ud si­gur­ni­ji od tra­di­ci­onal­nih in­for­ma­tič­kih rje­še­nja.

Kar­lo Stoj­če­vić, di­rek­tor agen­ci­je Red Po­int, po­jas­nio je ka­ko stvo­ri­ti pre­poz­nat­lji­vu tu­ris­tič­ku des­ti­na­ci­ju ko­ja će pos­ta­ti brend. “Brend je po­gled na svi­jet i po­ma­že u kre­ira­nju do­dat­ne vri­jed­nos­ti, a nje­go­va traj­nost je pu­no du­lja ne­go obič­nog pro­izvo­da”, po­ru­čio je. “Uvi­jek se sva­đam s tvrt­k­ma, pro­izvo­đa­či­ma, jer što ako po­tro­ša­ča ne za­ni­ma po­seb­nost pro­izvo­da već is­klju­či­vo ci­je­na i do­bav­lji­vost? To ni­su kri­te­ri­ji bren­da već pro­da­je”, is­ti­če Stoj­če­vić. Budućnost do­ma­ćih bren­do­va je u tran­sfor­ma­ci­ji i do­da­va­nju no­ve vri­jed­nos­ti, a ne od­la­zi­ti se bo­ri­ti na tr­ži­šti­ma na ko­ji­ma nis­te do­ras­li ve­li­či­nom. Svi lju­di žele ek­s­klu­ziv­nost i za to su sprem­ni platiti pre­mi­ju.

“Kad ima­te ta­blet, to ni­šta ne go­vo­ri, ali ako je u pi­ta­nju Ap­ple, to je dru­ga sta­var. Tre­ba stva­ra­ti per­cep­ci­ju ‘vau’. Ka­ko da­nas tran­sfor­mi­ra­ti do­ma­će des­ti­na­ci­je ko­je su pre­poz­nat­lji­ve po ma­sov­nom tu­riz­mu? Tre­ba po­nu­di­ti pra­vo, auten­tič­no is­kus­tvo ko­je će lju­di htje­ti do­bro platiti, a ne­će tra­ži­ti da sve bu­de uni­fi­ci­ra­no kao na bi­lo ko­jem mjes­tu na svi­je­tu”, po­ru­čio jer Stoj­če­vić.

Si­mon Fer­juc iz tvrt­ke Te­ti­da, ko­ja se već is­tak­nu­la pot­po­rom lo­kal­nim sa­mo­upra­va­ma u iz­ra­di stra­te­ških pla­no­va ra­zvo­ja op­ći­na i gra­do­va pre­ma pre­po­ru­ka­ma EU, go­vo­rio je na ra­di­oni­ci Te­ti­da:EU fondovi za ru­ral­ni ra­zvoj o mo­guć­nos­ti fi­nan­ci­ra­nja svo­jih pro­jek­ta iz fon­do­va EU. Po­di­je­lio je ne­ka svo­ja is­kus­tva u du­go­go­diš­noj me­đu­na­rod­noj prak­si u pos­lov­nom sa­vje­to­va­nju pri­vat­nog i jav­nog sek­to­ra. Upu­tio je pu­bli­ku ka­ko pro­na­ći put do novca iz Bruxel­le­sa i mak­si­mal­no is­ko­ris­ti­ti pos­to­je­će pro­pi­se. Go­vo­rio je i o raz­nim vr­sta­ma pot­po­ra. “Po­ten­ci­ja­li su go­le­mi, na­dam se da će­te ih is­ko­ris­ti­ti”, po­ru­čio je Fer­juc.

Ju­ri­ca Zor­man, kon­zul­tant tvrt­ke Euro Grant Kon­zal­ting (EGK), go­vo­rio je o ra­zvo­ju i pot­po­ri po­ljo­pri­vred­nih gos­po­dar­stva. Iz­nio je pri­mje­re us­pješ­nog pov­la­če­nja novca iz EU fon­do­va u Polj­skoj, po­naj­pri­je za ra­zvoj po­ljo­pri­vre­de.

DA­MIR ŠPEHAR/PIXSELL

Kar­lo Stoj­če­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.