U HR­VAT­SKOJ IMA PULA

NAJ­VI­ŠE PO­DU­ZET­NI­KA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Pre­ma bro­ju po­du­zet­ni­ka na ti­su­ću rad­no spo­sob­nih sta­nov­ni­ka me­đu de­set naj­ve­ćih hr­vat­skih gra­do­va na pr­vom je mjes­tu Pula sa 67 po­du­zet­ni­ka, a sli­je­de Za­greb sa 65 i Split s 53 po­du­zet­ni­ka, dok su na za­če­lju Si­sak s 22, Slavonski Brod s 24 te Karlovac s 28 po­du­zet­ni­ka. Po­ka­zu­ju to po­da­ci iz ana­li­ze Fi­nan­cij­ske agen­ci­je (Fi­na). Iz Fi­ne pri­tom ocje­nju­ju ka­ko se je­dan od od­go­vo­ra za­što je to­me ta­ko “vr­lo vje­ro­jat­no kri­je u či­nje­ni­ci da je od 38.760 rad­no spo­sob­nih sta­nov­ni­ka Pu­le­njih 21,8 pos­to vi­so­ko­obra­zo­va­no.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.