Štern: Pi­ta­nje Ine pus­ti­ti struč­nja­ci­ma

Bu­duć­nost Otva­ra­nje pre­go­vo­ra s Mađarima ra­zum­na op­ci­ja

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ore­ško­vić, ka­žu nje­go­vi su­rad­ni­ci, ni­je že­lio pris­ta­ti na pu­ko odus­ta­ja­nje od ar­bi­tra­že jer bi ti­me ko­rup­tiv­ni ugo­vor iz 2009. bio le­ga­li­zi­ran. Što će na­kon for­mi­ra­nja no­ve Vla­de bi­ti po­li­ti­ka pre­ma Mo­lu i od­no­si­ma u Ini ma­lo je tko ju­čer že­lio jav­no pro­ko­men­ti­ra­ti. Za Da­vo­ra Šter­na, ener­get­skog kon­zul­tan­ta ko­ji je i sam ve­zan uz Inu, ključ­ni pro­blem je sama Ina, ko­ja po nje­mu zad­njih 15 go­di­na atro­fi­ra i da­nas ni­je ni­ti sje­na re­gi­onal­nog li­de­ra ko­ji je bi­la. Za Šter­na je pro­blem u slu­ča­ju Ore­ško­vi­ća bio je u nje­go­vom pris­tu­pu rje­ša­va­nja pro­ble­ma. Otva­ra­nje pre­go­vo­ra s ma­đar­skim part­ne­rom jest je­di­na ra­zum­na op­ci­ja, no sporno mu je to što je Ore­ško­vić sebe odredio kao osobu ko­ja će voditi pregovore.

“Uz po­šti­va­nje nje­go­ve struč­nos­ti u nje­go­vom biz­ni­su, on o Ini ne­ma poj­ma i to ni­je pre­mi­je­rov po­sao. Pregovore s Mo­lom tre­ba po­vje­ri­ti struč­nja­ci­ma i vr­s­nim kon­zul­tan­ti­ma”, sma­tra Štern, ko­ji is­tu gre­šku u ko­ra­ci­ma na­la­zi i u pret­hod­nom po­vje­rens­tvu ko­je je vo­dio biv­ši mi­nis­tar gos­po­dar­stva Ivan Vr­do­ljak. Ono što je po Šter­nu nje­go­va Vla­da tre­ba­la po­du­ze­ti jest ob­no­vi­ti pregovore s Mađarima, no da­ju­ći ih u ru­ke struč­nja­ci­ma, dok se o pre­ki­da­nju ar­bi­ta­ža even­tu­al­no mo­že raz­go­va­ra­ti kroz pregovore. “Jed­no ne is­klju­ču­je dru­go i ne­ma raz­lo­ga da se do­no­si is­hi­te­re­ne od­lu­ke”, ka­že Štern i na­po­mi­nje da se od po­čet­ka dr­ža­va u slus­to­ji, ča­ju od­no­sa s Mo­lom po­greš­no pos­tav­lja­la. Pro­ble­mom on vi­di i to što po­s­ljed­njih 15ak go­di­na ni­je jas­no ar­ti­ku­li­ra­no sta­ja­li­šte što je na­ci­onal­ni in­te­res u Ini. Po­s­lje­di­ca to­ga je, ka­že, da da­nas za­pra­vo ni­ti ne go­vo­ri­mo o obra­ni na­ci­onal­nog in­te­re­sa, ne­go o sp­rje­ča­va­nju dalj­njeg uru­ša­va­nja Ine.

Lo­šom tak­ti­kom ocje­nju­je i Ka­ra­mar­ko­ve i Hor­va­to­ve naj­a­ve da će dr­ža­va odus­ta­ti od ar­bi­tra­že, jer u njoj lo­še kao i pla­še­nje mo­gu­ćim fi­nan­cij­skim ri­zi­kom ko­ji sli­je­di zbog even­tu­al­nog gu­bit­ka spo­ra, bu­du­ći da taj ri­zik pos­to­ji od pr­vog da­na. Tak­ve oz­bilj­ne iz­ja­ve po nje­mu mo­ra­le su bi­ti ute­me­lje­ne na ana­li­zi sta­nja. Ma­đa­ri u svom pre­go­va­rač­kom sas­ta­vu okup­lja­ju vr­s­ne struč­nja­ke i prav­ni­ke, a da o pov­la­če­nju svo­je ar­bi­tra­že pro­tiv Hr­vat­ske ne raz­miš­lja­ju. No­voj vla­di, ma tko bio na nje­zi­nom če­lu, Štern po­ru­ču­je da ne po­no­ve ono što se u slu­ča­ju Ine svi­ma upor­no obi­ja o gla­vu, a to je do­pu­šta­nje mi­je­ša­nja po­li­ti­ke. To vi­še kao do­bru os­tav­šti­nu Ore­ško­vi­ća on poz­dav­lja ula­zak u NO Da­mi­ra Van­đe­li­ća, ko­ji je već bio na toj duž­nos­ti.

BORIS ŠČITAR/VL/PIXSELL

Kon­zul­tant i naf­t­ni struč­njak Da­vor Štern

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.