Iva­nec omi­lje­no odre­di­šte ula­ga­ča, ali i onih ko­ji tek ula­ze u po­sao

Iva­nec za pri­mjer Sma­nji­li ne­za­pos­le­nost, inves­ti­ci­je po­ve­ća­li 14%, na 920 mil. kuna

Poslovni Dnevnik - - POSLOVNI UZLET -

Pos­lov­ni uz­let Gra­da Ivan­ca, odr­žan u četvrtak, 17. je u ni­zu od ukup­no 30 edu­ka­tiv­nih ma­ni­fes­ta­ci­ja ko­je se ove go­di­ne odr­ža­va­ju u or­ga­ni­za­ci­ji Pos­lov­nog dnev­ni­ka. Ka­ko je is­tak­nuo glav­ni ured­nik Pos­lov­nog dnev­ni­ka Mis­lav Ši­ma­to­vić, pro­jekt je na­mi­je­njen ma­lim i sred­njim po­du­zet­ni­ci­ma jer su upra­vo oni ka­pi­lar­ni sus­tav hr­vat­sko­ga gos­po­dar­stva. is­tak­nuo je da ma­ni­fes­ta­ci­je po­put Pos­lov­nog uz­le­ta po­du­zet­ni­ci­ma po­ma­žu da stek­nu do­dat­na zna­nja i kom­pe­ten­ci­je te da pos­ta­nu tr­žiš­no kon­ku­rent­ni­ji, ka­ko na na­ci­onal­noj ta­ko i na eu­rop­skoj ra­zi­ni. Alen Ki­šić, za­mje­nik va­ra­ždin­sko­ga žu­pa­na, is­tak­nuo je da je Iva­nec proš­lu go­di­nu za­vr­šio s vr­lo do­brim re­zul­ta­ti­ma. Po­zi­ti­van trend sma­nje­nja ne­za­pos­le­nos­ti na oko 9,5 pos­to iz 2015. nas­ta­vio se i u 2016. te je tre­nu­tač­no ni­ži od 9 pos­to, što je ma­nje čak i od na­ci­onal­nog pro­sje­ka. Bi­lje­ži se i rast za­pos­le­nos­ti, u od­no­su na proš­lu go­di­nu za­pos­le­no je tri pos­to vi­še lju­di, i to ma­hom u gospodarstvu. Broj inves­ti­ci­ja ras­tao je za 14 pos­to, na ukup­no 920 mi­li­ju­na kuna.

“Gos­po­dar­stvo se u ovoj žu­pa­ni­ji i te ka­ko bu­di. Za­bi­lje­ži­li smo i rast vi­si­na pla­ća ve­ći od na­ci­onal­nog, ali i da­lje je ri­ječ o du­go­traj­nom pro­ce­su. Me­đu os­ta­lim, ja­či in­ten­zi­tet do­brih tren­do­va ba­šti­ni­mo za­hva­lju­ju­ći sus­tav­nom ula­ga­njem obra­zo­va­nje. Pla­će po­la­ko, ali si­gur­no, ras­tu“, po­ru­čio je Ki­šić.

Mi­lo­rad Ba­ti­nić, gra­do­na­čel­nik Ivan­ca i sa­bor­ski zas­tup­nik, ka­že da je Iva­nec go­di­na­ma ra­dio na kre­ira­nju po­zi­tiv­ne po­du­zet­nič­ke kli­me. Si­ner­gi­ja s lo­kal­nom sa­mo­upra­vom i sa­mim po­du­zet­ni­ci­ma po­ka­za­la se klju­čem us­pje­ha.

“Ovim pris­tu­pom mi­je­nja se i pa­ra­dig­ma pro­miš­lja­nja pre­ma po­du­zet­ni­ci­ma. Ne­moj­te po­sus­ta­ja­ti ko­li­ko god bi­lo te­ško i vje­ruj­te da za­jed­no mo­že­mo uči­ni­ti još vi­še“, sma­tra Ba­ti­nić.

Part­ner­stvo ma­log i sred­njeg po­du­zet­niš­tva po­hva­li­la je i La­na La­baš iz Pos­lov­ne zo­ne Iva­nec. Kao jed­na od pot­por­nih ins­ti­tu­ci­ja na­mi­je­nje­nim svim pos­to­je­ćim, ali i bu­du­ćim ma­lim i sred­njim po­du­zet­ni­ci­ma, pred­stav­ljen je Pro­jek­t­ni ured gra­da Ivan­ca­pi­lot pro­jekt pot­po­re po­du­zet­niš­tvu.

“Mla­de že­li­mo po­tak­nu­ti na po­kre­ta­nje vlas­ti­tog pos­lo­va­nja, pri če­mu im pru­ža­mo mo­guć­nost da svoj star­tup os­nu­ju u Pro­jek­t­nom ure­du gra­da Ivan­ca. Sva­ka slje­de­ća pot­po­ra u tom smje­ru bi­la bi na­do­grad­nja nji­ho­ve kva­li­te­te, či­me se mo­že osi­gu­ra­ti ra­zvoj­ni kon­ti­nu­itet. Na­ša su do­sa­daš­nja is­kus­tva pri­mjer do­bre prak­se ko­ji bi i dru­gi gra­do­vi mo­gli pre­uze­ti. Po­du­zet­ni­ci­ma šte­di­mo vri­je­me i no­vac, pru­ža­mo im kva­li­tet­nu us­lu­gu, pa se oni na kra­ju mo­gu po­sve­ti­ti us­pje­hu“, objas­ni­la je La­baš.

Iva­na Plah­ta­rić, vo­di­te­lji­ca Pro­jek­t­nog ure­da, objas­ni­la je ka­ko je taj ured os­no­van sa svr­hom in­for­mi­ra­nja, pri­pre­me i pi­sa­nja pro­je­ka­ta te nji­ho­ve kan­di­da­tu­re pre­ma EU fon­do­vi­ma i na­ci­onal­nim iz­vo­ri­ma. Ko­nač­ni cilj je po­moć pri rje­ša­va­nju zah­tje­va i te­ško­ća s ko­ji­ma se iva­neč­ki po­du­zet­ni­ci, OPGo­vi i udru­ge su­sre­ću u pos­lo­va­nju. Me­đu os­ta­lim i slič­nim kon­zul­tant­skim tvrt­ka­ma is­ti­ču se, po­ru­či­la je La­baš, po dos­tup­nos­ti.

Is­tak­nu­la je i da Pro­jek­t­ni ured nu­di in­di­vi­du­alan rad sa svim za­in­te­re­si­ra­nim kli­jen­ti­ma, i to bes­plat­no do 16. pro­sin­ca 2016. “U pr­vih šest mje­se­ci sk­lo­pi­li smo 40 ugo­vo­ra o pru­ža­nju sa­vje­to­dav­nih us­lu­ga, što nam da­je po­t­vr­du da su kli­je­ti svjes­ni pred­nos­ti ovog ino­va­tiv­nog kon­cep­ta”, za­klju­či­la je Plah­ta­rić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.