Sr­p­ski Fi­at ga­si tre­ću smje­nu, bez pos­la os­ta­je 1400 rad­ni­ka

Ot­prem­ni­ne Pad po­traž­nje za mo­de­lom iz Kra­gu­jev­ca i ot­ka­zi uda­rac je i za pro­ra­čun gra­da

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE -

Ot­prem­ni­ne Pad po­traž­nje za mo­de­lom iz Kra­gu­jev­ca i ot­ka­zi uda­rac su i za pro­ra­čun gra­da

Iz­vo­ri iz Kra­gu­jev­ca tvr­de da će iz sa­me tvor­ni­ce mo­ra­ti oti­ći 700 rad­ni­ka, a jed­nak broj iz­gu­bit će po­sao u ko­ope­rant­skim tvrt­ka­ma

Su­de­ći pre­ma naj­a­va­ma iz kra­gu­je­vač­kog Fi­ata bez pos­la bi mo­glo os­ta­ti ne­ko­li­ko sto­ti­na lju­di, a pro­ra­čun gra­da bez oko 40 mi­li­ju­na di­na­ra (oko 323.000 eura mje­seč­no), ko­li­ko iz­no­se pri­ho­di od po­re­za na pla­će rad­ni­ka te tvor­ni­ce.

Kom­pa­ni­ja Fi­at Chrys­ler auto­mo­bi­li Sr­bi­ja (FCA), na­ime, uki­da jed­nu od tri smje­ne zbog sma­nje­ne po­traž­nje za nji­ho­vim vo­zi­li­ma, od­nos­no mo­de­lom ko­ji se pro­izvo­di u Sr­bi­ji, i već na- kon go­diš­njih od­mo­ra u ko­lo­vo­zu rad će bi­ti or­ga­ni­zi­ran u sa­mo dvi­je smje­ne. Ka­ko je pri­op­će­no iz FCA na­kon sas­tan­ka čel­niš­tva kom­pa­ni­je s pred­stav­ni­ci­ma sin­di­ka­ta, ra­di se i “na sma­nje­nju rad­ne sna­ge kroz do­bro­volj­ne od­la­ske za­pos­le­nih”.

Čes­ti pre­ki­di pro­izvod­nje

Por­tal eKa­pi­ja.com iz nes­luž­be­nih iz­vo­ra u Kra­gu­jev­cu doz­na­je da bi bez pos­la mo­glo os­ta­ti oko 700 rad­ni­ka u Fi­atu, od vi­še od 3000 ko­li­ko je tre­nut­no za­pos­le­no. Oče­ku­je se da bi i me­đu ko­ope­rant­skim tvrt­ka­ma bez pos­la os­ta­lo 700 lju­di. Sve bi

tre­ba­lo bi­ti poz­na­to do 1. ko­lo­vo­za, ka­da kre­će ko­lek­tiv­ni od­mor. Za po­če­tak se zna da će bi­ti po­nu­đen so­ci­jal­ni pro­gram, tač­ni­je ot­prem­ni­ne po go­di­ni sta­ža. “U skla­du sa zah­tje­vi­ma tr­ži­šta, kom­pa­ni­ja je sprem­na pri­la­go­di­ti svo­je pro­izvod­ne ka­pa­ci­te­te pro­vo­đe­njem struk­tu­ral­nih pro­mje­na u or­ga­ni­za­ci­ji tvor­ni­ce, pre­ba­cu­ju­ći pro­izvod­nju iz tri u dvi­je pro­izvod­ne smje­ne”, na­vo­di se u pri­op­će­nju FCA sa sas­tan­ka na ko­me je raz­mo­tre­na tre­nut­na si­tu­aci­ja na eu­rop­skom tr­ži­štu auto­mo­bi­la. Na­rav­no, gra­do­na­čel­nik Kra­gu­jev­ca Ra­do­mir Ni­ko­lić no­vi­na­ri­ma je re­kao da je vi­jest iz Fi­ata naj­go­ra ko­ju je čuo za go­di­nu i pol ko­li­ko je na toj funk­ci­ji. “Na ža­lost, to smo i oče­ki­va­li. Po­s­ljed­nje dvi­je go­di­ne go­vo­ri se o to­me i za­pos­le­ni u Fi­atu naj­bo­lje zna­ju ko­li­ko su pu­ta mo­ra­li pre­ki­da­ti pro­izvod­nju, ka­da je is­klju­či­va­na jed­na smje­na, ka­da su bi­li i po tri, če­ti­ri da­na na pri­sil­nom od­mo­ru za­to što ni­je bi­lo do­volj­no pos­la, od­nos­no pro­da­je”, re­kao je Ni­ko­lić.

Vla­da još ne re­agi­ra

Zo­ran Mar­ko­vić, pred­sjed­nik sin­di­ka­ta u kra­gu­je­vač­kom Fi­atu, re­ako je da je sin­di­kat pri­mio “te­šku” vi­jest od upra­ve, ali da ni­je iz­ne­na­đen zbog pa­da po­traž­nje za vo­zi­li­ma na svjet­skim tr­ži­šti­ma.

“Mi smo, me­đu­tim, još pu­no ra­ni­je oče­ki­va­li re­ak­ci­ju vla­de, kao vlas­ni­ka 33% udje­la u FCA, od­nos­no pre­mi­je­ra Aleksandar Vučić ko­jeg smo dvi­je go­di­ne po­zi­va­li da se uklju­či u raz­go­vo­re s čel­ni­ci­ma kom­pa­ni­je, što se ni­je do­go­di­lo”, re­kao je Mar­ko­vić. Ko­ri Udo­vič­ki, mi­nis­tri­ca za dr­žav­nu upravu i lo­kal­nu sa­mo­upra­vu u sr­p­skoj vla­di, rek­la je ju­čer da u vla­di još ni­je raz­go­va­ra­no o naj­av­lje­nom uki­da­nju tre­će smje­ne u Fi­ato­voj tvor­ni­ci auto­mo­bi­la u Kra­gu­jev­cu i ot­pu­šta­nju rad­ni­ka, te da se tim pi­ta­njem tre­nut­no ba­vi Mi­nis­tar­stvo gos­po­dar­stva.

FOTOLIA

Nit­ko u Kra­gu­jev­cu ni­je iz­ne­na­đen vi­ješ­ću o ot­ka­zi­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.