KUNA ZA EDUKACIJU

KOMORI POLA MI­LI­JU­NA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Hr­vat­ska gos­po­dar­ska ko­mo­ra (HGK) ko­rak je do pot­pi­si­va­nja ugo­vo­ra o su­fi­nan­ci­ra­nju pro­jek­ta uklju­či­va­nja ma­lih i sred­njih po­du­zet­ni­ka u sus­tav du­al­nog obra­zo­va­nja u ok­vi­ru Era­smus+ pro­gra­ma, obja­vi­li su iz Ko­mo­re. U HGK is­ti­ču sa su svjes­ni po­tre­be gos­po­dar­stva za kva­li­fi­ci­ra­nom rad­nom sna­gom ko­ja će se edu­ci­ra­ti u skla­du s po­tre­ba­ma in­dus­tri­je te da su sto­ga kre­nu­li s pro­jek­tom okup­lja­nja svih za­in­te­re­si­ra­nih po­du­zet­ni­ka ko­ji se žele uklju­či­ti u sus­tav du­al­nog obra­zo­va­nja. Luka Bu­ri­lo­vić, pred­sjed­nik HGK, is­ti­če da Ko­mo­ra na ovaj na­čin že­li stva­ra­ti kom­pe­tent­nu rad­na sna­gu, ali i sma­nji­ti ne­za­pos­le­nos­ti mla­dih, ko­ja je u Hr­vat­skoj me­đu naj­vi­ši­ma u Eu­ro­pi. Do­dao je ka­ko vri­jed­nost pro­jek­ta iz­no­si pri­bliž­no pola mi­li­ju­na eura, a part­ne­ri su, uz Aus­trij­sku fe­de­ral­nu gos­po­dar­sku ko­mo­ru, i ne­ke na­ci­onal­ne ins­ti­tu­ci­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.