Ga­se po­žar, a ne bu­de li pro­mje­na, 2017. alar­mant­na

Bez se­zo­na­ca Ho­te­li­je­ri tra­že flek­si­bil­ni­je tr­ži­šte ra­da, ni­že po­re­ze i lak­ši uvoz rad­ni­ka

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MA­RI­JA CRNJAK

Ne­će­mo mo­ti­vi­ra­ti rad­ni­ke ako im ne da­mo veće pla­će, što ne možemo dok nas se po­rez­no ne ras­te­re­ti, ka­že J. Le­las iz Ho­te­la Ma­kar­ska

Ia­ko je tu­ris­tič­ka sezona već po­če­la, hrvatski ho­te­li još ni­su pro­naš­li sve se­zon­ce koji su im po­treb­ni za rad u ovoj go­di­ni, a ne pro­mi­je­ne li se okol­nos­ti na tr­ži­štu ra­da, za­kon­ska re­gu­la­ci­ja te sus­tav obra­zo­va­nja, si­tu­aci­ja će 2017. bi­ti alar­mant­na. Upo­zo­ri­li su na to u uto­rak pred­stav­ni­ci Udru­ge pos­lo­da­va­ca u ho­te­li­jer­stvu Hrvatske (UPUHH) na okru­glom sto­lu o tr­ži­štu ra­da u tu­riz­mu, gdje su se uz ho­te­li­je­re oku­pi­li i pred­stav­ni­ci mi­nis­tar­sta­va tu­riz­ma i ra­da, Hr­vat­skog za­vo­da za za­poš­lja­va­nje te Hrvatske gos­po­dar­ske ko­mo­re. Ho­te­li­je­ri od dr­ža­ve uz os­ta­lo tra­že flek­si­bi­li­za­ci­ju tr­ži­šta ra­da, sma­nje­nje po­rez­nih op­te­re­će­nja, iz­mje­nu škol­skog ku­ri­ku­lu­ma te olak­šan uvoz rad­ne sna­ge. Za­go­va­ra­ju tzv. slo­ven­ski mo­del uvo­za rad­ne sna­ge iz ze­ma­lja ne­čla­ni­ca EU pre­ma tre­nu­tač­nim po­tre­ba­ma.

“Od 235 ti­su­ća ne­za­pos­le­nih na Za­vo­du, sa­mo njih 10% pri­hva­ti­lo je se­zon­ske pos­lo­ve ovog pro­lje­ća, a tre­ći­na ih pri­ma nak­na­du za ne­za­pos­le­ne. Is­to­dob­no, tr­ži­šte ra­da je ne­flek­si­bil­no, pa­da in­te­res za ško­lo­va­nje za za­ni­ma­nja u tu­riz­mu”, ka­zao je Ivi­ca Sab­ljić, pred­sjed­nik UPUHHa, či­ji su pred­stav­ni­ci u pro­tek­lom raz­dob­lju pri­ku­pi­li miš­lje­nja i zah­tje­ve ho­te­li­je­ra. Tra­že da u prek­va­li­fi­ka­ci­je uđu uče­nje en­gle­skog, nje­mač­kog i fran­cu­skog, in­ter­ne tre­nin­ge za ne­za­pos­le­ne, po­ve­ća­nje iz­no­sa sti­pen­di­ja i kvo­ta uvo­za rad­ne sna­ge, uvo­đe­nje ra­da preko va­uče­ra i ku­po­na. Ža­le da im dr­ža­va su­fi­nan­ci­ra smje­štaj se­zo­na­ca, ili ba­rem sma­nji po­rez na smje­štaj i hra­nu se­zo­na­ca, te re­gu­la­ci­ju sus­ta­va na­poj­ni­ca po uzo­ru na ne­ke dru­ge za­pad­ne zem­lje.

“Možemo ga­si­ti po­ža­re, ali mi ne­će­mo mo­ti­vi­ra­ti rad­ni­ke ako im ne da­mo veće pla­će, a to ni­smo u mo­guć­nos­ti sve dok nas dr­ža­va po­rez­no ne ra- ste­re­ti. Pro­mje­ne tre­ba­ju bi­ti struk­tur­ne”, sma­tra Jo­ško Le­las iz Ho­te­la Ma­kar­ska.

Pred­stav­ni­ci mi­nis­tar­sta­va pak po­ru­ču­ju ho­te­li­je­ri­ma da na vri­je­me pla­ni­ra­ju po­tre­be za se­zon­ci­ma te da se pri uvo­zu rad­ne sna­ge dr­že tr­žiš­nih uvje­ta. Naj­av­lju­ju mje­re ko­je bi tre­ba­le olak­ša­ti po­tra­gu za rad­ni­ci­ma u ovoj, a po­seb­no idu­ćoj go­di­ni.

“Ne­mam ni­šta pro­tiv slo­ven­skog mo­de­la, no on je u Hr­vat­skoj tre­nu­tač­no ne­izve­div. Pos­lo­dav­ci mo­ra­ju jas­ni­je is­ka­za­ti po­tre­be za se­zon­ci­ma i to uči­ni­ti na vri­je­me. Ci­je­na rad­nih mjes­ta mo­ra bi­ti tr­žiš­no odre­đe­na”, is­tak­nuo je Ma­rio Be­bić, po­moć­nik mi­nis­tra ra­da. Bo­ži­ca La­pić iz Mi­nis­tar­stva tu­riz­ma naj­a­vi­la je da se u su­rad­nji s Mi­nis­tar­stvom ra­da, HZZom i HTZom po­kre­će me­dij­ska kam­pa­nja po­pu­la­ri­za­ci­je za­ni­ma­nja u tu­riz­mu.

Us­to, HZZ u su­rad­nji s Hr­vat­skom obrt­nič­kom ko­mo­rom po­kre­će br­ze pro­gra­me os­po­sob­lja­va­nja za po­moć­na za­ni­ma­nja u tu­riz­mu, u ko­je će se uklju­či­ti 1100 oso­ba, a pr­vi kva­li­fi­ci­ra­ni za te pos­lo­ve za tr­ži­šte ra­da bit će spremni već u sr­p­nju. Raz­ma­tra­ju se i du­go­roč­ne mje­re, od prek­va­li­fi­ka­ci­je do iz­mje­na re­gu­la­ti­ve u opo­re­zi­va­nju tro­ško­va smje­šta­ja se­zon­skih rad­ni­ka.

M. JURINEC/PIXSELL

Od 235 ti­su­ća ne­za­pos­le­nih na Za­vo­du sa­mo njih 10% pri­hva­ti­lo se­zon­ske pos­lo­ve

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.