Na­kon ma­sa­kra u Or­lan­du sko­či­le di­oni­ce pro­izvo­đa­ča oružja

(Po)ga­đa­nje Ana­li­ti­ča­ri oče­ku­ju rast pro­da­je pri­je stro­žih kon­tro­la

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

New York Di­oni­ce ame­rič­kih pro­izvo­đa­ča oružja snaž­no su sko­či­le na­kon po­ko­lja u Or­lan­du zbog oče­ki­va­nja da će us­li­je­di­ti znat­no stro­ža kon­tro­la pro­da­je oružja. Naj­ve­ći do­bit­ni­ci u po­ne­dje­ljak bi­le su di­oni­ce Smith & We­sso­na ko­je su na nju­jor­škoj bur­zi oja­ča­le 11,6 pos­to te Sturm Ru­ge­ra sa sko­kom od 10,7 pos­to.

Ana­li­ti­ča­ri tu­ma­če da je skok di­oni­ca po­ve­zan s oče­ki­va­nji­ma o ras­tu pro­da­je ka­ko bi se pre­du­hi­tri­la stro­ža kon­tro­la na­kon što je u ne­dje­lju Ame­ri­ka­nac af­ga­nis­tan­skog po­ri­jek­la Omar Ma­te­en u klu­bu u Or­lan­du iz auto­mat­ske pu­ške ubio 50 oso­ba. Od­go­vor­nost za na­pad pre­uze­la je ta­ko­zva­na Is­lam­ska dr­ža­va.

Me­đu­tim, tr­gov­ci oruž­jem is­ti­ču ka­ko ni­su pri­mi­je­ti­li zna­čaj­ni­ji po­rast in­te­re­sa, pi­še Reuters. Što­vi­še, Wolf La­ug­hlin, me­na­džer tek­sa­škog Gun Shac­ka, is­ti­če ka­ko je pos­lo­va­nje čak i us­po­re­ni­je jer kup­ci če­ka­ju od­go­vor vla­de na ma­sakr. Ina­če, pro­da­ja oružja sko­či­la je u si­ječ­nju na­kon što je pred­sjed­nik Ba­rack Oba­ma naj­a­vio stro­že kon­tro­le ku­pa­ca i tr­go­va­ca.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.