Po­la pos­lo­da­va­ca u EU ne mo­že na­ći rad­ni­ke s po­treb­nim vje­šti­na­ma

No­vi pro­gram Eu­ro­pa je su­oče­na s ne­dos­tat­kom vje­šti­na, sva­ki pe­ti Eu­rop­lja­nin ima po­te­ško­ća s či­ta­njem i pi­sa­njem, a još ih vi­še ima pro­ble­ma s ra­ču­na­njem, dok su čak dvi­je pe­ti­ne sta­nov­ni­ka in­for­ma­tič­ki ne­pi­sme­ne

Poslovni Dnevnik - - Komentari&Analize -

Teh­no­lo­ški na­pre­dak i glo­ba­li­za­ci­ja mi­je­nja­ju naš na­čin ži­vo­ta, uče­nja, ra­da i pos­lo­va­nja u ci­je­lom svi­je­tu. Bu­duć­nost eu­rop­ske kon­ku­rent­nos­ti i us­pje­šan rast ovi­se o vje­šti­na­ma rad­ni­ka.

Me­đu­tim, Eu­ro­pa je su­oče­na s ne­dos­tat­kom vje­šti­na. Sva­ki pe­ti Eu­rop­lja­nin ima po­te­ško­ća s či­ta­njem i pi­sa­njem, a još ih vi­še ima pro­ble­ma s ra­ču­na­njem. Dvi­je pe­ti­ne sta­nov­ni­ka in­for­ma­tič­ki su ne­pi­sme­ne. Tim lju­di­ma pri­je­ti ve­li­ka opas­nost od ne­za­pos­le­nos­ti, si­ro­maš­tva i druš­tve­ne is­klju­če­nos­ti.

S dru­ge stra­ne, pre­vi­še lju­di ra­di po­sao ko­ji ne od­go­va­ra nji­ho­vim spo­sob­nos­ti­ma. Sva­ka tre­ća oso­ba ko­ja za­vr­ši stu­dij ra­di na mjes­tu za ko­je ni­je po­treb­na sve­uči­liš­na di­plo­ma.

Una­toč sto­pa­ma ne­za­pos­le­nos­ti ko­je su u mno­gim zem­lja­ma i da­lje pre­vi­so­ke, go­to­vo po­lo­vi­na pos­lo­da­va­ca tvr­di da ne mo­gu pro­na­ći rad­ni­ke s od­go­va­ra­ju­ćim vje­šti­na­ma.

Ni­ka­ko ne mo­že­mo do­pus­ti­ti da se u Eu­ro­pi iz­gu­be to­li­ki ta­len­ti.

Iz tog raz­lo­ga pred­stav­ljam no­vi pro­gram vje­šti­na za Eu­ro­pu, ko­jim će se osi­gu­ra­ti vje­šti­ne za bo­lja rad­na mjes­ta.

Na­gla­sak će bi­ti na ra­zvo­ju os­nov­nih i na­pred­nih vje­šti­na, na jed­nos­tav­ni­jem pri­ka­zu kva­li­fi­ka­ci­ja, uklju­ču­ju­ći one ko­je se ne uče u ško­li, te pru­ža­nju bo­ljih i pra­vo­vre­me­nih in­for­ma­ci­ja o vje­šti­na­ma ko­je pos­lo­dav­ci tre­ba­ju da­nas i u bu­duć­nos­ti.

Po­kre­tač ras­ta gos­po­dar­stva

Do­pus­ti­te mi da slje­de­ćim tri­ma pri­mje­ri­ma pred­sta­vim što že­lim pos­ti­ći.

Kao pr­vo, mo­ra­mo po­bolj­ša­ti ra­zi­nu vje­šti­na. Tre­ba­li bi­smo osi­gu­ra­ti da svi po­sje­du­ju vje­šti­ne či­ta­nja, pi­sa­nja i ra­ču­na­nja te in­for­ma­tič­ke vje­šti­ne po­treb­ne za tr­ži­šte ra­da i za ži­vot. Obra­zov­ni sus­ta­vi i sus­ta­vi stru­kov­nog obra­zo­va­nja pri­tom ima­ju važ­nu ulo­gu, no za one ko­ji odus­ta­nu pu­tem mo­ra se osi­gu­ra­ti dru­ga šan­sa.

