Twit­ter ku­pio ser­vis So­un­dClo­ud

Pti­či­ca za­pje­va­la Druš­tve­na mre­ža ti­me ci­lja na po­ve­ća­nje bro­ja ko­ris­ni­ka

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - ANA MA­RIA FI­LI­PO­VIĆ GR­ČIĆ

Na­kon vi­še­mje­seč­nih na­ga­đa­nja i pr­vih naj­a­va o mo­gu­ćoj kup­nji iz 2014. go­di­ne, iz Twit­te­ra je u uto­rak sti­gla ko­nač­na po­t­vr­da da su za 70 mi­li­ju­na do­la­ra ku­pi­li glaz­be­nu plat­for­mu So­un­dClo­ud či­ja se tr­žiš­na vri­jed­nost pro­cje­nju­je na oko 700 mi­li­ju­na do­la­ra. Twit­ter ovim po­te­zom pla­ni­ra za­uze­ti bo­lju tr­žiš­nu po­zi­ci­ju te po­ve­ća­ti broj ko­ris­ni­ka na vlas­ti­toj vi­deo apli­ka­ci­ji Vi­ne i stre­aming us­lu­zi Pe­ris­co­pe, a ti­me ući u oš­tru tr­žiš­nu utak­mi­cu s kon- ku­ren­ci­ji po­put Yo­uTu­bea, Ins­ta­gra­ma i Snap­c­ha­ta.

So­un­dClo­ud, tvrt­ka spe­ci­ja­li­zi­ra­na za po­hra­nu i raz­mjer­nu glaz­be sa sje­di­štem u Ber­li­nu, po­čet­kom ove go­di­ne naj­a­vi­la je da im za op­s­ta­nak na tr­ži­štu tre­ba­ju do­dat­ni iz­vo­ri fi­nan­ci­ra­nja. Kom­pa­ni­ja je svo­je­dob­no ima­la jed­na­kih pro­ble­ma s li­cen­ci­ra­njem kak­ve su is­ku­si­le i ve­će glaz­be­ne plat­for­me po­put Yo­uTu­bea, a po­ve­zi­va­nje s Twit­te­rom vi­de kao pri­li­ku za bo­ljim pred­stav­lja­njem vlas­ti­tih us­lu­ga i pro­izvo­da. “Obje kom­pa­ni­je do­se­žu do mi­li­ju­na lju­di di­ljem svi­je­ta što će olak­ša­ti da se mo­der­na kul­tu­ra re­ali­zi­ra u stvar­nom vre­me­nu”, ko­men­ti­ra­la je glas­no­go­vor­ni­ca So­un­dClo­uda za The Fi­nan­ci­al Ti­mes. Twit­te­ru će So­un­dClo­ud do­bro do­ći po pi­ta­nju po­ve­ća­nja bro­ja ko­ris­ni­ka, što je je­dan od ci­lje­va iz­vr­š­nog di­rek­to­ra Jac­ka Dor­seya, ali i osi­gu­ra­ti mjes­to unu­tar glaz­be­ne in­dus­tri­je ko­je su pro­pus­ti­li po­kre­ta­njem, pa nes­lav­nim ga­še­njem vlas­ti­te glaz­be­ne plat­for­me.

Pla­će­no 70 mi­li­ju­na do­la­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.