Fi­na i Ko­la­ku­šić tje­ra­ju Por­tal dnev­no u ste­čaj

Oglu­šio se Lju­ba­so­va tvrt­ka ne pla­ća du­go­ve

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Fi­na

je Tr­go­vač­kom su­du u Za­gre­bu pos­la­la pri­jed­log za otva­ra­nje ste­čaj­nog pos­tup­ka nad duž­ni­kom Por­tal dnev­no d.o.o., te­me­ljem če­ga je su­dac Mis­lav Ko­la­ku­šić na­lo­žio vlas­ni­ku tvrt­ke Mic­ha­elu Lju­ba­su da su­du dos­ta­vi pi­sa­no iz­vješ­će s po­dat­ci­ma o imo­vi­ni duž­ni­ka. Od­lu­ka o ste­čaj­nom pos­tup­ku do­ni­je­ta je zbog 615.815 ku­na du­ga koji Lju­ba­so­va tvrt­ka ni­je na­mi­ri­la u raz­dob­lju od 120 da­na. Ro­či­šte ra­di ras­pra­ve o uvje­ti­ma za otva­ra­nje ste­čaj­nog pos­tup­ka Ko­la­ku­šić je za­ka­zao za 8. ruj­na. U zad­njih šest mje­se­ci, Por­tal dnev­no ne­pra­vo­moć­no je iz­gu­bio 11 sud­skih pro­ce­sa ve­za­nih uz tuž­be zbog po­vre­de ugle­da, čas­ti, dos­to­jans­tva i ime­na, ukup­no vri­jed­nih po­la mi­li­ju­na ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.