Zbog Be­ogra­da na vo­di Vu­čić ru­ši gra­do­na­čel­ni­ka Ma­log

Poslovni Dnevnik - - Regija -

U no­ći iz­me­đu 24. i 25. trav­nja ba­ge­ri­ma je sru­še­no na­se­lje gdje će arap­ska kom­pa­ni­ja iz­gra­di­ti dva stam­be­no-pos­lov­na tor­nja

Afe­ra ko­ja je iz­bi­la na­konn ru­še­nja na­se­lju­ku­ća u Sa­va­ma­la, be­ograd­skom­da, či­ni na se, grad­ske­bli­ži se vlas­ti ras­ple­tu, Be­ogra­da. na­kon anaa. što je pre­mi­jer Alek­san­dar Vu­čić od­go­vor­nost pre­ba­cio Dru­gim ri­je­či­ma, Vu­čić je op­tu­ži­op­svog bli­skog su­rad­ni­ka, gra­do­na­čel­ni­ka Si­ni­šu Ma­log, ali na pi­ta­nje ho­će li će pr­vi čo­vjek glav­nog gra­da bi­ti smi­je­njen ni­je od­go­vo­rio, jav­lja Ra­dio Slo­bod­na Eu­ro­pa.

Mut­ni pos­lo­vi Ma­log

Skrom­no na­se­lje Sa­va­ma­la naš­lo se na pu­tu grad­nji ve­li­kog stam­be­nog­pos­lov­nog kom­plek­sa Be­ograd na vo­di, vri­jed­nog 3,5 mi­li­jar­de eura, ko­jeg uz ve­li­ku Vu­či­će­vu po­dr­šku pri­pre­ma kom­pa­ni­ja iz UAEa Ea­gle Hil­ls. Ru­še­nje na­se­lja doš­lo je kao na­ru­če­no sr­p­skoj opor­bi te je or­ga­ni­zi­ra­la već tri pro­s­vje­da i naj­av­lju­je no­ve.

“Si­gu­ran sam da im na­mje­ra ni­je bi­la lo­ša i da su že­lje­li osi­gu­ra­ti mno­go ljep­ši pros­tor čis­te­ći od ucje­nji­va­ča ili kri­mi­na­la­ca ko­ji su zlo­upo­treb­lja­va­li taj pros­tor za svo­ju za­ra­du, ali to se ne smi­je ta­ko ra­di­ti”, re­kao je Vu­čić go­vo­re­ći o noć­nom po­ho­du u Sa­va- ma­li iz­me­đu 24. i 25 trav­nja, ka­da su u Sr­bi­ji odr­ža­ni par­la­men­tar­ni iz­bo­ri. Gra­do­na­čel­nik Siniša Ma­li je za do­ga­đa­je u Savamali, ka­da su ne­poz­na­te oso­be u fan­tom­ka­ma ba­ge­ri­ma ru­ši­le ku­će i pro­laz­ni­ci­ma odu­zi­ma­le mo­bi­te­le tvr­dio: “Ni Grad Be­ograd, ni bi­lo ko­ja ins­ti­tu­ci­ja ni­je u to­me su­dje­lo­va­la i to je ono za šta sam ja od­go­vo­ran.” Ia­ko Vu­čić za­sad hva­li Ma­log, on je te­žak uteg vlas­ti na­pred­nja­ka ko­ji ovih da­na for­mi­ra­ju no­vu vla­du. Ma­li je ra­dio u Agen­ci­ji za pri­va­ti­za­ci­ju, vo­dio je kon­zul­tant­sku agen­ci­ju Oli Con­sul­ting, da bi pos­tao sa­vjet­nik za fi­nan­ci­je ta­da pr­vom pot­pred­sjed­ni­ku vla­de Vu­či­ću, a za­tim gra­do­na­čel­nik. Proš­le go­di­ne ot­kri­ve­no je da je po­ve­zan s če­ti­ri ne­tran- spa­rent­ne of­f­sho­re kom­pa­ni­je, a Mre­ža za is­tra­ži­va­nje kri­mi­na­la i ko­rup­ci­je (KRIK) tvr­di ka­ko je u vri­je­me obav­lja­nja jav­nih duž­nos­ti Ma­li bio dio tih kom­pa­ni­ja.

Ku­po­vi­na 24 apart­ma­na

Kon­kret­no, na­vo­di se da je Ma­li kao di­rek­tor dvi­je tvrt­ke s Bri­tan­skih Dje­vi­čan­skih oto­ka ku­pio 24 luk­suz­na apart­ma­na u bu­gar­skom lje­to­va­li­štu Sve­ti Ni­ko­la od di­rek­to­ra ru­ske kom­pa­ni­je Lu­ko­il ko­joj je Ma­li 2003. po­mo­gao u pri­va­ti­za­ci­ji ben­zin­skih pos­ta­ja Be­ope­tro­la.

VU­ČIĆ JE IZ­JA­VIO DA JE ZA RU­ŠE­NJE U SAVAMALI, ZBOG ČE­GA JE OPOR­BA OR­GA­NI­ZI­RA­LA VEĆ TRI PRO­S­VJE­DA, ODGOVORNA BE­OGRAD­SKA VLAST KO­JU VO­DI SINIŠA MA­LI

PD

Ne­dav­no je ot­kri­ve­no da je Ma­li po­ve­zan s če­ti­ri of­f­sho­re tvrt­ke

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.