ANALIZIRAO ERSTE BREXIT BI PO­PRI­LIČ­NO UZDRMAO CEE REGIJU

Erste prog­no­zi­ra Bri­tan­sko ‘ne’ EU po­tres­lo bi di­onič­ka, obvez­nič­ka i va­lut­na tr­ži­šta, ali i ban­ke u re­gi­ji

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - ANA BLAŠKOVIĆ

Dok su oči u Hr­vat­skoj upre­ne na Mar­kov trg, u svi­je­tu, a po­seb­no Eu­ro­pi, go­to­vo je opip­lji­va ner­vo­za uoči bri­tan­skog re­fe­ren­du­ma o iz­la­sku iz EU. Zbog stra­ha da će ‘Brexit’ po­kre­nu­ti (i) eg­zo­dus nov­ca iz Ve­li­ke Bri­ta­ni­je sre­diš­nje ban­ke pri­pre­ma­ju se na iz­van­red­ne mje­re swap li­ni­ja ka­ko bi mo­gle osi­gu­ra­ti de­vi­ze ako ka­os na tr­ži­šti­ma ban­ke i iz­voz­ni­ke os­ta­vi ‘na su­hom’. Ner­vo­za o ja­či­ni bri­tan­skog tsu­na­mi­ja po­seb­no vla­da me­đu ban­ka­ma. Erste gru­pa, ban­ka ko­ja je osim Hr­vat­ske snaž­no pri­sut­na u re­gi­ji, obja­vi­la je da oče­ku­je “po­pri­lič­no vo­la­til­nos­ti na di­onič­kim, obvez­nič­kim i va­lut­nim tr­ži­šti­ma u sred­njoj i is­toč­noj Eu­ro­pi”. Okre­ta­nje Bri­ta­na­ca od Uni­je do­ni­je­lo bi vid­ljiv, ali sav­lad­ljiv uda­rac na izvoz. Naj­ve­ći po­re­me­ćaj u iz­vo­zu osje­ti­le bi Če­ška, Slo­vač­ka i Ma­đar­ska, što ne ču­di jer su to naj­o­tvo­re­ni­je zem­lje re­gi­je ko­ji­ma izvoz snaž­no pri­do­no­si BDPu. Za raz­li­ku od eko­nom­skog, s po­li­tič­kim ri­zi­kom bi­lo bi se naj­te­že no­si­ti, sma­tra­ju u Er­steu. ‘Brexit’ bi otvo­rio pi­ta­nje ne­po­vrat­nos­ti in­te­gra­ci­ja te po­ve­ćao jaz iz­me­đu euro­zo­ne i os­ta­lih dr­ža­va ko­je ne­ma­ju euro. Po­kre­nu­le bi se ras­pra­ve o smis­lu EU u cje­li­ni, a te spa­ku­la­ci­je mo­gle bi skre­nu­ti nov­ča­ne to­ko­ve pre­ma si­gur­nim uto­či­šti­ma. Osim što bi oja­ča­li euro­skep­ti­ci, Eu­ro­pa bi us­po­ri­la tem­po pro­ši­re­nja, što je lo­ša vi­jest za Sr­bi­ju. Osim ba­na­ka, Erste oče­ku­je udar na re­gi­onal­na tr­ži­šta zbog pov­la­če­nja bri­tan­skog nov­ca, ali i niz efe­ka­ta, od sla­bi­jeg pu­nje­nja EU fon­do­va, ve­ćih ogra­ni­če­nja za kre­ta­nje rad­ni­ka do skup­ljeg ro­amin­ga.

Da­le­ko­se­žan uči­nak okre­ta­nja Bri­ta­na­ca od EU

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.