Bin­go la­ni po­ve­ćao pri­ho­de za 42,7 %

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Me­đu

de­set vo­de­ćih BiH kom­pa­ni­ja u ka­te­go­ri­ji Top pri­hod u 2015., njih čak osam je iz Fe­de­ra­ci­je BiH, dok su dvi­je iz RS, na­vo­di se u is­tra­ži­va­nju ko­je je pro­ve­la kom­pa­ni­ja LRC (LRCBIS) iz Sa­ra­je­va.

Naj­ve­će je iz­ne­na­đe­nje iz­me­đu de­set vo­de­ćih BiH tvrt­ki u ka­te­go­ri­ji BiH top pri­hod u 2015. tr­go­vač­ki la­nac Bin­go iz Tuz­le, koji je os­tva­rio po­ve­ća­nje pri­ho­da u od­no­su na 2014. go­di­nu od čak 42,69 pos­to, dok je Kon­zum po­ve­ća pri­ho­de za 22,14 pos­to.

Ukup­ni os­tva­re­ni pri­hod BiH kom­pa­ni­ja do­seg­nuo je re­kord­nu broj­ku od 59,24 mi­li­jar­de KM u 2015. go­di­ni (oko 240 ml­rd. ku­na), što je za 3,82 pos­to vi­še ne­go u 2014. go­di­ni i 5,34 pos­to vi­še u us­po­red­bi s 2013. go­di­nom. Naj­ve­će po­ve­ća­nje pri­ho­da u ka­te­go­ri­ji Top kom­pa­ni­ja os­tva­rio je Bin­go (pos­lov­na je­di­ni­ca Pri­je­dor) u iz­no­su 120,257.957 KM (70,41 pos­to). Sli­je­de Ne­ško­vić iz Bi­je­lji­ne sa 136,701.779 KM (43,9 pos­to), Bin­go Tuz­la sa 803,433.657 (42,69 pos­to), Elek­tro­pri­je­nos BiH sa 145,264.779 KM (29,61 pos­to), Pho­enix Phar­ma iz Bi­je­lji­ne sa 199,414.409 KM (24,48 pos­to), Alu­mi­na s pri­ho­dom od 221,288.408 KM (24,37 pos­to), Kon­zum Sa­ra­je­vo sa 849,962.319 KM (22,14 pos­to), te Nelt iz Is­toč­nog Sa­ra­je­va s pri­ho­dom od 201,263.214 KM (18,32 pos­to).

PD

Tr­go­vi­ne Bin­ga iz Tuz­le ši­re po ci­je­loj BiH

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.