Ve­li­ka Fi­de­lin­ka, op­ljač­ka­na u pri­va­ti­za­ci­ji, da­nas se pro­da­je u di­je­lo­vi­ma

Pad Mli­nar­sko-pe­kar­ska kom­pa­ni­ja ko­ja je go­diš­nje pro­izvo­di­la 12,5 mi­li­ju­na ko­ma­da kru­ha u ste­ča­ju je od 2010.

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Kroz vi­še tvrt­ki ko­je su ra­di­le pod okri­ljem Fi­de­lin­ke stvo­ren je sus­tav du­go­va­nja u ko­jom je sva­ka tvrt­ka jam­či­la kre­di­te dru­goj

Pri­je ne­što ma­nje od mje­sec da­na di­je­lo­vi Fi­de­lin­ke (u ste­ča­ju), ne­kad jed­ne od vo­de­ćih sr­p­skih mli­nar­sko-pe­kar­skih kom­pa­ni­ja, pro­da­ni su na Pri­vred­nom su­du u Su­bo­ti­ci. Ku­pac tri objek­ta, za oko se­dam mi­li­ju­na di­na­ra (oko 56,5 ti­su­ća eu­ra), je tvrt­ka Ewas iz Su­bo­ti­ce, dok je je­dan objekt za oko mi­li­ju­na di­na­ra ku­pio Si­ni­ša Ga­li­jaš.

Za si­los i mlin s opre­mom i objek­ti­ma po ci­je­ni od 144 mi­li­ju­na di­na­ra, te za stam­be­nu zgra­du u Su­bo­ti­ci od 4,24 mi­li­ju­na di­na­ra za­sad ni­je bi­lo ku­pa­ca, a na pro­du­ju će bi­ti po­nu­đen i os­ta­tak imo­vi­ne.

To je bio po­če­tak ko­nač­nog kra­ja kom­pa­ni­je ko­ja je pos­ta­la je­dan od pri­mjer pri­va­ti­za­cij­ske pljač­ke u Sr­bi­ji. Fi­de­lin­ka je os­no­va­na 1947. go­di­ne i po­čet­kom 2000ih pro­izvo­di­la je go­diš­nje oko 12,5 mi­iju­na kru­ha i 100.000 to­na slat­ki­ša. Dr­ža­va je pri­va­ti­zi­ra­la kom­pa­ni­ju 2005. go­di­ne i u to­me su glav­nu ulo­gu ima­le of­f­sho­re kom­pa­ni­je s Bri­tan­skih Dje­vi­čan­skih oto­ka. Fi­de­lin­ka je u ste­čaj otiš­la 2010. zbog du­ga od oko 692 mi­li­ju­na di­na­ra, a pos­tu­pak je po­kre­nu­la AIK ban­ka iz Ni­ša kao je­dan od naj­ve­ćih vje­rov­ni­ka.

Ko­rup­ci­ja na sve stra­ne

U Sre­diš­njem re­gis­tru vri­jed­nos­nih pa­pi­ra na­ve­de­no je da su ve­ćin­ski vlas­ni­ci Fi­de­lin­ke tvrt­ke Alysun Mar­ke­ting i Mow­bray Sys­tems s Bri­tan­skih Dje­vi­čan­skih oto­ka, te Mi­ne­co iz Švi­car­ske ko­je su za­du­ži­le imo­vi­nu kom­pa­ni­je kre­di­ti­ma. Vlas­ni­ci tih kom­pa­ni­ja bi­li su Žan­ko Ča­do, biv­ši ma-

ke­don­ski mi­nis­tar fi­nan­ci­ja i sr­p­ski po­du­zet­nik Di­mi­tri­je Ak­sen­ti­je­vić.

Ame­rič­ka sku­pi­na za is­tra­ži­vač­ko no­vi­nar­stvo Glo­bal Fi­nan­ci­al In­te­grity ot­kri­la je da se pro­tiv Ak­sen­ti­je­vi­ća vo­di is­tra­ga u Ru­munj­skoj u ve­zi s ko­rup­ci­jom, u ko­joj je je­dan su­dac uhi­ćen zbog sum­nje da je dobio mi­to od pred­stav­ni­ka Mi­ne­ca u Bu­ku­re­štu u pro­ce­su pri­va­ti­za­ci­je jed­nog rud­ni­ka.

Pro­past Če­de Jo­va­no­vi­ća

Ia­ko je iz­gle­da­lo da Fi­de­lin­ka na­pre­du­je poslije pre­uzi­ma­nja jer je otvo­ri­la la­nac pe­ka­ra Bre­ad&Co i tvr­di­la ka­ko su ulo­že­ni mi­li­ju­ni do­la­ra u mo­der­ni­za­ci­ju pro­izvod­nje, to se ni­je do­go­di­lo. Fi­de­lin­ka je uš­la u tr­go­vač­ke ve­ze s tvrt­kom Glen­co­re (za ko­ju je ne­kad ra­dio Ak­sen- ti­je­vić), ali se to part­ner­stvo ni­ka­da ni­je os­tva­ri­lo i no­va upra­va je za­du­ži­la Fi­de­lin­ku, te je no­vac iz­ne­sen iz kom­pa­ni­je.

Za­pra­vo, kroz vi­še sr­p­skih tvrt­ki ko­je su ra­di­le pod okri­ljem Fi­de­lin­ke stvo­ren je za­tvo­re­ni krug du­go­va­nja u ko­jom je sva­ka tvrt­ka jam­či­la kre­di­te dru­goj, da bi na kra­ju bi­lo ne­mo­gu­će doz­na­ti tko ko­me du­gu­je i tko je ko­me ja­mac za kre­dit. Ta­ko je 2010. go­di­ne Fi­de­lin­ka otiš­la u ste­čaj, a bez pos­la je os­ta­lo 700 rad­ni­ka.

Fi­de­lin­ku ni­je mo­gao spa­si­ti ni Če­do­mir Jo­va­no­vić, pred­sjed­nik Li­be­ral­no de­mo­krat­ske stran­ke, koji je za­ku­pio di­je­lo­ve biv­šeg pe­kar­skog di­va.

Na­ime, u lis­to­pa­du 2011. tri po­go­na Fi­de­lin­ke i pra­vo na ko­ri­šte­nje pe­ča­ta kom­pa­ni­je iz­da­ni su u za­kup tvrt­ki Agro­pos­lo­vi, u ko­jem je di­rek­to­ri­ca i suv­las­ni­ca bi­la Jo­va­no­vi­će­va su­pru­ga Je­le­na. Agro­pos­lo­vi su otiš­li u ste­čaj, pa je Jo­va­no­vi­ćev Agro­hub u ve­lja­či 2015. pre­uzeo za­kup, ali i obve­ze pret­hod­ni­ka.

Bi­lo je to pre­vi­še za Agro­hub, te je od­bor vje­rov­ni­ka 25. stu­de­no­ga 2015. ot­ka­zao za­kup Jo­va­no­vi­ću ka­da je ukup­ni dug na­ras­tao na oko 76 mi­li­ju­na di­na­ra.

FOTOLIA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.