Tra­di­ci­ja ino­va­ci­ja kao pos­lov­ni mo­del

Sa­po­nia Od obrt­nič­ke ra­di­oni­ce do naj­ve­ćeg pro­izvo­đa­ča de­ter­dže­na­ta u ovom di­je­lu Eu­ro­pe

Poslovni Dnevnik - - DIJAMANTI - BOŽICA BABIĆ

se iz­gra­đu­ju du­go­go­diš­njim ra­dom.

“Sma­tra­mo da du­go­go­diš­nja tra­di­ci­ja po­ten­ci­ra zna­čaj Sa­po­ni­je na tr­ži­štu jer, uvi­jek je ve­že­mo za kon­ti­nu­itet u ra­zvo­ju i una­pre­đe­nju kva­li­te­te na­ših pro­izvo­da. Na­ša sna­ga su na­ši bren­do­vi, s po­no­som is­ti­če­mo go­di­ne ka­da je po­je­di­ni pro­izvod pr­vi put pro­izve­den”, iz­no­si Sken­der. Pod­sje­ća da su ne­dav­no ima­li kam­pa­nju u po­vo­du 120 go­di­na Sa­po­ni­je ko­jom su is­tak­nu­li i po­ve­za­li naj­z­na­čaj­ni­je bren­do­ve: Faks he­li­zim, Lik­vi, Arf, Or­nel i Lik­vi.

Po­kre­tač tren­do­va

“S teh­no­lo­škog gle­di­šta, tra­di­ci­ju mo­že­mo pro­ma­tra­ti kroz kon­ti­nu­ira­nu inves­ti­cij­sku ak­tiv­nost jer je Sa­po­nia odu­vi­jek bi­la po­kre­tač tren­do­va, po­seb­no u pra­nju i čiš­će­nju za što je naj­važ­ni­ja teh­no­lo­ška po­dr­ška”, na­gla­ša­va i do­da­je da su tra­di­ci­ju Sa­po­ni­je stva­ra­li lju­di ko­ji su u sva­ki pro­izvod ugra­di­li struč­nost i zna­nje, a stra­te­gi­ja je tvrt­ke da ne­pre­kid­no ula­že u iz­grad­nju no­vih struč­nih ka­dro­va ko­ji će pi­sa­ti ne­ku no­vu po­vi­jest Sa­po­nia kao je­dan od naj­ve­ćih pro­izvo­đa­ča de­ter­dže­na­ta tra­di­ci­onal­no je pri­sut­na na svim tr­ži­šti­ma Adria re­gi­je. U iz­vo­zu os­tva­ru­je po­lo­vi­nu pri­ho­da, a fo­kus je uglav­nom us­mje­ren na Adria tr­ži­šta gdje su bren­do­vi i poz­na­ti i priz­na­ti.

“To nam je osi­gu­ra­lo do­bre start­ne po­zi­ci­je u go­di­na­ma ka­da su se for­mi­ra­la no­va tr­ži­šta, jer je Sa­po­nia ima­la odu­vi­jek po­zi­tiv­ni imidž te smo vr­lo br­zo vra­ti­li po­vje­re­nje po­tro­ša­ča i dos­ti­gli vo­de­će tr­žiš­ne po­zi­ci­je na glav­nim bren­do­vi­ma”, iz­no­si Sken­der. Is­ti­če da broj­na pres­la­gi­va­nja na tr­ži­štu te ula­zak stra­nih tr­go­vač­kih la­na­ca kon­ti­nu­ira­no tra­že no­va po­t­vr­đi­va­nja. No tu tra­di­ci­ja ne igra bit­nu ulo­gu, ali ih, ka­že, mo­ti­vi­ra da stal­no po­di­žu ljes­tvi­cu oče­ki­va­nja i na do­ma­ćem i na iz­voz­nim tr­ži­šti­ma.

“Tra­di­ci­ja je bit­no obi­ljež­je tvrt­ke, ne kri­je­mo da smo po­nos­ni na sva­ku go­di­nu pos­to­ja­nja, jer je po­vi­jest Sa­po­ni­je obi­lje­ži­la broj­ne ge­ne­ra­ci­je ko­je su u njoj ra­di­le pa i ci­je­li grad Osijek. No, u tr­žiš­noj utak­mi­ci mo­ra­mo gle­da­ti na­pri­jed i fo­ku­si­ra­ti se na kva­li­ta­tiv­nu i teh­no­lo­šku kon­ku­rent­nost jer je to uvjet op­s­tan­ka i na­pret­ka”, is­ti­če Sken­der.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.