Ga­z­prom pot­pu­no uni­štio Ter­me Ma­ri­bor i do­veo ih na rub ste­ča­ja

Pro­pa­da­nje Tvrt­ka kćer ru­skog ener­get­skog di­va slo­ven­sku je kom­pa­ni­ju odve­la u gu­bit­ke i prodaju ne­kret­ni­na

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ter­ma­ma Ma­ri­bor sa­da pri­je­ti blo­ka­da ra­ču­na od stra­ne do­bav­lja­ča i ste­čaj, a bez pos­la bi mo­glo os­ta­ti vi­še od 300 za­pos­le­nih

Ma­ri­bor­ski tu­ris­tič­ki bi­ser Ter­me Ma­ri­bor u oz­bilj­nim su pro­ble­mi­ma. Naj­a­ve ru­skog vlas­ni­ka o ra­zvo­ju i ula­ga­nju ni­su se os­tva­ri­le, po­če­la je pro­da­ja ne­kret­ni­na i ot­pu­šta­nja, a ne­dav­no su iz­gu­bi­li svo­je bren­do­ve, npr. brend ho­te­la Ha­ba­kuk sa­da je u ru­ka­ma Ca­si­na Ma­ri­bor, koji je u ste­ča­ju. Ter­ma­ma Ma­ri­bor pri­je­ti blo­ka­da ra­ču­na, a ti­me i ste­čaj, pi­še Dnev­nik

Tvrt­ke iz po­rez­nih oaza

Ta­ko je tu­ris­tič­ki bi­ser Po­hor­ja u ru­ka­ma ru­skog vlas­ni­ka pos­tao sa­mo još jed­na od pri­ča o ne­us­pje­hu. Pro­pa­da­nje je po­če­lo do­la­skom pr­vih ru­skih vlas­ni­ka, kom­pa­ni­je Pla­ta­nus u vlas­niš­tvu od­vjet­ni­ka Ole­ga Der­kac­ha, koji je 2012. Ter­me Ma­ri­bor ku­pio za 30 mi­li­ju­na eu­ra. Na­kon Platanusa u vlas­nič­ku struk­tu­ru uš­le su kom­pa­ni­je Es­ter­land Part­ners i In­tel­co Gro­upa iz po­rez­nih oaza na Bri­tan­skim Dje­vi­čan­skim Oto­ci­ma i Be­li­zea. No­vi vlas­ni­ci obe­ća­li su ra­zvoj, po­seb­no u po­dru­čju zdrav­s­tve­nog tu­riz­ma, ali ni­šta se ni­je po­mak­nu­lo s mjes­ta. Na­kon ka­drov­skih pro­mje­na Ter­me Ma­ri­bor u po­s­ljed­nje če­ti­ri go­di­ne to­nu u mi­nu­se, proš­le go­di­ne je za­bi­lje­že­no 2,4 mi­li­ju­na eu­ra gu­bit­ka.

Ter­me Ma­ri­bor u stu­de­nom 2014. pre­uzeo je ru­ski ener­get­ski div Ga­z­prom, od­nos­no nje­go­va tvrt­ka kćer Factoring finance. Pre­uze­li su 70-pos­tot­ni udjel Platanusa, dok 20 pos­to dr­ži Es­ter­land Part­ners, a de­set pos­to In­tel­co Gro­up.

Ga­z­pro­mo­va tvrt­ka je u ve­lja­či ove go­di­ne raz­ri­je­ši­la di­rek­to­ra Bo­ru­ta Roj­sa i na če­lo kom­pa­ni­je pos­ta­vi­la pro­ku­ris­tu Andreja Ra­ko­vič, koji ni­je imao is­kus­tva u uprav­lja­nju tvrt­ka­ma. Na­kon to­ga je us­li­je­di­la pro­da­ja ne­kret­ni­na u središtu Ma­ri­bo­ra, te gos­ti­oni­ca Šta­jerc i Pri treh rib­ni­kih. Ne­dav­no je tvrt­ka iz­gu­bi­la sve bren­do­ve. Ca­si­nu Ma­ri­bor na su­du su pri­pa­li bren­do­vi ho­te­la Ha­ba­kuk, Orel i Pi­ra­mi­da, te me­di­cin­sko-ter­mal­nog cen­tra Fon­ta­na, kao i sa­mih Ter­mi Ma­ri­bor. Ter­me Ma­ri­bor i Ca­si­no Ma­ri­bor do 1997. go­di­ne či­ni­li su jed­nu kom­pa­ni­ju, Tu­ris­tič­ko­ugos­ti­telj­sko po­du­ze­će ( TGP) Me­li­ta Bu­ta­ra, ste­čaj- na upra­vi­te­lji­ca Ca­si­na Ma­ri­bor, ka­že da je već po­če­la s pri­kup­lja­njem neo­bve­zu­ju­ćih po­nu­da za kup­nju bren­do­va Ter­mi Ma­ri­bor.

Ras­pro­da­ja imo­vi­ne

Pre­ma ne­kim in­for­ma­ci­ja­ma, ko­je na­vo­di Dnev­nik, Ter­ma­ma Ma­ri­bor sa­da pri­je­ti blo­ka­da ra­ču­na od stra­ne do­bav­lja­ča. To bi kom­pa­ni­ju mo­glo odves­ti u ste­čaj, a bez pos­la će os­ta­ti vi­še od 300 za­pos­le­nih.

TER­ME MA­RI­BOR 2014. PRE­UZEO JE

GA­Z­PROM, TJ. NJE­GO­VA TVRT­KA KĆER FACTORING FINANCE, KO­JA JE KUPILA 70% TA­DAŠ­NJEG VLAS­NI­KA RU­SKOG PLATANUSA

PD

Ni­šta od ra­zvo­ja zdrav­s­tve­nog tu­riz­ma u Ma­ri­bo­ru

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.