ZA RAZMINIRANJE U SLA­VO­NI­JI

1,86 MI­LI­JU­NA KU­NA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Agen­ci­ja za pla­ća­nja u po­ljo­pri­vre­di is­pla­ti­la je Osječ­ko­ba­ranj­skoj žu­pa­ni­ji 1,86 mi­li­ju­na ku­na za razminiranje po­ljo­pri­vred­nog zem­lji­šta. Raz­mi­ni­ra­ne su po­vr­ši­ne na po­dru­čju Dar­de, Ja­god­nja­ka, Pe­tri­jev­ca, Pe­tlov­ca, Val­po­va i Do­njeg Mi­ho­lja­ca. Agen­ci­ja je za razminiranje do sad is­pla­ti­la 142 mi­li­ju­na ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.