Umjes­to da pre­uz­me od­go­vor­nost za Ba­del 1862 Vla­da je ime­no­va­la po­vje­rens­tvo

Kaš­nje­nje Dok Ba­del pro­la­zi kroz če­t­vr­ti po­ku­šaj oda­bi­ra stra­te­škog part­ne­ra, Han­fa sa za­dr­škom du­gom go­to­vo se­dam godina is­ti­če obve­zu jav­ne po­nu­de, od­nos­no go­di­nu da­na na­kon što su se dvo­jac Per­ko­vić i os­ta­li vlas­ni­ci uz vi­še­mi­li­jun­sku is­pla­tu odrek­li s

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI & ANALIZE - BO­ŽI­CA BABIĆ bo­zi­ca.ba­bic@pos­lov­ni.hr

Fo­kus hrvatske jav­nos­ti go­to­vo mje­sec da­na us­mje­ren je na sva­đa­lač­ki tro­kut HDZ - Most - Ban­ski dvo­ri či­ji te­me­lji za­pra­vo ni­su bi­li čvr­sto ar­mi­ra­ni ni u mo­men­tu stav­lja­nja pot­pi­sa na ugo­vor o su­rad­nji uz naj­a­vu re­for­mi ko­je će, tvr­di­li su, Hr­vat­sku uči­ni­ti zem­ljom bla­gos­ta­nja.

Sve po­li­tič­ke eli­te još od raz­dob­lja pro­gla­še­nja neo­vis­nos­ti, čim se zbro­je gla­so­vi bi­ra­ča i po­di­je­le fo­te­lje, uvi­jek iz­no­va re­pri­zi­ra­ju film koji svje­do­či da ih de­fi­ni­tiv­no naj­vi­še za­ni­ma osob­ni pro­bi­tak iz udob­nos­ti vla­da­ju­će po­zi­ci­je.

Bez stra­te­gi­je

Stra­te­gi­je, ko­je bi tra­si­ra­le ok­vir du­go­roč­no efi­kas­nog ra­zvo­ja zna­nos­ti i obra­zo­va­nja, te gos­po­dar­stva, bi­lo da je ri­ječ o ener­get­skom sek­to­ru, po­ljo­pri­vred­no­pre­hram­be­nom ili tu­ris­tič­kom, s ob­zi­rom na iz­daš­no ras­po­lo­ži­ve po­ten­ci­ja­le, os­ta­ja­le su uglav­nom gur­nu­te na mar­gi­ne sve do no­ve pre­diz­bor­ne kam­pa­nje. U ko­ji­ma bi opet, uvi­jek iz­no­va plju­šta­la broj­na obe­ća­nja, i li­je­vih i des­nih stra­nač­kih op­ci­ja. Iza ko­jih me­đu­tim, ni­ka­da ni­je bi­lo kon­kret­nih i oz­bilj­nih na­mje­ra o pot­pu­nom stav­lja­nju po­li­ti­ke u služ­bu gos­po­dar­skog ra­zvo­ja koji bi do­nio broj­ni­je za­poš­lja­va­nje, a s njim i rast stan­dar­da sta­nov­niš­tva.

O kak­vom se nez­na­nju i/ ili ne­za­in­te­re­si­ra­nos­ti ra­di, ka­ko po­li­tič­kih elita iz Sa­bo­ra i Ban­skih dvo­ra ta­ko i ukup­ne dr­žav­ne ad­mi­nis­tra­ci­je, ka­da je ri­ječ o rje­ša­va­nju pro­ble­ma­ti­ke ve­za­ne uz gos­po­dar­stvo, il- us­tra­tiv­no svje­do­či slu­čaj tvrt­ke Ba­del 1862.

Dr­ža­va, od­nos­no Vla­da RH iz sa­mo njoj zna­nih raz­lo­ga svo­je­dob­no je do­pus­ti­la vi­še­go­diš­nje go­mi­la­nje du­ga dr­žav­nom pro­ra­ču­nu, ve­ćeg od 227 mi­li­ju­na ku­na. Za dva tjed­na bit će pet godina (1. sr­panj) ka­ko je taj dug pre­tvo­ren u vlas­nič­ka pra­va, Vla­da je pri­svo­ji­la go­to­vo 70 pos­to udje­la u tvrt­ki. Po­tom je kre­nu­la u po­tra­gu za stra­te­škim part­ne­rom ko­je­mu bi us­tu­pi­la Ba­del. U taj pos­tu­pak po­če­li su se upli­ta­ti ne­ki ve­li­ki di­oni­ča­ri, no umjes­to da nas­ta­lu si­tu­aci­ju ras­pet­lja ar­gu­men­ti­ma dr­ža­va im je is­pla­ti­la iz­nos na­vod­no, ve­ći od 10 mi­li­ju­na ku­na. Uz uvjet da sta­ve pot­pis na do­ku­ment ko­jim po­t­vr­đu­ju da vi­še ni­su di­oni­ča­ri Ba­de­la, ne­go je to dr­ža­va sa 67,68 pos­to udje­la. Bi­lo je to 17. ožuj­ka 2015.

