BAN­KE U ISTOČNOJ

EU­RO­PI U PRO­BLE­MI­MA

Poslovni Dnevnik - - Burze & Financije -

Ban­ke u istočnoj Eu­ro­pi su u oz­bilj­nim pro­ble­mi­ma, is­ti­če se u go­diš­njem Iz­vje­šta­ju o ban­kov­nom sek­to­ru SIE-a ana­li­ti­ča­ra RBI-a. Ta­ko­zva­na ‘no­va nor­ma­la’ sa stro­žim ka­pi­tal­nim zah­tje­vi­ma, vi­sok stu­panj re­gu­la­tor­nih ak­tiv­nos­ti i nas­ta­vak uvje­ta ‘ul­tra-ni­skih’ ka­mat­nih sto­pa te ne­si­gur­no gos­po­dar­stvo u Ru­si­ji i Ukra­ji­ni bi­li su ja­san te­ret za pro­fi­ta­bil­nost ban­kar­stva sred­nje i is­toč­ne Eu­ro­pe. Prem­da je 2015. bi­la još jed­na u ni­zu te­ških go­di­na za ban­ke, na po­dru­čju sred­nje i ju­go­is­toč­ne Eu­ro­pe za­bi­lje­žen je zna­tan na­pre­dak, uz os­tva­re­ni po­vrat na ka­pi­tal od oko 10 pos­to. Na­pre­dak je odraz po­bolj­ša­nja, ili u naj­ma­nju ru­ku sta­bi­li­za­ci­je kva­li­te­te imo­vi­ne, a pos­tup­no se po­bolj­ša­va i rast bi­lan­ci. U 2015. ukup­na imo­vi­na ba­na­ka u re­gi­ji pr­vi pu­ta je pre­ma­ši­la prag od 1000 mi­li­jar­di eura što odra­ža­va po­ten­ci­jal ras­ta re­gi­je. Ipak, ne­dav­no do­ne­se­ne re­gu­la­tor­ne mje­re, uz one o ko­ji­ma se tek ras­prav­lja, po­put obvez­ne ko­nver­zi­je de­viz­nih kre­di­ta ili do­dat­nih ka­pi­tal­nih zah­tje­va, sve vi­še ote­ža­va­ju is­ko­ri­šte­nje po­ten­ci­ja­la te ogra­ni­ča­va­ju po­ti­ca­nje dalj­njeg ras­ta od stra­ne ban­kov­no­ga sek­to­ra. „Una­toč os­tva­re­nim gu­bi­ci­ma u 2015., ban­kov­ni sek­tor je os­tao vi­so­ko ka­pi­ta­li­zi­ran, lik­vi­dan i spo­so­ban za­do­vo­lji­ti po­traž­nju. U ovoj go­di­ni ban­ke se su­oča­va­ju s no­vim iz­a­zo­vi­ma. Po­traž­nja za kre­di­ti­ma struk­tur­no se pro­mi­je­ni­la. Umjes­to kre­di­ta s va­lut­nom kla­uzu­lom i pro­mje­nji­vom ka­mat­nom sto­pom, kli­jen­ti tra­že kre­di­te u do­ma­ćoj va­lu­ti s fik­s­nom ka­mat­nom sto­pom. Is­to­vre­me­no, kli­jen­ti oro­ča­va­ju de­po­zi­te pre­te­ži­to u stra­noj va­lu­ti. Za­hva­lju­ju­ći ni­skoj ra­zi­ni po­traž­nje ban­ke su u mo­guć­nos­ti od­go­vo­ri­ti na struk­tur­nu pro­mje­nu u po­traž­nji za kre­di­ti­ma. No, u du­žem ro­ku mo­gle bi se su­oči­ti s ras­tu­ćim pro­ble­mom va­lut­ne urav­no­te­že­nos­ti bi­lan­ce”, iz­ja­vio je An­ton Star­če­vić, sa­vjet­nik Upra­ve RBA.

D. M./PIXSELL

RBI o ban­ka­ma u re­gi­ji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.