Isko­rak u re­gi­ju te­melj za svi­je­tlu bu­duć­nost

Hr­vat­ska elek­tro­pri­vre­da Pred kom­pa­ni­jom u dr­žav­nom vlas­niš­tvu iz­a­zov­no je raz­dob­lje u ko­jem je im­pe­ra­tiv pra­vo­vre­me­ne pro­ved­ba pla­ni­ra­nih inves­ti­ci­ja, sta­ra pos­tro­je­nja mo­rat će van iz po­go­na

Poslovni Dnevnik - - DIJAMANTI - DAR­KO BI­ČAK

Kod hi­dro­elek­tra­na pri­ori­tet će i u slje­de­ćim go­di­na­ma bi­ti nas­ta­vak cik­lu­sa re­vi­ta­li­za­ci­ja i re­kons­truk­ci­ja rvat­ska elek­tro­pri­vre­da je snaž­na, pro­fi­ta­bil­na kom­pa­ni­ja s čvr­stim fi­nan­cij­skim po­lo­ža­jem i ko­ja us­pješ­no i zna­lač­ki uprav­lja svo­jim fi­nan­ci­ja­ma, što je po­ka­za­la i us­pješ­na ope­ra­ci­ja re­fi­nan­ci­ra­nja obvez­ni­ca u lis­to­pa­du proš­le go­di­ne, is­ti­ču u toj tvrt­ki na­po­mi­nju­ći ka­ko su una­toč snaž­noj kon­ku­ren­ci­ji, us­pje­li za­dr­ža­ti udjel od oko 85 pos­to hr­vat­skog tr­ži­šta. Do­da­ju da su gu­bi­tak di­je­la tr­ži­šta na­dok­na­di­li ak­tiv­nos­ti­ma na su­sjed­ni­ma.

“U Slo­ve­ni­ji smo osvo­ji­li pet pos­to tr­ži­šta u sfe­ri pos­lov­nih ko­ris­ni­ka, a do­bi­li smo i pr­ve kup­ce u Sr­bi­ji i BiH. To je te­melj za dalj­nji isko­rak u re­gi­ji. Kon­ku­rent­ska HEPa na stra­nim tr­ži­šti­ma je, po­red pro­da­je os­nov­nog pro­izvo­da elek­trič­ne ener­gi­je, i mo­guć­nost po­nu­de dru­gih pro­izvo­da po­put ze­le­ne ener­gi­je, emi­sij­skih je­di­ni­ca, pli­na, po­moć­nih us­lu­ga, kao i us­lu­ga ra­zvo­ja i pro­ved­be pro­je­ka­ta ener­get­ske učin­ko­vi­tos­ti. Zbog ta­ko ši­ro­kog po­dru­čja dje­lo­va­nja, mo­gu­ća je i ope­ra­tiv­na su­rad­nja s hr­vat­skim i ino­zem­nim tvrt­ka­ma, ka­ko na inves­ti­ci­ja­ma u pro­izvod­ne objek­te, ta­ko i na ak­vi­zi­ci­ja­ma po­je­di­nih ener­get­skih tvrt­ki i pro­je­ka­ta”, ka­žu u HEPu.

Do­da­ju da je pred HEPom iz­a­zov­no raz­dob­lje u ko­jem se is­ti­če po­tre­ba pra­vo­vre­me­ne pro­ved­be pla­ni­ra­nih inves­ti­ci­ja, kod če­ga tre­ba vo­di­ti ra­ču­na o vi­še fak­to­ra. Pr­vo, sve je bli­ži 1. si­ječ­nja 2018., na­kon ko­jeg će sta­ra ter­mo­ener­get­ska pos­tro­je­nja mo­ra­ti iz­a­ći iz po­go­na jer ne­će bi­ti pri­la­go­đe­na stro­žim nor­ma­ma za­šti­te oko­li­ša. Za­to je po­treb­no ubr­za­no pri­pre­ma­ti re­ali­za­ci­ju vi­še za­mjen­skih pos­tro­je­nja na pos­to­je­ćim lo­ka­ci­ja­ma. Dru­go, tren­do­vi ve­le­pro­daj­nih ci­je­na i dalj­nja li­be­ra­li­za­ci­ja u po­dru­čju pro­izvod­nje elek­trič­ne ener­gi­je u Eu­ro­pi pred­stav­lja­ju iz­a­zov za odr­ži­vost pla­ni­ra­nih pro­je­ka­ta. Tre­će, sva­ki se pro­jekt elek­tra­na mo­ra du­go­roč­no uk­lo­pi­ti u ener­get­skok­li­mat­sku po­li­ti­ku EU, što je cilj i kod iz­grad­nje no­vih elek­tra­na na fo­sil­na go­ri­va ko­ji se pos­ti­že pri­mje­nom naj­bo­lje ras­po­lo­ži­vih teh­no­lo­gi­ja ko­je za­mje­nju­ju sta­ra pos­tro­je­nja ma­nje efi­kas­nos­ti, te sto­ga emi­ti­ra­ju znat­no ma­nje one­čiš­ću­ju­ćih tva­ri po je­di­ni­ci pro­izve­de­ne ener­gi­je.

Iz HEPa is­ti­ču da će kod hi­dro­elek­tra­na pri­ori­tet će i u slje­de­ćim go­di­na­ma bi­ti nas­ta­vak cik­lu­sa re­vi­ta­li­za­ci­ja i re­kons­truk­ci­ja s ci­ljem po­ve­ća­nja efi­kas­nos­ti i pro­du­lje­nja ži­vot­nog vi­je­ka ovih pos­tro­je­nja uz po­bolj­ša­nje pa­ra­me­ta­ra pos­tro­je­nja i po­ve­ća­nje nji­ho­ve po­gon­ske sprem­nos­ti.

U dis­tri­bu­cij­skoj dje­lat­nos­ti na­gla­sak će bi­ti na do­vr­šet­ku za­po­če­tih ula­ga­nja i po­kre­ta­nju ve­ćeg bro­ja no­vih ka­pi­tal­nih ula­ga­nja, kao što su iz­grad­nja, re­kons­truk­ci­ja, po­ja­ča­nje tran­sfor­ma­ci­je ili dogradnja sred­njo­na­pon­skih pos­tro­je­nja. Za kraj is­ti­ču da je za­po­če­la re­ali­za­ci­ja op­sež­nog i du­go­roč­nog pro­jek­ta ugrad­nje na­pred­nih bro­ji­la kod svih nji­ho­vih ku­pa­ca.

DI­NO STANIN/

Pu­ni­oni­ce za elek­trič­na vo­zi­la dio su su­vre­me­nog pos­lo­va­nja HEP-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.