Naj­ve­ća po­hva­la su kup­ci ko­ji se vra­ća­ju

Iz­la­ga­či ak­tiv­nos­ti HGK i lo­kal­ne tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce is­tak­nu­li kao po­dr­šku, dok su vi­so­ke saj­mi­šš­ne ko­ti­za­ci­je pri­mar­na pre­pre­ka tr­žiš­noj pri­sut­nos­ti

Poslovni Dnevnik - - MOJA PODUZETNA HRVATSKA - ANA MARIA FILIPOVIĆ GRČIĆ ana.maria.fi­li­po­vic.gr­cic@pos­lov­ni.hr

OPG-ovi su se po­ža­li­li i na hi­pe­rin­fla­ci­ju saj­mo­va, što je ma­lim po­du­ze­ći­ma vr­lo te­ško pra­ti­ti

Fes­ti­val po­du­zet­niš­tva, obr­ta i OPGo­va do­ži­vio je u sri­je­du u Da­ru­va­ru svo­je šes­to iz­da­nje. Na pos­lov­nom do­ga­đa­nju u za­jed­nič­koj or­ga­ni­za­ci­ji Ve­čer­njeg lista, Pos­lov­nog dnev­ni­ka i 24 sa­ta oku­pi­lo se 20ak po­du­zet­ni­ka i OPGo­va ko­ji su pred­sta­vi­li svo­je pro­izvo­de. Svi su iz­la­ga­či ak­tiv­nos­ti Hrvatske gos­po­dar­ske ko­mo­re i lo­kal­ne daruvarske tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce is­tak­nu­li kao naj­ve­ću po­dr­šku, dok su se vi­so­ke saj­miš­ne ko­ti­za­ci­je po­ka­za­le kao pri­mar­na pre­pre­ka kva­li­tet­ni­joj tr­žiš­noj pri­sut­nos­ti.

