Li­bij­ski fond i Gol­d­man Sac­hs na su­du

Ci­je­na na­iv­nos­ti Li­bij­ci tra­že 1,2 mi­li­jar­de do­la­ra zbog po­ti­ca­nja na ne­ra­zum­lji­va ula­ga­nja

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Li­bij­ski dr­žav­ni sta­bi­li­za­cij­ski fond vri­je­dan 67 mi­li­jar­di do­la­ra tra­ži od ame­rič­kog di­va inves­ti­cij­skog ban­kar­stva Gol­d­man Sac­h­sa is­pla­tu od­šte­te od 1,2 mi­li­jar­de do­la­ra zbog, ka­ko tvr­de, po­ti­ca­nja na slo­že­na ula­ga­nja ko­ja su im do­ni­je­la gu­bit­ke. Su­đe­nje je po­če­lo u po­ne­dje­ljak na Vi­so­kom su­du u Lon­do­nu, a oče­ku­je se da će pos­tu­pak tra­ja­ti se­dam tje­da­na.

Iz LIAe su po­ru­či­li da je Gol­d­man Sac­hs ste­kao nji­ho­vo po­vje­re­nje, a po­tom ga zlo­ra­bio ti­me što ih je po­ti­cao na su­dje­lo­va­nje u slo­že­nim tr­go­vi­na­ma ko­je Li­bij­ci ni­su ra­zu­mje­li. Me­đu­tim, iz Gol­d­ma­na Sac­h­sa po­ru­ču­ju da je LIA od­go­vor­na za gu­bit­ke.

“LIA je bi­ra­la di­oni­ce na te­me­lju vlas­ti­tih is­tra­ži­va­nja ko­je su vo­di­li tjed­ni­ma ili mje­se­ci­ma, a to su, kao i os­ta­li bli­sko­is­toč­ni dr­žav­ni sta­bi­li­za­cij­ski fon­do­vi, či­ni­li za­to što su mislili da im je vri­jed­nost pod­ci­je­nje­na”, na­vo­di Gol­d­man Sac­hs u do­ku­men­tu pre­da­nom su­du.

U ame­rič­koj ban­ci ka­žu da je li­bij­ski fond sam kriv za gu­bit­ke

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.