Fran­ck pred­stav­lja mo­bil­nu ka­va­nu

De­sign Dis­trict Zagreb

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Cro­ati­an

De­sign Su­per­sto­re, or­ga­ni­za­tor fes­ti­va­la De­sign Dis­trict Zagreb, u su­rad­nji s Fran­c­kom osmis­lio je kon­cept funk­ci­onal­ne, mo­bil­ne sta­ni­ce za pri­pre­mu i pos­lu­ži­va­nje ka­ve i ča­ja ko­ji će jav­nos­ti pri­bli­ži­ti iden­ti­tet Fran­c­ko­ve tvor­ni­ce i go­to­vo 125 go­di­na po­vi­jes­ti pro­izvod­nje i kul­tu­re ka­ve. Di­zajn mo­du­lar­nog Fran­ck Pop-Upa pot­pi­su­je pro­dukt di­zaj­ne­ri­ca Dra­ga Kom­pa­rak, a pre­mi­jer­no će se pred­sta­vi­ti u sklo­pu De­sign Dis­tric­ta Zagreb od 16. do 19. lip­nja. Pro­izvod­ni kom­pleks Fran­c­ka u Vo­do­vod­noj uli­ci otvo­ren je 1892. kao je­dan od pr­vih ve­li­kih po­go­na pre­hram­be­ne in­dus­tri­je u Hr­vat­skoj. Fran­c­ko­va tvor­ni­ca sa­gra­đe­na je pre­ma na­cr­ti­ma ar­hi­tek­ta Ku­ne Wa­id­man­na i da­nas pred­stav­lja re­pre­zen­ta­ti­van pri­mjer za­gre­bač­ke in­dus­trij­ske ar­hi­tek­tu­re i di­zaj­na. U su­rad­nji s Cro­ati­an De­sign Su­per­sto­re­om, Fran­ck je an­ga­ži­rao mod­nu di­zaj­ne­ri­cu Iva­nu Ču­ljak ko­ja je osmis­li­la di­zajn vi­še­funk­ci­onal­ne pre­ga­če za Fran­c­ko­ve ba­ris­te.

“Kon­cep­tu­al­no rje­še­nje Fran­ck Pop-Up mo­bil­ne sta­ni­ce osmiš­lje­no je ta­ko da odra­ža­va sto­ljet­nu tra­di­ci­ju te su­vre­me­ni duh i ino­va­tiv­no us­mje­re­nje Fran­c­ka. Su­rad­nja s De­sign Dis­tric­tom Zagreb dio je na­še du­go­roč­ne stra­te­gi­je ko­jom pru­ža­mo po­dr­šku hr­vat­skom di­zaj­nu i obrt­nič­koj pro­izvod­nji, ali i vri­jed­nim pro­jek­ti­ma ko­ji pri­do­no­se dalj­njem ra­zvo­ju kva­li­tet­ne tu­ris­tič­ke i ugos­ti­telj­ske po­nu­de”, is­tak­nuo je Kris­ti­jan Gre­go­rić, di­rek­tor mar­ke­tin­ga i ra­zvo­ja Fran­c­ka.

PD

Di­zajn mo­du­lar­nog Fran­ck Pop-Upa pot­pi­su­je pro­dukt di­zaj­ne­ri­ca Dra­ga Kom­pa­rak

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.