Hr­vat­ska pošta pri­pre­ma te­ren za no­vi biznis

Pr­vi ko­rak Do­re­gis­tri­ra­li se za pri­je­voz put­ni­ka u ces­tov­nom pro­me­tu

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - SU­ZA­NA VAROŠANEC

No­vi pla­no­vi ovi­sit će o no­voj Upra­vi, ko­ju će dr­ža­va kao vlas­nik po­tra­ži­ti na jav­nom na­tje­ča­ju

Hr­vat­ska pošta la­ni je os­tva­ri­la do­bit od 164 mi­li­ju­na ku­na - naj­bo­lji re­zul­tat od raz­dva­ja­nja po­šte i te­le­ko­mu­ni­ka­ci­ja, a pri­pre­ma te­ren za nas­ta­vak di­ver­zfi­ka­ci­je dje­lat­nos­ti kroz mo­guć­nost ula­ska u po­dru­čje pri­je­vo­za put­ni­ka u unu­tar­njem i me­đu­na­rod­nom ces­tov­nom pro­me­tu.

Pr­vi ko­rak u tom smje­ru uči­njen je na ju­če­raš­njoj sjed­ni­ci Skup­šti­ne Po­šte ko­jom je pred­sje­da­vao mi­nis­tar pro­me­ta Oleg But­ko­vić: usvo­je­na je od­lu­ka o do­re­gis­tra­ci­ji i za tu dje­lat­nost. Ipak, što će na tom pla­nu kon­kret­ni­je us­li­je­di­ti, tre­nut­no ni­je mo­gu­će pre­ju­di­ci­ra­ti. No­vi pla­no­vi ovi­sit će o no­voj Upra­vi, ko­ju će dr­ža­va kao vlas­nik po­tra­ži­ti na jav­nom na­tje­ča­ju. Pri­tom iz Po­šte i objaš­nja­va­ju da je ta dje­lat­nost tek jed­na od stav­ki do­re­gis­tra­ci­je, kao i da je po­sri­je­di obi­čaj da se obu­hva­ti sve vi­še po­ten­ci­jal­nih dje­lat­nos­ti. No, tvr­de da je to u skla­du sa prak­som ko­ju ima­ju i ino­zem­ni po­štan­ski ope­ra­to­ri, kao i da kon­kre­tan pos­lov­ni plan za ovu stav­ku u ovom tre­nut­ku ne pos­to­ji.

“Ni­je ga­ran­ci­ja da će­mo ući u taj dio pos­lo­va­nja, ali ako bu­de po­tre­be u ne­kom bu­du­ćem lo­gis­tič­kom ok­vi­ru, imat će­mo na taj na­čin i tu mo­guć­nost kao otvo­re­nu”, na­vo­de iz Po­šte.

Na is­toj je Skup­šti­ni od­lu­če­no i da će se lanj­ska do­bit upo­tri­je­bi­ti za po­kri­će pre­ne­se­nog gu­bit­ka iz pret­hod- nog raz­dob­lja. I dok su fi­nan­cij­ska iz­vješ­ća za 2015. usvo­je­na, raz­rješ­ni­ce ni­je do­bi­la ci­je­la Upra­va na če­lu s pred­sjed­ni­kom Ale­nom Pre­mu­ža­kom (da­nas vo­di pos­lo­va­nje Da­le­ko­vo­da), kao ni Nad­zor­ni od­bor, či­jim je čla­no­vi­ma ta­ko­đer ne­dav­no is­te­kao man­dat. U kr­njoj Upra­vi HP os­tao je kao nje­zin je­di­ni član Jo­sip Udi­ljak. Na sjed­ni­ci skup­šti­ne odr­ža­ne proš­li tje­dan, pak, u NO su pri­vre­me­no ime­no­va­ni Ivan­či­ca Urh, An­te Su­čić, Stan­ko Ga­čić, Zlat­ko Babić i Ma­to Re­gvar. Tvrt­ka je po­s­ljed­njih go­di­na u stra­te­škim smjer­ni­ca­ma pos­lo­va­nja ima­la is­tak­nu­tu stav­ku ko­ja se od­no­si na di­ver­si­fi­ci­ra­nje pos­lo­va­njam, pa su kre­ira­ne i uve­de­ne us­lu­ge po­put evotv-di­gi­tal­ne te­le­vi­zi­je Hr­vat­ske po­šte i ser­vi­sa ePo­šta. Pla­si­ra­njem evotv-a HP je pr­vi po­štan­ski ope­ra­ter u svi­je­tu ko­ji je po­nu­dio us­lu­gu ze­malj­ske pla­će­ne te­le­vi­zi­je.

SANJIN STRU­KIĆ/

Ju­čer je odr­ža­na sjed­ni­ca Skup­šti­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.