Do­go­vo­re­ne ma­le kaz­ne za ve­li­ku ko­rup­ci­ju u Bu­dvi

Ko­rup­ci­ja

Poslovni Dnevnik - - POSLOVNI UZLET -

Sve­to­zar Ma­ro­vić, čel­nik vla­da­ju­ćeg DPS-a, priz­nao je kaz­ne­na dje­la, te će po na­god­bi s tu­ži­telj­stvom do­bi­ti če­ti­ri go­di­ne za­tvo­ra i nov­ča­nu kaz­nu

Osim što no­si ti­tu­lu “me­tro­po­le cr­no­gor­skog tu­riz­ma” Bu­dvu se sve češ­će na­zi­va i “pri­jes­tol­ni­com ko­rup­cij­skih afe­ra“, pri­je sve­ga zbog mut­nih pos­lo­va Sve­to­za­ra Ma­ro­vi­ća, dru­gog čo­vje­ka vla­da­ju­će De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­lis­ta (DPS) i bli­skog pri­ja­te­lja pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, ko­ji je od 2003. do 2006. bio je­di­ni pred­sjed­nik dr­žav­ne za­jed­ni­ce Sr­bi­ja i Cr­na Go­ra. Ko­rup­cij­sko klup­ko se po- če­lo od­mo­ta­va­ti u pro­sin­cu proš­le go­di­ne ka­da je biv­ši pred­sjed­nik Po­li­tič­kog sa­vje­ta DPSa uhi­ćen pod sum­njom da je vo­đa kri­mi­nal­ne sku­pi­ne ko­ja je pro­ra­čun Op­ći­ne Bu­dva ošte­ti­la za de­set­ke mi­li­ju­na eura. Ma­ro­vić je ovog tjed­na pot­pi­sao spo­ra­zum o kriv­nji, priz­nav­ši dje­la ko­ja mu se stav­lja­ju na te­ret, a ko­ja u dalj­njem pos­tup­ku tre­ba po­t­vr­di­ti Vi­ši sud, te je pu­šten iz za­tvo­ra.

Nes­luž­be­no se doz­na­je da je Ma­ro­vić u na­god­bi s tu­ži­telj­stvom priz­nao kriv­nju u pet slu­ča­je­va, u za­tvo­ru će pro­ves­ti če­ti­ri go­di­ne, pla­ti­ti nov­ča­nu kaz­nu od 50.000 eura i vra­ti­ti u dr­žav­ni pro­ra­čun mi­li­ju­na eura. Spo­ra­zum o priz­na­nju kriv­nje za is­ta dje­la pot­pi­sa­li su Ma­ro­vi­ćev sin Mi­loš i brat Dra­gan, ko­ji je bio pot­pred­sjed­nik Op­ći­ne Bu­dva.

Ma­ro­vić i sku­pi­na ko­ju je pre­dvo­dio, ka­ko se na­vo­di u cr­no­gor­skim me­di­ji­ma, pro­ra­čun Bu­dve ošte­ti­li su za vi­še od 11 mi­li­ju­na eura mal­ver­za­ci­ja­ma na če­ti­ri pro­jek­ta. Sku- pi­na je ošte­ti­la pro­ra­čun za 3,706.000 eura u afe­ri Bu­le­var, u afe­ri Kra­pi­na za 1,150.000 eura, u afe­ri WTA za 3,000.000 eura, a u afe­ri Copyrig­ht za 3,859.311 eura.

Umi­je­ša­ni brat i sin

U jed­noj Ma­ro­vi­će­voj afe­ri na­vo­di se da je 45 ti­su­ća če­tvor­nih me­ta­ra zem­lji­šta na rtu Za­va­la, iz­me­đu Bu­dve i Be­či­ća 2007. go­di­ne ku­pi­la tvrt­ka Za­va­la Invest, za­jed­nič­ka kom­pa­ni­ja Mi­raxa i Mo­ni­nves­ta či­ji je suv­las­nik bio, u tom tre­nut­ku bez dr­žav­ne funk­ci­je, Sve­to­zar Ma­ro­vić ko­ji je na­kon iz­bi­ja­nja afe­re u ve­zi ne­le­gal­ne grad­nje na Za­va­li od­mah pro­dao svoj udio, a nje­gov brat Dra­gan Ma­ro­vić je uhi­ćen s gra­do­na­čel-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.