Lis­ta za pri­va­ti­za­ci­ju sre­za­na na po­la

Dru­ga šansa Po­tra­ga DUUDI-ja za pri­va­ti­za­cij­skim kon­zul­tan­ti­ma nas­tav­lja se, ali pre­ma no­vom na­tje­ča­ju s iz­mi­je­nje­nim pra­vi­li­ma

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - MA­RI­JA BRNIĆ ma­ri­ja.br­nic@pos­lov­ni.hr

Vri­jed­nost po­nu­de za 25 po­du­ze­ća mo­ra iz­no­si­ti do 250 ti­su­ća ku­na, a kri­te­rij oda­bi­ra je naj­ni­ža ci­je­na

Na­tje­čaj ko­ji je pri­je dva mje­se­ca u jav­nos­ti ne­ga­tiv­no do­če­kan po­tra­ga Dr­žav­nog ure­da za uprav­lja­nje dr­žav­nom imo­vi­nom (DUUDI) za kon­zul­tan­ti­ma ko­ji će ana­li­zi­ra­ti sta­nje u vi­še od 50 po­du­ze­ća od stra­te­škog i po­seb­nog in­te­re­sa i pred­lo­ži­ti nji­hov dalj­nji ra­zvoj ili mo­del pri­va­ti­za­ci­je, bez ob­zi­ra na ve­lik in­te­res po­ten­ci­jal­nih kan­di­da­ta služ­be­no je po­ni­šten. Iz po­jaš­nje­nja DUUDIja mo­že se za­klju­či­ti ka­ko je raz­log za ta­kav po­tez či­nje­ni­ca da je Vla­da u me­đu­vre­me­nu ko­ri­gi­ra­la lis­tu i ti­me “bit­no iz­mi­je­ni­la po­pis tr­go­vač­kih dru­šta­va na ko­ja se od­no­si pred­met na­ba­ve”. No, zbog no­vih okol­nos­ti, promp­t­no je po­kre­nut no­vi, po­ziv­ni na­tje­čaj ma­nje vri­jed­nos­ti, a na ko­je­mu će se mo­ći na­tje­ca­ti kan­di­da­ti ko­ji su već apli­ci­ra­li za po­sao. Ri­ječ je o poz­na­tim kon­zul­tant­skim ku­ća­ma od ko­jih je naj­po­volj­ni­ju po­nu­du za ana­li­zu 54 tvrt­ke, za ko­ju je pro­ci­je­nje­na vri­jed­nost bi­la 1 mi­li­jun ku­na, dao A.T. Ke­ar­ney (469 ti­su­ća ku­na), Del­lo­ite (519 ti­su­ća), te KPMG, Pri­cewa­ter­ho­useCo­opers, Er­nest & Yo­ung, uz još dvi­je do­ma­će tvrt­ke va­ra­ždin­ski Rast i Pi­kas iz Za­gre­ba. Tvrt­ke iz tog “druš­tva” ko­je za­pri­me po­ziv iz DUUDIja, ekspresno će u sve­ga ne­ko­li­ko da­na, do 21. lip­nja, mo­ra­ti pres­lo­ži­ti svo­je po­nu­de i ana­li­zu sves­ti na no­vu upo­la ma­nju lis­tu. Vri­jed­nost po­nu­de za 25 po­du­ze­ća mo­ra bi­ti do 250 ti­su­ća ku­na, a naj­ni­ža ci­je­na odre­đe­na je kao kri­te­rij oda­bi­ra part­ne­ra za taj po­sao. I sam po­sao konzultanti mo­ra­ju odra­di­ti ekspresno, jer DUUDI tra­ži dostavu analize unu­tar 30 da­na. U od­no­su na po­pis iz po­ni­šte­nog na­tje­ča­ja, uz osam tvrt­ki ko­je je s lis­te stra­te­ških i od po­seb­nog in­te­re­sa Vla­da ski­nu­la na te­le­fon­skoj sjed­ni­ci tje­dan da­na od otva­ra­nja po­nu­da ko­zul­ta­na­ta (Po­drav­ka, ACI, Kon­čar, Pe­tro­ke­mi­ja, Cro­atia Air­li­nes, Lu­ka Ri­je­ka, Cro­atia ban­ka i Cro­atia osi­gu­ra­nje), na no­voj lis­ti os­ta­je ve­ći dio stra­te­ških po­du­ze­ća, iz­u­zev Ja­na­fa, HEPa, Pli­na­croa, Hr­vat­skih šu­ma, Agen­ci­je za ko­mer­ci­jal­nu dje­lat­nost, Ala­na i Zra­ko­plov­no­teh­nič­kog cen­tra, dok se sa­vjet­ni­ci ne­će ba­vi­ti ni­zom tvrt­ki iz por­t­fe­lja ko­je se ba­ve ko­mer­ci­jal­nim dje­lat­nos­ti­ma po­put Bo­ro­va, sla­tin­skog Agro­du­ha­na, opu­zen­ske Ve­le­tr­ž­ni­ce, Vjes­ni­ka ili ši­ben­skog Knji­go­vo­đe.

