Sr­bi ku­pu­ju sta­no­ve u So­lu­nu za 600 eu­ra po kva­dra­tu

Skup­lje za­du­že­nje Ban­ke u Sr­bi­ji odo­bra­va­ju stam­be­ne kre­di­te za ku­po­vi­nu u ino­zem­s­tvu, ali se ka­ma­ta u pro­sje­ku kreće oko 7%

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Sr­bi su stal­ni kup­ci sta­no­va u Grč­koj, a agen­ti za pro­met ne­kret­ni­na tvr­de da go­diš­nje oko 200 gra­đa­na Sr­bi­je ku­pi ne­kret­ni­nu u Grč­koj. Pri­je sve­ga, za­ni­ma ih So­lun i oko­li­na, te Hal­ki­di­ka, jer do tog di­je­la Grč­ke naj­lak­še mogu do­ći auto­mo­bi­lom.

U sa­mom središtu So­lu­na sta­no­vi u do­brom sta­nju mogu se ku­pi­ti za oko 600 eu­ra po če­tvor­nom me­tru, a u pri­zem­lju ili ra­zi­zem­lju ci­je­na je oko 200 eu­ra po kva­dra­tu, pi­še list Ha­lo Ogla­si.

Pro­sječ­no se u Grč­koj za oko 20 do 30 ti­su­ća eu­ra mo­že ku­pi­ti stan od oko 30ak kva­dra­ta u do­brom sta­nju. Tre­nut­no, naj­vi­še ogla­sa od­no­si se na ne­kret­ni­ne u So­lu­nu, ali ima i sta­no­va na oba­li. Na pri­mjer, na Hal­ki­di­ci je u po­nu­di jed­no­so­ban stan od 37 kva­dra­ta, po ci­je­ni od 25.000 eu­ra, dok se stan od 62 kva­dra­ta u mjes­tu Agia Tri­ada mo­že ku­pi­ti za oko 49.500 eu­ra. Za kup­ce ku­ća u po­nu­di ima i onih po ne­ko­li­ko mi­li­ju­na eu­ra, ri­ječ je o vi­la­ma s apart­ma­ni­ma za iz­da­va­nje, ali se nu­de i ku­će od 60 če­tvor­nih me­ta­ra za oko oko 50.000 eu­ra.

Do­dat­ni tro­ško­vi za ne­kret­ni­nu slič­ne kva­dra­tu­re iz­no­se od 2000 do 5000 eu­ra, pro­cje­ni­te­lja se u pro­sje­ku pla­ća oko 70 eu­ra, od­vjet­ni­ka oko 500 eu­ra. Nuž­no je i za­pos­li­ti pre­vo­di­te­lja zbog ugo­vo­ra, što je još oko 100 eu­ra, dok uk­nji­že­nje tra­je mje­sec da­na ili du­že, a sto­ji oko 0,6% vri­jed­nos­ti ne­kret­ni­ne.

Za stan od 40 če­tvor­nih me­ta­ra koji sto­ji 30.000 eu­ra po­rez na pri­je­nos imo­vi­ne iz­no­si oko 900 eu­ra, a is­to to­li­ko se pla­ća i us­lu­ga bi­ljež­ni­ka. Za pre­vo­di­te­lja još 100 eu­ra, za knji­že­nje 180 eu­ra, a agen­ci­ju se pla­ća još 1000 eu­ra. Slijedi i tro­šak za pri­klju­čak vo­de i stru­je što je oko 250 eu­ra i po­rez na imo­vi­nu od oko 120 eu­ra. Zna­či da je za na­ve­de­ni stan od 40 kva­dra­ta po­treb­no iz­dvo­ji­ti do­dat­nih go­to­vo 4000 eu­ra.

Ban­ke u Sr­bi­ji odo­bra­va­ju kre­di­te za ku­po­vi­nu sta­no­va u Grč­koj, koji ni­su jed­na­ko po­volj­ni kao oni kad se ku­pu­je ne­kret­ni­na u Sr­bi­ji, ali se ka­ma­ta u pro­sje­ku kreće oko 7%. Na­ci­onal­na kor­po­ra­ci­ja za osi­gu­ra­nje stam­be­nih kre­di­ta (NKOSK) ne osi­gu­ra­va kre­di­te za ku­po­vi­nu u ino­zem­s­tvu. Us­to, ban­ke tra­že da hi­po­te­ka bu­de na ne­kret­ni­ni u Sr­bi­ji, a hi­po­te­ka mo­že bi­ti stav­lje­na i na gra­đe­vin­sko zem­lji­šte ili zem­lji­šte s gra­đe­vin­skom do­zvo­lom, ako je nje­go­va vri­jed­nost dvos­tru­ko ve­ća od iz­no­sa kre­di­ta.

PD

So­lun je priv­la­čan sr­p­skim kup­ci­ma jer do nje­ga mogu naj­lak­še do­ći auto­mo­bi­lom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.