Po­li­tič­ki fi­ja­sko ne­će mu šte­ti­ti u biz­ni­su, mo­žda se vra­ti u Te­vu

Ore­ško­vić na bur­zi >> Iz­gle­dan povratak u re­al­ni sek­tor, u mul­ti­na­ci­onal­ku NI­JE ISKLJUČENO DA SE ORE­ŠKO­VIĆ VRA­TI U TE­VU. NA ODGOVORNIM POZICIJAMA U REGIONALNOM GOSPODARSTVU,

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MARIJA CRNJAK

Ni­je ra­dio za Te­vi­ne kon­ku­ren­te, a ni­je isključeno i da je sebi osi­gu­rao mo­guć­nost po­vrat­ka u tu tvrt­ku

Ho­će li Ti­ho­mir Ore­ško­vić nas­ta­vi­ti ka­ri­je­ru u po­li­ti­ci ili biz­ni­su, u Hr­vat­skoj ili va­ni, on sam još ni­je jav­no re­kao ia­ko je ovih da­na vje­ro­jat­no bio pri­si­ljen raz­miš­lja­ti o to­me.

Su­go­vor­ni­ci Pos­lov­nog dnev­ni­ka, ka­ko oni iz pos­lov­nog svi­je­ta ta­ko i is­kus­ni he­ad­hun­te­ri, ni­su za­bri­nu­ti za nas­ta­vak ka­ri­je­re opo­zva­nog pre­mi­je­ra, ko­ja se mo­že ra­zvi­ti u oba smje­ra.

No, ve­ći­na sma­tra da bi mu na­kon ovak­vog is­kus­tva u do­ma­ćoj po­li­ti­ci bi­lo pa­met­ni­je vra­ti­ti se u re­al­ni sek­tor i in­ter­na­ci­onal­ni biz­nis.

Po­put go­diš­njeg

“Ore­ško­vić bi mo­gao os­ta­ti u hr­vat­skoj po­li­ti­ci sa­mo ako us­pi­je vidjeti ne­ku do­bru po­zi­ci­ju za sebe, a te­ško na­kon pre­mi­jer­ske fo­te­lje pos­to­ji ne­ka jed­na­ko snaž­na, po­go­to­vo ako se sje­ti­mo da je pri sas­tav­lja­nju Vla­de od­bio pr­vu po­nu­du, onu za mjes­to mi­nis­tra fi­nan­ci­ja”, ka­že naš su­go­vor­nik iz pos­lov­nog svi­je­ta.

Sto­ga je iz­gled­ni­je da će se Ore­ško­vić vra­ti­ti u in­ter­na­ci­onal­ni biz­nis, ia­ko bi ga na ne- koj me­na­džer­skoj po­zi­ci­ji ra­do vi­dje­li i u do­ma­ćim kom­pa­ni­ja­ma. “Ore­ško­vić, na­ime, na mjes­tu pre­mi­je­ra ni­je kom­pro­mi­ti­rao svo­ju oz­bilj­nost i struč­nost u biz­ni­su, a kri­ti­ke iz­a­zi­va sa­mo me­đu po­li­ti­ča­ri­ma. Ovo is­kus­tvo sto­ga ni­je na­šte­ti­lo Ore­ško­vi­će­vom ugle­du u pos­lov­nom svi­je­tu, iz ko­jeg za­pra­vo ni­je mno­go ni iz­os­tao. Uo­bi­ča­je­no je, na­ime, da top me­na­dže­ri uzi­ma­ju i po ne­ko­li­ko mje­se­ci go­diš­njeg zbog ne­kih pro­je­ka­ta”, sma­tra naš iz­vor.

Sa­nja Br­kić Fak­leš, vo­di­te­lji­ca hr­vat­skog ure­da tvrt­ke Pe­der­sen&Part­ners, ne is­klju­ču­je mo­guć­nost da se Ti­ho­mir Ore­ško­vić vra­ti u Te­vu, iz ko­je je i došao na Mar­kov trg.

No­vi pri­ori­te­ti

“Ore­ško­vić iz Te­ve ni­je pre­šao u dru­gu tvrt­ku, ni­je ra­dio za Te­vi­ne kon­ku­ren­te, a za oče­ki­va­ti je da je svoj od­la­zak kva­li­tet­no ko­mu­ni­ci­rao s vod­stvom Te­ve, pa čak i da je sebi osi­gu­rao mo­guć­nost po­vrat­ka. Tak­ve si­tu­aci­je ni­su ne­uobi­ča­je­ne u glo­bal­nom biz­ni­su”, pod- sje­ća Br­kić Fak­leš. Mar­ti­na Jur­ko­vić, ma­na­ging part­ner he­ad­hun­ting tvrt­ke Ta­len­tor Hr­vat­ska, sla­že se da su gos­po­dar­stvo iz ko­jeg je došao Ore­ško­vić i po­li­ti­ka ipak dvi­je odvo­je­ne sfe­re. Za­to je, sma­tra, ma­lo vje­ro­jat­no da nje­gov po­li­tič­ki neu s p j e h utje­če na bu­du­će an­gaž m a - ne u gospodarstvu. “Sva­ki do­bar me­na­džer ovak­vu bi si­tu­aci­ju is­ko­ris­tio za os­vje­šta­va­nje vlas­ti­tih pri­ori­te­ta i ja­kih sna­ga. Za go­di­nu da­na mo­gli bismo ga vidjeti na odgovornim pozicijama u regionalnom gospodarstvu”, ka­že Jur­ko­vić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.