Golf po­nov­no nad­gla­sao šu­mar­sku stru­ku

Šu­me iz­me­đu stru­ke i stra­te­gi­je Šu­ma­ri is­ti­ču ka­ko smo proš­lih go­di­na mno­ge hek­ta­re da­li za pos­lov­ne zo­ne, me­đu­tim gos­po­dar­stvo nam baš i ni­je pro­c­vje­ta­lo, bo­je se da ta­ko ni golf te­re­ni ne­će po­tak­nu­ti rast tu­riz­ma

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - BOŽICA BABIĆ

umar­stvo ni­je bi­lo i ne na­mje­ra­va bi­ti pre­pre­ka stra­te­škim pro­jek­ti­ma, ti­je­kom proš­lih go­di­na mno­ge hek­ta­re da­li smo za pos­lov­ne zo­ne me­đu­tim, gos­po­dar­stvo nam baš i ni­je pro­c­vje­ta­lo”, ova­ko Sil­vi­ja Zec, taj­ni­ca Hr­vat­ske ko­mo­re in­že­nje­ra šu­mar­stva i drv­ne teh­no­lo­gi­je ko­men­ti­ra ured­bu Vla­de o do­pu­šta­nju iz­grad­nje golf te­re­na i kam­po­va na šum­skom zem­lji­štu u vlas­niš­tvu Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske.

Ured­bu ne sma­tra do­brom, po­se­bi­ce u di­je­lu ko­ji re­gu­li­ra nak­na­de i ro­ko­ve pla- ća­nja. Bi­la je, ot­kri­va, čla­ni­ca po­vje­rens­tva ko­je je kre­ira­lo ured­bu, pri­pre­ma­ne su čak tri va­ri­jan­te, no po­s­ljed­njih go­di­nu da­na uop­će ni­je do­bi­va­la po­zi­ve pa ni­je ni su­dje­lo­va­la u iz­ra­di usvo­je­nog do­ku­men­ta.

Da­mir De­lač, taj­nik Hr­vat­skog šu­mar­skog druš­tva još je ra­di­kal­ni­ji u ne­ga­tiv­noj ocje­ni da se na šum­skom pros­to­ru gra­de golf igra­li­šta.

“U na­šem pri­oba­lju vla­da jag­ma za lo­ka­ci­ja­ma za golf te­re­ne, a za­bo­rav­lja se da to po­dru­čje ap­so­lut­no ni­je po­dob­no za tak­ve pro­jek­te jer, golf te­re­ni tro­še go­le­me ko­li­či­ne vo­de”, iz­no­si De­lač i ocje­nju­je da bi Du­brov­nik mo­gao os­ta­ti že­dan os­tva­ri li se pro­jekt gol­fa na Sr­đu. Pro­sječ­no golf igra­li­šte na­ime, dnev­no tro­ši oko 1500 pros­tor­nih me­ta­ra vo­de što od­go­va­ra ko­li­či­ni po­treb­noj za grad od osam ti­su­ća sta­nov­ni­ka.

“Stal­no se pri­ča da je ra­zvoj tu­riz­ma ne­za­mis­liv bez golf te­re­na, u kon­ti­nen­tal­nom di­je­lu ima­mo ih u Za­gre­bu i Oz­lju, no ti­je­kom go­di­ne uglav­nom su praz­ni. Bit­no je iz­gle­da da se šum­sko zem­lji­šte pre­na­mi­je­ni, a on­da što bu­de”, opo­mi­nje De­lač te pod­sje­ća i na svo­je­dob­no usva­jaŠ nje za­ko­na o golf igra­li­šti­ma. Taj je za­kon u me­đu­vre­me­nu uki­nut, no do­is­ta je i zna­ko­vi­to i za­nim­lji­vo da je 2014. go­di­ne dok je pre­mi­jer bio Zo­ran Mi­la­no­vić po hit­nom pos­tup­ku usvo­jen za­kon o šu­ma­ma ko­ji je za­pra­vo na­do­mjes­tio uki­nu­ti za­kon o gol­fu otvo­riv­ši mo­guć­nost pre­na­mje­ne šum­skog zem­lji­šta za iz­grad­nju golf te­re­na. Po­tom je nas­tu­pi­la du­ga stan­ka da bi tek ovaj tje­dan ko­ali­ci­ja HDZMost usvo­ji­la ured­bu. Ti­me su, či­ni se, odre­đe­ni lo­bi­ji (ne)oče­ki­va­no opet nad­gla­sa­li šu­mar­sku stru­ku.

V. ŽGANEC ROGULJA/PIX

Golf je opa­san i zbog po­troš­nje vo­de, na­po­mi­nju šu­ma­ri

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.