Od par­ne lo­ko­mo­ti­ve do nuk­le­ar­ne elek­tra­ne

Đu­ro Đa­ko­vić Dok se kon­ku­ren­ci­ja za­oš­tra­va, pa­ra­lel­no se otva­ra­ju mo­guć­nos­ti na no­vim tr­ži­šti­ma

Poslovni Dnevnik - - DIJAMANTI - SU­ZA­NA VAROŠANEC

Gru­pa Đu­ro Đa­ko­vić je pro­la­ze­ći kroz res­truk­tu­ri­ra­nje po­sve pro­mi­je­ni­la pris­tup pos­lo­va­nju fo­ku­si­ra­ju­ći se na obra­nu, tran­s­port, in­dus­tri­ju i ener­ge­ti­ku

Gru­pa Đu­ro Đa­ko­vić ove go­di­ne obi­lje­ža­va 95. ob­ljet­ni­cu i jed­na je od zna­čaj­ni­jih me­tal­no­pre­ra­đi­vač­kih in­dus­tri­ja u ovom di­je­lu Eu­ro­pe. Kom­pa­ni­ja je pro­la­zi­la kroz raz­ne druš­tve­no–po­li­tič­ke sus­ta­ve, ra­to­ve i pro­mje­ne prav­ne re­gu­la­ti­ve.

Op­s­ta­ti zna­či­lo je pro­ći naj­in­ten­ziv­ni­ji teh­no­lo­ški i in­dus­trij­ski ra­zvoj u bur­nim vre­me­ni­ma. Da­nas ĐĐ ta­ko po­dra­zu­mi­je­va sva druš­tva ko­ja u na­zi­vu tvrt­ke ko­ris­te to ime, ia­ko vi­še ni­su po­ve­za­na za­jed­nič­kim vlas­ni­kom, dok su u užem smis­lu to ĐĐ Hol­ding d.d. i druš­tva ko­ji­ma je on ve­ćin­ski vlas­nik. No, sviH ma je za­jed­nič­ko da dje­lat­nost os­tva­ru­ju unu­tar In­dus­trij­ske zo­ne Đu­ro Đa­ko­vić. U njoj je pro­izve­de­no vi­še od 2000 blok­ko­tlo­va, vi­še od 600 ko­tlo­va za ter­mo­elek­tra­ne i in­dus­trij­ska pos­tro­je­nja, 17 tvor­ni­ca ce­men­ta i 4 tvor­ni­ce gip­sa, 16 tvor­ni­ca še­će­ra, vi­še od ti­su­ću lo­ko­mo­ti­va, za­tim 14000 te­ret­nih va­go­na, 2000 va­gon cis­ter­ni, vi­še od 400 tra­mva­ja i 150 di­esel mo­tor­nih vla­ko­va, vi­še od 400 di­za­li­ca, na de­set­ke mos­to­va te vi­še od 700 bor­be­nih ten­ko­va, 150.000 to­na od­lje­va­ka i 126 bor­be­nih ok­lop­nih vo­zi­la.