PONOVLJENI NA­TJE­ČAJ JE POZIVNOG KARAKTERA, KONZULTANTI ĆE PO­SAO MO­RA­TI ODRA­DI­TI EKSPRESNO, JER DUUDI TRA­ŽI DOSTAVU ANALIZE UNU­TAR 30 DA­NA

No, to ne zna­či da tvrt­ka­ma ko­je su ski­nu­te s lis­te ne sli­je­di pri­va­ti­za­ci­ja. Da­pa­če. A ka­ko se da­de iš­či­ta­ti iz DUUDIje­ve od­lu­ke o no­voj lis­ti ko­jom će se ba­vi­ti konzultanti, za ne­što vi­še od mje­sec da­na utvrdit će se ko­ja od odabranih 25 stra­te­ških po­du­ze­ća ne­će bi­ti privatizirana, od­nos­no ko­ja mo­gu bi­ti stavljena na tr­ži­šte.

Pre­ma po­jaš­nje­nju ko­je smo do­bi­li iz ure­da na či­jem je če­lu To­mis­lav Bo­ban, na­tje­ča­jem se nas­to­ji pos­ti­ći is­pu­nje­nje obve­za iz Na­ci­onal­nog pro­gra­ma re­for­mi za ovu go­di­nu, u di­je­lu u ko­je­mu se dr­ža­va obve­zu­je na po­bolj­ša­nje uprav­lja­nja svo­jom imo­vi­nom i sma­nje­nje stra­te­ške imo­vi­ne, što bi tre­ba­lo pri­do­ni­je­ti sma­nje­nju pro­ra­čun­skog de­fi­ci­ta i po­ve­ća­nju kre­dit­nog rej­tin­ga.

U tom smis­lu konzultanti ko­je na kra­ju oda­be­re DUUDI tre­ba­li bi pri­pre­mi­ti ana­li­zu pos­lo­va­nja 25 stra­te­ških kom­pa­ni­ja u po­s­ljed­nje tri go­di­ne, uz ši­ru ana­li­zu tren­do­va u biz­ni­su ko­jim se ba­ve, te da­ti pri­jed­log tre­ba li po­je­di­na tvrt­ka os­ta­ti u por­t­fe­lju i bi­ti res­truk­tu­ri­ra­na. Ako pak pred­la­že pri­va­ti­za­ci­ju, kon­zul­ta­ti će tre­ba­ti su­ge­ri­ra­ti i naj­prik­lad­ni­ji mo­del pro­da­je.

Pre­ma pla­nu ra­da Dr­žav­no­ga ure­da za uprav­lja­nje dr­žav­nom imo­vi­nom za ovu go­di­nu pre­dvi­đa se da do stu­de­no­ga bu­du spremni pla­no­vi res­truk­tu­ri­ra­nja u stra­te­škim tvrt­ka­ma.

Tvrt­ke iz dr­žav­nog por­t­fe­lja ina­če su pro­tek­le dvi­je go­di­ne već iz­ra­di­le i pro­vo­de pro­gra­me res­truk­tu­ri­ra­nja, no ka­ko je uglav­nom za­pe­lo pos­tav­lja­nje no­vih nad­zor­nih od­bo­ra i upra­va u ve­ći­ni jav­nih po­du­ze­ća, pi­ta­nje je ho­će li no­vi pro­gra­mi bi­ti pri­prem­lje­ni u za­da­nom ro­ku.

Ve­ći­ni čel­ni­ka u upra­va­ma jav­nih po­du­ze­ća is­tek­li su man­da­ti, a jav­ni na­tje­ča­ji za no­ve me­na­dže­re, kao i na­tje­čaj za he­ad­hun­ting agen­ci­je ko­je bi pro­naš­le no­ve kan­di­da­te, još ni­su ras­pi­sa­ni.

Za­nim­lji­vo je i da u svom ro­kov­ni­ku ak­tiv­nos­ti DUUDI oče­ku­je da će idu­ći mje­sec kre­nu­ti u iz­ra­du ko­dek­sa kor­po­ra­tiv­nog uprav­lja­nja, ak­cij­skog pla­na sred­njo­roč­nih ci­lje­va te smjer­ni­ca za po­li­ti­ku pla­ća u jav­nim po­du­ze­ći­ma.

ZA NE­ŠTO VI­ŠE OD MJE­SEC DA­NA UTVRDIT ĆE SE KO­JA OD ODABRANIH 25 STRA­TE­ŠKIH PO­DU­ZE­ĆA NE­ĆE BI­TI PRIVATIZIRANA, OD­NOS­NO KO­JA MO­GU BI­TI STAVLJENA NA TR­ŽI­ŠTE

PATRIK MACEK/ PIXSELL

To­mis­lav Bo­ban, šef DUUDI-ja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.