U tom kon­tek­s­tu pro­gram će obu­hva­ća­ti jam­s­tvo za vje­šti­ne. Nji­me se po­zi­va dr­ža­ve čla­ni­ce da osmis­le ka­ko svi­ma na pri­la­god­ljiv na­čin omo­gu­ći­ti da una­pri­je­de os­nov­ne i stek­nu na­pred­ne vje­šti­ne. To će bi­ti do­bar te­melj za po­bolj­ša­nje uvje­ta ži­vo­ta i ra­da za mi­li­ju­ne Eu­rop­lja­na te po­kre­tač ras­ta i na­pret­ka na­še­ga gos­po­dar­stva.

Kao dru­go, mo­ra­mo osi­gu­ra­ti da strukovno obra­zo­va­nje i osposobljavanje lju­di­ma pos­ta­nu pr­vi iz­bor, a ne “dru­ga op­ci­ja”, te da na­kon nje­go­va za­vr­šet­ka mo­gu ne­sme­ta­no ući u svi­jet ra­da ili nas­ta­vi­ti ško­lo­va­nje. Osim to­ga, tre­ba po­ti­ca­ti uče­nje na te­me­lju ra­da ka­ko bi se ra­zvi­le vje­šti­ne na vi­so­koj ra­zi­ni, me­đu os­ta­lim u na­pred­nim sek­to­ri­ma ko­ji mo­gu po­tak­nu­ti ino­va­ci­je i rast u Eu­ro­pi.

Is­ko­ris­ti­ti ta­len­te

Kao tre­će, tre­ba osi­gu­ra­ti da se ljud­ski ta­len­ti is­ko­ris­te te da se vje­šti­ne pre­poz­na­ju i uva­že u svim gos­po­dar­skim sek­to­ri­ma i zem­lja­ma u Eu­ro­pi. Da bi­smo to os­tva­ri­li, mo­ra­mo po­ja­ča­ti su­rad­nju na us­po­red­bi kva­li­fi­ka­ci­ja unu­tar EUa, ali i iz­van na­ših gra­ni­ca. Ta­ko bi­smo mo­gli is­ko­ris­ti­ti vje­šti­ne mi­gra­na­ta i tra­ži­te­lja azi­la te pri­vu­ći vi­so­kok­va­li­fi­ci­ra­ne struč­nja­ke iz ino­zem­s­tva.

Za­jed­no mo­že­mo pre­bro­di­ti ne­dos­ta­tak vje­šti­na i po­mo­ći lju­di­ma ko­ji že­le na­pre­do­va­ti, us­pje­ti, is­ko­ris­ti­ti svoj po­ten­ci­jal i pro­mi­je­ni­ti svoj ži­vot na­bo­lje.

To du­gu­je­mo is­to­vre­me­no mla­dom čo­vje­ku ko­je je za­vr­šio stu­dij i “za­peo” na ni­skok­va­li­fi­ci­ra­nom pos­lu, pe­de­se­to­go­diš­njem in­že­nje­ru či­je su vje­šti­ne pre­ga­zi­le no­ve teh­no­lo­gi­je, mla­di­ću ko­ji zbog po­te­ško­ća s či­ta­njem i pi­sa­njem ne mo­že na­pre­do­va­ti u ka­ri­je­ri... Udru­ži­mo li sna­ge s dr­ža­va­ma čla­ni­ca­ma, re­gi­onal­nim i lo­kal­nim za­jed­ni­ca­ma, so­ci­jal­nim part­ne­ri­ma, obra­zov­nim us­ta­no­va­ma i po­du­ze­ći­ma, mo­že­mo pro­mi­je­ni­ti stva­ri na­bo­lje.

* Su­pot­pis­ni­ci tek­s­ta su Jyr­ki Ka­ta­inen, pot­pred­sjed­nik Eu­rop­ske ko­mi­si­je za rad­na mjes­ta, rast, ula­ga­nja i kon­ku­rent­nost, Val­dis Dom­brov­skis, pot­pred­sjed­nik Eu­rop­ske ko­mi­si­je za Eu­ro i so­ci­jal­ni di­ja­log i Ti­bor Na­vrac­sics, po­vje­re­nik Eu­rop­ske ko­mi­si­je za obra­zo­va­nje, kul­tu­ru, mla­di i sport.

MO­RA­MO OSI­GU­RA­TI DA STRUKOVNO OBRA­ZO­VA­NJE I OSPOSOBLJAVANJE LJU­DI­MA POS­TA­NU PR­VI IZ­BOR, A NE ‘DRU­GA OP­CI­JA’ MARIANNE THYSSEN po­vje­re­ni­ca Eu­rop­ske ko­mi­si­je za za­poš­lja­va­nje, so­ci­jal­na pi­ta­nja, vje­šti­ne i mo­bil­nost rad­ne sna­ge

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.