EP že­li do­sko­či­ti kre­ativ­nim prak­sa­ma (ne)pla­ća­nja po­re­za

Ca­ru ca­re­vo Na­kon obja­ve Pa­na­ma Pa­per­sa euro­par­la­men­tar­ci u ofen­zi­vi

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI&ANALIZE - ANA BLAŠKOVIĆ ana.bla­sko­vic@pos­lov­ni.hr

Di­rek­ti­va tra­ži se da se po­rez pla­ća gdje se stva­ra do­bit, a sas­to­ji se od šest mje­ra

Na­kon po­tre­sa iz­a­zva­nih obja­vom Pa­na­ma Pa­per­sa, o mi­li­jar­da­ma uta­je­nog po­re­za, ko­je su si u džep pre­ko off sho­re oaza kre­ativ­no sta­vi­li poz­na­ti po­li­ti­ča­ri, ve­li­ke kom­pa­ni­je i slav­ne oso­be, iz­bje­ga­va­nje pla­ća­nja po­re­za ne pres­ta­je bi­ti top te­ma. U EU se 2014. pri­ku­pi­lo 338,5 mi­li­jar­di eura po­re­za na do­bit, a pro­cje­na je da se još naj­ma­nje iz­me­đu 160 i 190 mi­li­ju­na eura go­diš­nje uta­ji. Euro­par­la­men­tar­ci su ras­prav­lja­li o pra­vi­li­ma da se sta­ne na kraj prak­sa­ma ne­pla­ća­nja po­re­za, a pri­jed­log je do sa­da naj­dub­lji po­pis mje­ra o ko­jem su zas­tup­ni­ci tre­ba­li gla­so­va­ti ju­čer. Di­rek­ti­va se os­la­nja na prin­cip da po­rez tre­ba pla­ća­ti ta­mo gdje se os­tva­ru­je do­bit i stva­ra vri­jed­nost, a sas­to­ji se od šest ključ­nih mje­ra pro­tiv agre­siv­nog po­rez­nog pla­ni­ra­nja. Njo­me se jas­ni­je de­fi­ni­ra­ju ter­mi­ni po­put ‘po­rez­nog uto­či­šta’ ko­ji su dosada raz­li­či­to tu­ma­če­ni, a ri­ječ je o od­go­vo­ru Uni­je na ak­cij­ski plan OECD-a pro­tiv sma­nje­nja po­rez­ne os­no­vi­ce i pre­us­mje­ra­va­nja do­bi­ti. Odjel za gos­po­dar­stvo EP-a pri­je dva tjed­na pri­hva­tio je pri­jed­log EK. “Ne­s­hvat­lji­vo je stal­no tra­ži­ti ve­će ula­ga­nje rad­ni­ka i umi­rov­lje­ni­ka te ma­lih i sred­njih po­du­ze­ća, dok ve­li­ke tvrt­ke i mul­ti­na­ci­onal­ke iz­bje­ga­va­ju pla­ća­ti svoj dio”, sa­žeo je stav mno­gih par­la­men­tar­ni iz­vjes­ti­telj Hu­gu­es Bayet. EP že­li zaustaviti praksu ‘unu­tar­njeg po­su­đi­va­nja’ iz­me­đu po­druž­ni­ca is­te tvrt­ke ko­jim se fik­tiv­no pri­ka­zu­je ma­nja do­bit i po­rez­na obve­za, uz ko­ri­šte­nje pla­ća­nja pre­uve­li­ča­nih ka­mat­nih sto­pa. Su­šti­na pri­jed­lo­ga je ut­vr­di­ti stro­že gra­ni­ce za od­bit­ke na pla­ća­nje ka­ma­ta; Ko­mi­si­ja pred­la­že da tvrt­ke ne bi smje­le od­bi­ti vi­še od 30% bru­to pri­ho­da, dok zas­tup­ni­ci sma­tra­ju da gra­ni­ca tre­ba bi­ti 20% ili 2 mi­li­ju­na eura, ovis­no što je vi­še.

FOTOLIA

Pa­na­ma Pa­per­si ot­kri­li da, uz tvrt­ke, po­li­ti­ča­ri i slav­ni ta­ko­đer ne­volj­ko pla­ća­ju po­re­ze

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.