Vo­zi­la sta­ra jed­nu go­di­nu jef­ti­ni­ja 17% od no­vih

Ana­li­za Nju­ška­la Sva­kog mje­se­ca na Nju­ška­lu se pre­da vi­še od 30 ti­su­ća ogla­sa osob­nih auto­mo­bi­la

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Zagreb Sva­kog mje­se­ca na Nju­ška­lu se pre­da vi­še od 30 ti­su­ća ogla­sa osob­nih auto­mo­bi­la. Pro­sječ­na sta­rost im je 13 go­di­na, a u po­nu­di je naj­vi­še auto­mo­bi­la pro­izve­de­nih 2006., 2007. i 2008. go­di­ne, ko­jih je sad vi­še od 64 ti­su­će u po­nu­di. Naj­vi­še se pro­da­ju di­ze­la­ši (60 pos­to), a ma­nje od 1 pos­to osob­nih auto­mo­bi­la su elek­trič­ni ili hi­bri­di.

Naj­ve­ća po­nu­da auto­mo­bi­la na Nju­ška­lu su oni pro­izve­de­ni od 2000. do pre­dre­ce­sij­ske 2008. go­di­ne, ukup­no 51 pos­to po­nu­de osob­nih auto­mo­bi­la. Udjel auto­mo­bi­la u po­nu­di pro­izve­de­nih 2009. go­di­ne na­glo pa­da, što je po­ve­za­no i s pa­dom pro­da­je no­vih auto­mo­bi­la u Hr­vat­skoj. Pre­ma Nju­ška­lo­voj ana­li­zi, tra­že­ne ci­je­ne rab­lje­nih auto­mo­bi­la u od­no­su na ci­je­ne no­vih po­ka­zu­ju da su auto­mo­bi­li sta­ri sa­mo jed­nu go­di­nu na ci­je­ni iz­gu­bi­li vi­še od 17 pos­to, dok je za auto­mo­bi­le sta­re pet go­di­na ci­je­na ni­ža 56 pos­to. Auto­mo­bi­li iz 2006., 2007. i 2008. go­di­ne, ko­jih je u pro­da­ji u naj­ve­ćem bro­ju, na ci­je­ni su iz­gu­bi­li iz­me­đu 58 i 70 pos­to. Me­đu osob­nim auto­mo­bi­li­ma na pro­da­ju naj­zas­tup­lje­ni­ji su Vol­k­swa­gen sa 17 pos­to udje­la, sli­je­di Opel sa 9 pos­to udje­la, a me­đu naj­za-stup­lje­ni­jim mar­ka­ma osob­nih auto­mo­bi­la re­dom su Re­na­ult, Mer­ce­des, Audi, BMW, Fi­at i Pe­uge­ot. Ka­da je ri­ječ o ti­pu ka­ro­se­ri­je, u pro­da­ji su naj­zas­tup­lje­ni­je li­mu­zi­ne i kom­pak­t­ni auto­mo­bi­li. Vi­še od 13 pos­to osob­nih auto­mo­bi­la su ka­ra­va­ni, se­dam pos­to po­nu­de od­no­si se na mo­no­vo­lu­me­ne, šest pos­to na co­upe i te­ren­ska vo­zi­la, dok je udjel ka­bri­ole­ta ma­nji od dva pos­to.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.