Pri­vat­ni pri­je­voz­ni­ci ula­ze na sta­re pru­ge

Kon­ku­ren­ci­ja Iz­mje­na­ma za­ko­na otvo­re­no je sr­p­sko že­ljez­nič­ko tr­ži­šte za pri­vat­ni­ke što će utje­ca­ti na od­lu­ku ko­je će od 800 ki­lo­me­ta­ra ne­ran­ta­bil­nih pru­ga os­ta­ti u upo­tre­bi

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Na sas­tan­ku s pred­stav­ni­ci­ma MMFa i Svjet­ske ban­ke u Sr­bi­ji Zo­ra­na Mi­haj­lo­vić, mi­nis­tri­ca gra­đe­vi­nar­stva, pro­me­ta i in­fras­truk­tu­re, rek­la je da je za­vr­šen za­kon­ski ok­vir za otva­ra­nje sr­p­skog že­ljez­nič­kog tr­ži­šta ko­ji će omo­gu­ći­ti da se na pru­ga­ma po­ja­ve i pri­vat­ni že­ljez­nič­ki pri­je­voz­ni­ci.

To će, pre­ma nje­nim ri­je­či­ma, utje­ca­ti na od­lu­ku ko­je će pru­ge od 800 ki­lo­me­ta­ra ne­ren­ta­bil­nih ko­li­ko ih ima, os­ta­ti u upo­tre­bi, o če­mu će lo­kal­ne vlas­ti i gra­đa­ni bi­ti oba­vi­je­šte­ni naj­ma­nje šest mje­se­ci ra­ni­je.

“Po­čet­kom lip­nja pot­pi­san je pr­vi ta­kav ugo­vor s pri- vat­nim pri­je­voz­ni­kom za kom­bi­ni­ra­ni pri­je­voz”, rek­la je Mi­haj­lo­vić, do­da­ju­ći da se 430 ki­lo­me­ta­ra pru­ga u Sr­bi­ji de­set­lje­ći­ma ne ko­ris­ti, dok na ne­kim di­oni­ca­ma ne­ma ni ši­na pa se s nji­ho­vim uki­da­njem mo­že od­mah po­če­ti.

Čel­ni­ci­ma dvi­je svjet­ske fi­nan­cij­ske ins­ti­tu­ci­je pri­ka­za­ne su re­for­me u že­ljez­nič­kom sek­to­ru. “Raz­go­va­ra­mo sa sin­di­ka­ti­ma, ima­mo pu­no ote­ža­va­ju­ćih okol­nos­ti, ali u ovom pro­ce­su mo­ra­mo bi­ti je­dins­tve­ni ka­ko bi­smo pos­ta­vi­li do­bar mo­del i za re­for­mu os­ta­lih jav­nih po­du­ze­ća”, rek­la je Mi­haj­lo­vić.

Mi­nis­tri­ca pro­me­ta na­ve­la je da će no­va vla­da, ka­da bu­de for­mi­ra­na, do­ni­je­ti od­lu­ku o vi­si­ni ot­prem­ni­na za vi­šak za­pos­le­nih, či­me će se stvo­ri­ti uvje­ti za dalj­nju us­pješ­nu re­for­mu Že­ljez­ni­ca Sr­bi­je, da bi to jav­no po­du­ze­će pos­ta­lo su­vre­me­no, učin­ko­vi­to i pro­fi­ta­bil­no.

PD

Ugo­vor s pr­vim pri­vat­nim že­ljez­nič­kim pri­je­voz­ni­kom pot­pi­san je po­čet­kom lip­nja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.