Vu­ko­var je sa­vr­šen, ali sa­mo kao ku­li­sa

Poslovni Dnevnik - - DIJAMANTI -

U svoj tim uklju­či­li ste i Du­brav­ka Ši­men­ca ko­ji nas­to­ji Star­ta­si­ce po­nov­no uves­ti na sport­ske te­re­ne.

Star­tas pro­gram je naj­ve­ći re­zul­tat os­tva­rio 1987. u vri­je­me Uni­ver­zi­ja­de u Za­gre­bu, ta­da su pro­da­ni mi­li­ju­ni pa­ri Star­ta­si­ca. Svjes­ni smo da da­nas te ra­zi­ne ne mo­že­mo dos­ti­ći, no ža­los­ni smo što Zagreb to po­nov­no ni­je pre­poz­nao. Po­nu­di­li smo grad­skoj vlas­ti je­dan vr­lo pri­hvat­ljiv pos­lov­ni mo­del, ri­ječ je o 8000 pa­ri te­ni­si­ca za su­di­oni­ke i gos­te Uni­ver­zi­ja­de, no su­go­vor­ni­ka ni­smo do­bi­li. Spus­ti­li smo ci­je­nu da po­kri­je sa­mo tro­šak pro­izvod­nje, cilj nam je bi­la pro­mo­ci­ja Star­ta­si­ca kao su­ve­ni­ra, a za grad­sku bla­gaj­nu to je tre­bao bi­ti tro­šak od oko 750 ti­su­ća ku­na. To­li­ko o po­ma­ga­nju pro­izvod­nje u de­mo­graf­ski na­ru­še­nom po­dru­čju kao što je Vu­ko­var. Pro­sječ­ni BDP per ca­pi­ta u Vu­ko­va­ru iz­no­si 5000 eura, no ka­da mak­ne­te utje­caj Pr­vog pli­nar­skog druš­tva, iz­nos pa­da na 2700 eura dok je u Za­gre­bu 19.000 eura. Ne že­lim da me it­ko shva­ti po­greš­no, že­lim da Zagreb ima i 29.000 eura, no Bo­ro­vu i Vu­ko­va­ru tre­ba ma­lo vje­tra u le­đa. Mno­gi ne ra­zu­mi­ju da oču­va­njem rad­nih mjes­ta za­us­tav­lja­mo de­po­pu­la­ci­ju. Vu­ko­var je ure­đen fe­no­me­nal­no. Fa­sa­de su no­ve, ploč­ni­ci mra­mor­ni za­hva­lju­ju­ći Vla­di RH i me­đu­na­rod­noj za­jed­ni­ci. Sve je sa­vr­še­no kao ku­li­sa, ali po gra­du ho­da­ju du­ho­vi jer lju­di ne­ma­ju pos­la i sve vi­še gle­da­ju u ko­ji će auto­bus sjes­ti i ka­mo će oti­ći iz­van gra­ni­ca RH.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.