ĐĐ je pro­šao ra­zvoj­ni put od par­ne lo­ko­mo­ti­ve do grad­nje nuk­le­ar­ne elek­tra­ne, sve do da­nas kad ima su­rad­nju sa stra­nim part­ne­ri­ma fin­skom Pa­tri­om i nor­ve­škim Kon­g­sber­gom u po­dru­čju obram­be­ne in­dus­tri­je. Po­tre­ba za no­vim pro­izvod­nim i teh­no­lo­škim ra­zvo­jem, ute­me­lje­na na po­zi­tiv­nim is­kus­tvi­ma ra­zvit­ka i pos­lo­va­nja u proš­los­ti, je ne­upit­na. ĐĐ Hol­ding, kao i nje­go­va druš­tva, po­zi­ci­ju na tr­ži­štu mo­gu oja­ča­ti pla­ni­raDANAS nim mar­ke­tin­škim ak­tiv­nos­ti­ma, ali i upo­ra­bom ras­po­lo­ži­vih re­sur­sa te in­te­rak­ci­jom s tr­ži­štem ka­ko bi se stek­le kom­pa­ra­tiv­ne pred­nos­ti u od­no­su na kon­ku­ren­ci­ju. Ri­ječ je o pro­izvo­di­ma či­ja je na­mje­na u dalj­njoj pro­izvod­nji, obra­di, do­ra­di, pre­ra­di ili upo­ra­bi sa svr­hom pru­ža­nja us­lu­ga ve­ćem bro­ju ko­ris­ni­ka. Ak­tiv­nos­ti us­mje­re­ne ka pro­mo­ci­pred­nost ji i pla­sma­nu spe­ci­ja­li­zi­ra­nih te­ret­nih va­go­na na tr­ži­šte EU, re­zul­ti­ra­le su skla­pa­njem no­vih ugo­vo­ra, što po­t­vr­đu­je ori­jen­ta­ci­ju tvrt­ke pre­ma ra­zvo­ju i pro­izvod­nji va­go­na spe­ci­jal­ne na­mje­ne i iz­ved­be, uz pri­mje­nu pro­izvod­ne opre­me no­ve ge­ne­ra­ci­je.Glo­ba­li­za­cij­ski pro­ce­si pred tvrt­ku stav­lja­ju no­ve iz­a­zo­ve i dok se kon­ku­ren­ci­ja za­oš­tra­va, pa­ra­lel­no se otva­ra­ju mo­guć­nos­ti osva­ja­nja no­vih tr­ži­šta i za­poš­lja­va­nja ve­ćeg bro­ja obra­zov­nih struč­nih za­pos­le­ni­ka. Pro­la­ze­ći kroz pro­ces res­truk­tu­ri­ra­nja u po­s­ljed­nje dvi­je go­di­ne, Gru­pa ĐĐ po­sve je pro­mi­je­ni­la pris­tup svim seg­men­ti­ma pos­lo­va­nja: fo­ku­si­ra­ju­ći se na obra­nu, tran­s­port, in­dus­tri­ju i ener­ge­ti­ku, pri­prem­lje­na je za tr­žiš­ni nas­tup ko­ji će joj do­ni­je­ti du­go­roč­no odr­ži­vi rast, uz ra­zvoj mre­že ključ­nih ku­pa­ca, a u skla­du s ti­me i oče­ki­va­nja da 2016. na­kon du­go vre­me­na bu­de po­zi­tiv­na go­di­na.

Pred­sjed­nik Upra­ve To­mis­lav Ma­zal is­ti­če da je mi­si­ja ĐĐ pro­na­ći od­go­vo­re i rje­še­nja za mo­der­ne iz­a­zo­ve

To­mis­lav Ma­zal

pred­sjed­nik Upra­ve kroz sva če­ti­ri pos­lov­na po­dru­čja te vra­ti­ti sna­gu iz­voz­nih pro­je­ka­ta:

“Da­nas ne­ma ni­jed­nog ve­li­kog inves­ti­cij­skog pro­jek­ta u Hr­vat­skoj u ko­ji ĐĐ ni­je na ne­ki na­čin uklju­čen. Do­bi­va­njem no­vih iz­voz­nih pos­lo­va os­tva­ren je isko­rak u pro­izvod­nji i prodaji te­ret­nih va­go­na, te va­go­na cis­ter­ni spe­ci­jal­nih na­mje­na na naj­zah­tjev­ni­jem tr­ži­štu EU. Dru­gi ugo­vor u obram­be­noj in­dus­tri­ji do­šao je pu­tem Pa­trie. Oče­ku­je­mo no­ve ugo­vo­re, na­tje­ča­ji na ko­ji­ma smo pri­sut­ni u fa­zi su od­lu­ka”.

PD

Bor­be­na ok­lop­na vo­zi­la je­dan su od naj­poz­na­ti­jih pro­izvo­da Đu­re Đa­ko­vi­ća

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.