Ma­ri­na Go­lub i OPG Di­du­li­ca ba­ve se pro­izvod­njom li­ke­ra, dže­mo­va i kan­di­ra­nog vo­ća. Tre­nut­no za­poš­lja­va­ju dvo­je lju­di, pos­to­je već šest go­di­na i u pos­lo­va­nju se os­la­nja­ju na pomoć Hrvatske gos­po­dar­ske ko­mo­re i Tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce gra­da Da­ru­va­ra. Me­đu naj­za­nim­lji­vi­jim pro­izvo­di­ma iz nji­ho­va asor­ti­ma­na na­la­zi se li­ker od svi­je­tlog pi­va te no­vi­tet li­ker od tam­nog pi­va ko­ji je svoj put pro­na­šao i do ve­ćih tu­ris­tič­kih des­ti­na­ci­ja po­put Spli­ta i Pri­mo­šte­na. Iako li­ker od pi­va na tr­ži­štu pos­to­ji već ne­ko vri­je­me, vr­sta pro­izve­de­na od tam­nog pi­va nji­ho­va je ide­ja. Po­seb­no su iz­me­đu os­ta­log po­nos­ni, is­ti­če vlas­ni­ca, na li­ker od aro­ni­je i cr­nog vi­na na­zva­nog Bac­c­hus ko­ji ide­al­no sje­di­nju­je lo­kal­ne kul­tu­re. “Bez si­ner­gi­je s dru­gi­ma te­ško je us­pje­ti. Tre­nut­no radimo na po­ve­ća­nju pro­izvod­nih ka­pa­ci­te­ta jer že­li­mo da nam ovo pos­ta­ne je­di­ni po­sao”, pro­uči­la je Ma­ri­na Go­lub. Vlasta Vončina i OPG Vončina do­la­ze iz Si­ra­ča, ba­ve se pro­izvod­njom voć­nih so­ko­va, uki­se­lje­nog po­vr­ća, ja­buč­nog oc­ta i dže­mo­va. Us­pješ­no pos­lu­ju če­ti­ri go­di­ne i na tr­ži­šte pla­si­ra­ju pro­izvo­de nas­ta­le po tra­di­ci­onal­noj re­cep­tu­ri nas­ta­le od sta­rih autoh­to­nih sor­ti vo­ća. To je ono što ih raz­li­ku­je od os­ta­lih, ali ža­le se i da vr­lo te­ško pra­te ve­će pro­izvo­đa­če. Iako su im saj­mo­vi pri­mar­ni na­čin dis­tri­bu­ci­je pro­blem je što su saj­miš­ne ko­ti­za­ci­je i put­ni tro­ško­vi vr­lo vi­so­ki pa u nji­ma ne su­dje­lu­ju ono­li­ko ko­li­ko bi že­lje­li. “Ne mo­že­mo ra­di­ti kao ve­li­ke in­dus­tri­je. Ali istovremeno uživamo ve­li­ku pot­po­ru gra­da i Tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce Da­ru­va­ra pa za­hva­lju­ju­ći nji­ma vi­še ne pro­da­je­mo is­klju­či­vo na kuć­nom pra­gu”, ka­že Vlasta Vončina. S po­seb­nom paž­njom pra­te po­tre­be i kre­ta­nja na tr­ži­štu pa su se u pro­izvod­nji dže­mo­va okre­nu­li ot­ku­pu pet­ki­na od lo­kal­nih OPG-ova jer ti­me udo­vo­lja­va­ju i stan­dra­di­ma ve­gan­skih i ve­ge­ta­ri­jan­skih ku­pa­ca ko­ji ne ko­ris­te na­mir­ni­ce ži­vo­tinj­skog po­ri­jek­la. “Naj­ve­ća po­hva­la i po­t­vr­da da do­bro radimo su kup­ci ko­ji se vra­ća­ju po još”, is­tak­nu­li su. Ti­ho­mir Gor­za na Da­ru­var­ski je Fes­ti­val po­du­zet­niš­tva do­šao pred­sta­vi­ti vi­no od ku­pi­ne. Nje­gov OPG pos­to­ji već pet go­di­na, ali su zbog su­oče­ni s ri­zi­kom od za­tva­ra­nja jer je nji­hov na­sad ve­li­či­ne 6,3 he­ka­ta­ra po­ha­rao mraz. Istovremeno, Gor­ze su naj­ve­ći pro­izvo­đa­či ma­li­na ko­ji se­zon­ski kad se po­ve­ća op­seg po­la, za­poš­lja­va do­dat­ne rad­ni­ke pa bi nji­ho­vo za­tva­ra­nje osje­ti­la i ši­ra za­jed­ni­ca. “Saj­mo­vi su za nas naj­bo­lja op­ci­ja jer se, osim di­rek­t­nog kon­tak­ta s kup­ci­ma, sve pla­ća go­to­vi­nom. Ne­ma če­ka­nja, ne­ma od­go­da pla­ća­nja”, ka­že

NE RADIMO KAO VE­LI­KE IN­DUS­TRI­JE. ALI ISTOVREMENO UŽIVAMO VE­LI­KU POT­PO­RU GRA­DA I TU­RIS­TIČ­KE ZA­JED­NI­CE DA­RU­VA­RA, KA­ŽE VLASTA VONČINA

ORIJENTIRANJE NA JED­NU BILJKU

EKO­NOM­SKI JE RULET. KOD MONOKULTURE OVISITE IS­KLJU­ČI­VO O PRINOSIMA KO­JI NI­SU UVI­JEK JEDNAKI

SAJ­MO­VI SU NAJ­BO­LJA OP­CI­JA JER SE, OSIM DI­REK­T­NOG KON­TAK­TA S KUP­CI­MA, SVE PLA­ĆA GO­TO­VI­NOM. NE­MA OD­GO­DA PLA­ĆA­NJA