Za­što je ovaj da­tum bi­tan? Za­to jer, gle ču­da, Hr­vat­ska agen­ci­ja za nad­zor fi­nan­cij­skih us­lu­ga (Han­fa) go­di­nu da­na na­kon te is­pla­te, toč­ni­je 25. ožuj­ka 2016. jav­no objav­lju­je da su, otac i sin Per­ko­vić, Anto i Ivan ko­ji­ma je is­pla­ćen no­vac po­rez­nih obvez­ni­ka za odri­ca­nje od pra­va na di­oni­čar­stvo u Ba­de­lu, plus nji­hov part­ner Ma­ri­jan Ru­žd­jak, po ocje­ni Han­fe “ima­li obve­zu nas­ta­lu 17. lis­to­pa­da 2009. objav­lji­va­nja jav­ne po­nu­de za pre­uzi­ma­nje Ba­de­la 1862.”

Han­fa sa za­dr­škom du­gom go­to­vo se­dam godina is­ti­če obve­zu jav­ne po­nu­de, od­nos­no go­di­nu da­na na­kon što su se dvo­jac Per­ko­vić i os­ta­li uz vi­še­mi­li­jun­sku is­pla­tu odrek­li svih di­oni­ca u ko­rist dr­ža­ve?! Us­to, Han­fa im na­la­že da joj u ro­ku 30 da­na pod­ne­su “zah­tjev za odo­bre­nje objav­lji­va­nja po­nu­de za pre­uzi­ma­nje kao i po­nu­du za pre­uzi­ma­nje.”

Lo­ša po­ru­ka

Ba­del upra­vo pro­la­zi kroz če­t­vr­ti po­ku­šaj (u dvi­je go­di­ne) oda­bi­ra stra­te­škog part­ne­ra koji bi mu, ra­di te­škog fi­nan­cij­skog ute­ga iz proš­los­ti, mo­gao jam­či­ti odr­ži­vu bu­duć­nost. Tri do­ma­ća i je­dan ino­zem­ni ku­pac nad­me­ću se s kva­li­tet­nim po­nu­da­ma.

Han­fin uvjet ocu i si­nu Per­ko­vić o obja­vi pre­uzi­ma­nja is­te­kao je pri­je go­to­vo dva mje­se­ca. Što su mo­gu­će po­s­lje­di­ce, mo­že li nji­ho­vo rje­še­nje utje­ca­ti na po­ni­šte­nje od­lu­ke o pro­da­ji, bio je upit adre­si­ran upra­vi Han­fe, a od­go­vor je zna­ko­vit. “Pred­met­no rje­še­nje Han­fe je jav­no dos­tup­no i Han­fa ne mo­že pre­ju­di­ci­ra­ti ka­ko će pred­met­no rje­še­nje utje­ca­ti na ovaj slu­čaj.” Ako Han­fa ne mo­že oci­je­ni­ti po­s­lje­di­ce svo­ga rje­še­nja, tko mo­že?

Ni­šta bo­lji ni­je ni pos­tu­pak Vla­de. Ni­je iz­a­bra­la kup­ca i po­mo­gla Ba­de­lu da kre­ne rje­ša­va­ti ba­last proš­los­ti te­žak 655 mi­li­ju­na ku­na i za­ko­ra­či u si­gur­ni­ju bu­duć­nost. Umjes­to da pre­uz­me od­go­vor­nost Vla­da je ime­no­va­la po­vje­rens­tvo. Ko­je, či­ni se, ne­će ima­ti ko­mu iz­ni­je­ti svoj pri­jed­log za Ba­del. U tak­vim okol­nos­ti­ma tko će uop­će ima­ti vo­lje inves­ti­ra­ti u gos­po­dar­stvo RH.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.