Var­teks iz­vi­sio, HNS no­go­me­ta­še odje­nuo u nje­mač­ko ru­ho

Ski­nu­li do­ma­će Zbog bo­ljih ko­mer­ci­jal­nih uvje­ta no­go­met­ni sa­vez za­mi­je­nio do­ma­ću tvrt­ku ino­zem­nim Jo­opom Glo­bal­ni brend

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - DAR­KO BI­ČAK

Ski­nu­li do­ma­će Zbog bo­ljih ko­mer­ci­jal­nih uvje­ta no­go­met­ni sa­vez za­mi­je­nio do­ma­ću tvrt­ku ino­zem­nim Jo­opom

đa­či poput Ka­men­skog i Sis­ci­je, a pre­la­zak na stra­nog di­zaj­ne­ra oprav­da­va se pos­lov­nim raz­lo­zi­ma.

“Ugo­vor s Var­tek­som je is­te­kao, a po­nu­da Jo­opa bi­la je naj­bo­lja za Sa­vez”, krat­ko je za Pos­lov­ni dnev­nik ko­men­ti­rao To­mis­lav Pa­cek, glas­no­go­vor­nik Hr­vat­skog no­go­met­nog sa­ve­za (HNS). Iz Var­tek­sa, pak, nes­luž­be­no doz­na­je­mo da se do­sad nji­ho­va su­rad­nja s HNSom pro­du­lji­va­la auto­mat­ski te da se zad­nji ugo­vor od­no­sio na Svjet­sko pr­vens­tvo u Bra­zi­lu. Is­to­vjet­ni ugo­vor je, na­vod­no, pos­lan i sa­da na adre- su HNS-a, no ota­mo ni­je bi­lo ni­kak­va od­go­vo­ra.

Ia­ko nitko ne že­li služ­be­no go­vo­ri­ti o iz­no­si­ma, nes­luž­be­no doz­na­je­mo da se su­rad­nja Var­tek­sa i no­go­met­nog sa­ve­za od­no­si­la na pot­pu­no opre­ma­nja igra­ča i duž­nos­ni­ka, od­nos­no da ni­je bi­lo nov­ča­ne kom­pen­za­ci­je i bo­nu­sa.

Mi­ljen­ko Re­nić iz tvrt­ke Di­ver­sus res, ko­ja zas­tu­pa Jo­op, kroz tr­go­vač­ki brend He­ral­di, is­ti­če ka­ko je su­rad­nja jed­nog od vo­de­ćih svjet­skih fa­shi­on bran­do­va za mu­škar­ce i naj­bo­ljih hr­vat­skih no­go­me­ta­ša “re­zul­tat nje­go­va­nja za­jed­nič­kih vri­jed­nos­ti i ide­ala”. “Bu­du­ći da je Jo­op u mod­noj in­dus­tri­ji pre­poz­nat po svo­jim auten­tič­nim kro­je­vi­ma, bes­pri­je­kor­no ele­gant­nim odjev­nim kom­bi­na­ci­ja­ma i ne­nad­maš­noj udob­nos­ti, že­lje­li smo omo­gu­ći­ti na­šim re­pre­zen­ta­tiv­ci­ma, koji igraju u naj­poz­na­ti­jim do­ma­ćim i stra­nim no­go­met­nim klubovima, da pred­sta­ve na­šu zem­lju na Eu­ru 2016. u naj­bo­ljem svje­tlu”, re­kao je Re­nić.

U kra­pin­skoj Kot­ki, ko­ja je, uz Var­teks, a u ma­njoj mje­ri i Sis­ci­ju, no­si­telj hrvatske pro­izvod­nje odi­je­la, ka­žu da su oni

Od­mah do Bo­ssa

Brend Jo­op os­no­vao je 1981. Wol­fang Jo­op u Ham­bur­gu, a tvrt­ka je 1998. pos­ta­la glo­bal­na kor­po­ra­ci­ja. Godina su bi­li ra­me uz ra­me s poz­na­ti­jim Bo­ssom, no pos­tus­ta­li su. Os­ni­vač Jo­op vi­še ne­ma udje­la u tvrt­ki, no i da­lje je kre­ativ­ni di­rek­tor. Da­nas je tvrt­ka dio Holy Fac­hi­on Gro­up sa sje­di­štem u Švi­car­skoj. ima­li su­rad­nju s ru­ko­me­ta­ši­ma, ho­ke­ja­ši­ma i ko­šar­ka­ši­ma, a opre­ma­li su i igra­če Di­na­ma.

HUP pre­fe­ri­ra do­ma­će

“U no­go­met­noj re­pre­zen­ta­ci­ji ni­smo ni­kad bi­li jer je to bi­lo po­dru­čje na­šeg kon­ku­ren­ta i part­ne­ra Var­tek­sa, a pri­je to­ga Ka­men­skog”, ka­že Ivan Ce­ro­več­ki iz Kot­ke.

U Hr­vat­skoj udru­zi pos­lo­da­va­ca (HUP) is­ti­ču da im je žao što se hrvatske tvrt­ke ni­su mo­gle pro­mo­vi­ra­ti na ovaj na­čin, no uvje­re­ni su, is­ti­ču, da će eta­bli­ra­ni do­ma­ći pro­izvo­đa­či na­ći na­čin da bu­du pri­sut­ni u tak­vim pro­jek­ti­ma.

“Hr­vat­ska ima vr­lo kva­li­tet­nih tek­s­til­nih tvrt­ki. Spon­zor­stvo je u kon­kret­nom slu­čaj re­zul­tat bi­la­te­ral­nih do­go­vo­ra, no u os­no­vi sma­tra­mo da bi se u tak­vim pro­jek­ti­ma tre­ba­la vi­še u ob­zir uzi­ma­ti do­ma­ća kom­po­nen­ta”, is­ti­ču u HUP-u.

Da­rio Sr­na, Mar­ce­lo Brozović i Ma­rio Man­džu­kić u Fran­cu­sku su ot­pu­to­va­li u no­vim odi­je­li­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.