vlas­nik. OPG Me­dić iz oko­li­ce Ga­reš­ni­ce pos­to­ji već de­vet go­di­na i bi­li su pr­vi ko­ji su na ovim pros­to­ri­ma uz­goj aro­ni­je iz­a­bra­li za svo­ju te­melj­nu dje­lat­nost. Da­nas je pro­izvo­đa­ča aro­ni­je sve vi­še, ali nji­ho­vi su pro­izvo­di po­put ma­tič­nog so­ka, pek­me­za, pra­ha i ča­je­va te su­še­nog vo­ća za­hva­lju­ju­ći či­nje­ni­ci da su bi­li pr­vi i naj­ve­ći pro­naš­li put do Vla­di­vos­to­ka i Ko­re­je. “Orijentiranje na jed­nu biljku pra­vi je eko­nom­ski rulet. Kod monokulture ovisite is­klju­či­vo o prinosima ko­ji ni­su uvi­jek jednaki. Mo­že vam go­di­na­ma ići do­bro, ali već jed­na lo­ša go­di­na je do­volj­na za eko­nom­ski pad”, is­tak­nuo je vlas­nik Dra­gu­tin Me­dić. Po­ža­li­li su se i na hi­pe­rin­fla­ci­ju saj­mo­va što je ma­lim po­du­ze­ći­ma vr­lo te­ško pra­ti­ti. Tu su i vi­so­ke ko­ti­za­ci­je te po­prat­ni put­ni tro­ško­vi ko­ji ne­ri­jet­ko od­bi­ja­ju od pri­ja­ve na po­je­di­na do­ga­đa­nja. Svo­je pro­izvo­de sto­ga, osim saj­miš­nim pu­tem, dos­tav­lja­ju i na kuć­nu adre­su. Iz Za­gre­ba su se pre­se­li­li na obi­telj­sko ima­nje, ali su os­ta­li pri­sut­ni na za­gre­bač­kim tr­ž­ni­ca­ma što omo­gu­ća­va kon­ti­nu­ira­ni kon­takt s kup­ci­ma ko­ji su na nji­ho­ve pro­izvo­de na­vik­li već niz go­di­na.

OPG Ka­lić Zvo­ni­mir iz Đa­ko­va pos­to­ji tri go­di­ne i ori­jen­ti­ran je na ekološku pro­izvod­nju in­dus­trij­ske ko­nop­lje od ko­je ra­de ulje, braš­no, sje­men­ke i pro­te­in­ski prah. Iz ovog OPGa is­ti­ču da žele sa­ču­va­ti pot­pu­no pri­ro­dan pro­ces uz­go­ja i po­nu­di­ti iz­vor­ne pro­izvo­de. “Ci­je­ni­mo sva­ki plod pri­ro­de ona­kav ka­kav za­is­ta jest”, po­ru­ču­je Zvo­ni­mir Ka­lić. Nji­ho­vi su pro­izvo­di na­mi­je­nje­ni de­tok­si­ka­ci­ji or­ga­niz­ma, sma­nje­nju bo­lo­va u kos­ti­ma, mi­ši­ći­ma i zglo­bo­vi­ma. Braš­no pro­izve­de­no od in­dus­trij­ske ko­nop­lje ne sa­dr­ži glu­ten ni lak­to­zu te je na­mi­je­nje­no svi­ma oni­ma ko­ji po­sve­ću­ju po­seb­nu paž­nju pre­hra­ni, dok je naj­ve­ća od­li­ka ovog pro­izvo­da vi­so­ko bo­gat­stvo ome­ga3 i ome­ga6 ne­za­si­će­nim mas­nim ki­se­li­na­ma.

Prah in­dus­trij­ske ko­nop­lje, kao dio nji­ho­vog asor­ti­ma­na, mjes­to na po­li­ca­ma i u broj­nim ku­ćans­tvi­ma pro­na­la­zi za­hva­lju­ju­ći bo­gat­stvu ami­no­ki­se­li­na, an­ti­ok­si­da­na­ta i bje­lan­če­vi­na te su naj­češ­ći po­tro­ša­či spor­ta­ši upra­vo zbog vi­so­ke pro­te­in­ske vri­jed­nos­ti pro­izvo­da. Naj­vi­še pro­da­ju, is­ti­ču u OPG Ka­lić, na saj­mo­vi­ma i pu­tem web – sho­pa.

Ti­ho­mir Gor­za do­šao pred­sta­vi­ti vi­no od ku­pi­ne

OPG Me­dić iz oko­li­ce Ga­reš­ni­ce pr­vi je na ovim pros­to­ri­ma po­čeo uz­ga­ja­ti aro­ni­ju

DUŠKO MARUŠIĆ/ PIXSELL

OPG Ka­lić Zvo­ni­mir iz Đa­ko­va pos­to­ji tri go­di­ne i ori­jen­ti­ran je na ekološku pro­izvod­nju in­dus­trij­ske ko­nop­lje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.