VJETROELEKTRANA

KREĆE NO­VA KOSTIĆEVA

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Vjetroelektrana La Pic­co­li­na kod Vr­š­ca u Sr­bi­ji, pro­jekt MK Fin­tel Win­da, za­jed­nič­ke kom­pa­ni­je ta­li­jan­ske tvrt­ke Fin­tel Ener­gia Spa i kom­pa­ni­je Mi­odra­ga Kos­ti­ća MK Gro­up, vri­jed­na oko 10 mi­li­ju­na eu­ra tre­ba­la bi bi­ti pu­šte­na u rad u slje­de­ćih mje­sec da­na. Snaga vje­tro­par­ka bit će 6,6 me­ga­va­ta. Pri­pre­ma se i grad­nja no­vog vje­tro­par­ka kod Vr­š­ca, iz­me­đu Za­ga­ji­ce i Iz­bi­šta. U nje­mu će se na­la­zi­ti 20 vje­tro­tur­bi­na ukup­ne sna­ge 117 me­ga­va­ta, a inves­ti­ci­ja se pro­cje­nju­je na oko 100 mi­li­ju­na eu­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.