Ak­cij­ski plan

Su­do­vi na je­sen do­bi­va­ju me­na­dže­re ko­ji će ih ubr­za­ti

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - SU­ZA­NA VAROŠANEC

Pred­sjed­nik su­da mo­ći će se po­sve­ti­ti bri­zi o učin­ko­vi­tos­ti su­da u rje­ša­va­nju pred­me­ta

Su­do­vi će usko­ro do­bi­ti pr­ve me­na­dže­re, što se go­di­na­ma naj­av­lji­va­lo, a na toj funk­ci­ji tra­žit će se eko­no­mis­ti. No­vi su to rav­na­te­lji sud­ske upra­ve, imat će rad­no mjes­to dr­žav­nog služ­be­ni­ka, a po­pu­nja­vat će se suk­lad­no Za­ko­nu o dr­žav­nim služ­be­ni­ci­ma, što zna­či pri­jam u služ­bu na te­me­lju jav­nog na­tje­ča­ja. Pos­to­jat će mo­guć­nost da se to rad­no mjes­to po­pu­nja­va pre­mje­šta­jem služ­be­ni­ka ko­ji su već u dr­žav­noj služ­bi, a is­pu­nja­va­ju uvje­te.

Ak­ti­vi­ra­nje rav­na­te­lja sud­ske upra­ve oče­ku­je se ti­je­kom je­se­ni u sklo­pu pro­ved­be no­vog Ak­cij­skog pla­na za pro­ved­bu stra­te­gi­je pra­vo­su­đa. Ia­ko je taj ins­ti­tut pre­dvi­đen va­že­ćim Za­ko­nom o su­do­vi­ma, još ni­je za­ži­vio. Ka­ko bi pra­vo­su­đe mo­glo pru­ži­ti kva­li­tet­nu i br­zu us­lu­gu gra­đa­ni­ma, rad­na sku­pi­na Mi­nis­tar­stva pra­vo­su­đa, ko­ja ra­di na iz­mje­na­ma Za­ko­na o su­do­vi­ma, pla­ni­ra do­dat­no raz­ra­di­ti ulo­gu i ov­las­ti rav­na­te­lja sud­ske upra­ve. Cilj je da rav­na­te­lji pre­uz­mu od pred­sjed­ni­ka su­do­va obav­lja­nje pos­lo­va ad­mi­nis­tra­tiv­ne, teh­nič­ke i ma­te­ri­jal­no­fi­nan­cij­ske na­ra­vi. Svo­jim ov­las­ti­ma ta- ko će stvo­ri­ti uvje­te za ra­ci­onal­ni­je ras­po­la­ga­nje ma­te­ri­jal­nim i fi­nan­cij­skim sred­stvi­ma su­da. Do­vest će to i do mo­gu­ćeg obje­di­nja­va­nja tih pos­lo­va pu­tem za­jed­nič­kih služ­bi za vi­še po­dru­čja.

Bo­lja or­ga­ni­za­ci­ja sud­ske upra­ve ubr­zat će ad­mi­nis­tra­tiv­no funk­ci­oni­ra­nje, što je ključ­no za pru­ža­nje br­že i tran­s­pa­rent­ni­je us­lu­ge stran­ka­ma. Dio je to pro­jek­ta za ja­ča­nja funk­ci­je me­nadž­men­ta u pra­vo­su­đu, što po­dra­zu­mi­je­va mo­der­ni­za­ci­ju sus­ta­va uprav­lja­nja i u su­do­vi­ma i u dr­žav­nim od­vjet­niš­tvi­ma. Po­naj­pri­je se to ti­če ja- ča­nja uprav­ljač­kih spo­sob­nos­ti čel­ni­ka pra­vo­sud­nih ti­je­la, ko­ji su oso­be prav­ne stru­ke te im ne­dos­ta­je zna­nja i vje­šti­na u po­dru­čju uprav­lja­nja. Na no­vi na­čin, tvr­de no­ve pra­vo­sud­ne vlas­ti, pos­ti­ći će se i ušte­de i ve­ća učin­ko­vi­tost u ra­du su­da, pa bi se pred­sjed­nik su­da mo­gao po­sve­ti­ti bri­zi o učin­ko­vi­tos­ti su­da u rje­ša­va­nju pred­me­ta.

Na kra­ju pr­vog kvar­ta­la broj ne­ri­je­še­nih pred­me­ta u svim su­do­vi­ma u RH sma­njen je u od­no­su na kraj 2015. za 4,11%, sa 559.072 pred­me­ta na kra­ju 2015. na njih 536.109 na kra­ju ožuj­ka. Za­os­ta­ci op­ćin­skih su­do­va sma­nje­ni su 5% (s 299.629 na 284.642), žu­pa­nij­skih 3,83% (sa 60.136 na 57.833), uprav­nih 5,13% (s 15.024 na 14.254 pred­me­ta). Za­os­ta­ci Vi­so­kog pre­kr­šaj­nog su­da sma­nje­ni su 7,71% (s 31.330 na 28.914 pred­me­ta). U tr­go­vač­kih su­do­va sma­nje­nje za­os­ta­ta­ka iz­no­si 0,81% (sa 44.236 na 43.877 pred­me­ta), a kod Vi­so­kog tr­go­vač­kog su­da pad iz­no­si 6,75%, s 20.221 na 18.856 pred­me­ta. Op­ćin­ski gra­đan­ski sud u Za­gre­bu sma­njio je broj ne­ri­je­še­nih pred­me­ta za 3126, ta­ko da ih je na kra­ju ožuj­ka imao 70.488.

Na kra­ju pr­vog kvar­ta­la broj ne­ri­je­še­nih pred­me­ta sma­njen pre­ma kra­ju 2015. za 4,11%, na 536.109

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.