Broj za­pos­le­nih u EU naj­ve­ći od 2008.

U EU 28 za­pos­le­no 231,3 mil. lju­di

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Broj za­pos­le­nih u Eu­rop­skoj uni­ji i euro­zo­ni u pr­vom je tro­mje­se­čju 2016. uve­ćan za dalj­njih 0,3 pos­to pre­ma tro­mje­se­čju ra­ni­je, pa je do­seg­nuo naj­vi­še ra­zi­ne od dru­ge po­lo­vi­ne 2008., po­ka­za­li su naj­no­vi­ji se­zon­ski pri­la­go­đe­ni po­da­ci Eu­ros­ta­ta. U 28čla­nom EU bi­lo 231,3 mi­li­ju­na za­pos­le­nih mu­ška­ra­ca i že­na, od če­ga 152,6 mi­li­ju­na u euro­zo­ni, pro­ci­je­ni­li su u Eu­ros­ta­tu. Tem­po ras­ta na tro­mje­seč­noj ra­zi­ni os­tao je vi­še­ma­nje ne­pro­mi­je­njen u us­po­red­bi sa če­t­vr­tim kvar­ta­lom 2015., kad je broj za­pos­le­nih u EU uve­ćan 0,4 pos­to, a u euro­zo­ni 0,3 pos­to. U us­po­red­bi s pr­vim tro­mje­se­čjem proš­le go­di­ne, broj za­pos­le­nih u EU uve­ćan je za 1,4 pos­to, a u is­tom pos­tot­ku uve­ćan je i na ra­zi­ni 19čla­ne euro­zo­ne. U če­t­vr­tom kvar­ta­lu 2015., pre­ma is­tom raz­dob­lju go­di­ne ra­ni­je, za­pos­le­nost u EU po­ras­la je 1,3%, a u euro­zo­ni 1,2 pos­to.

Me­đu 28 ze­ma­lja čla­ni­ca či­ji su po­da­ci ras­po­lo­ži­vi Eu­ros­ta­tu naj­iz­ra­zi­ti­ji rast za­pos­le­nos­ti u od­no­su na pret­hod­no tro­mje­se­čje za­bi­lje­žen u Če­škoj (1,5%). Sli­je­de Li­tva i Ma­đar­ska, gdje je broj za­pos­le­nih po­ras­tao 1,3 od­nos­no je­dan pos­to. Naj­ve­ći pad za­pos­le­nos­ti za­bi­lje­žen je u Polj­skoj (0,5%), a sli­je­de Grč­ka, La­tvi­ja i Ni­zo­zem­ska (0,1%). Za Hr­vat­sku od­go­va­ra­ju­ći po­da­ci o bro­ju za­pos­le­nih ni­su bi­li ras­po­lo­ži­vi.

U us­po­red­bi s pr­vim kvar­ta­lom 2015. naj­ve­ći rast bro­ja za­pos­le­nih bi­lje­ži Mal­ta (3,7%). Sli­je­de Špa­njol­ska (3,2%) te Luksemburg i Ma­đar­ska (2,9%). Na go­diš­njoj ra­zi­ni pad bi­lje­ži sa­mo Ru­munj­ska (0,5%).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.