U Sr­bi­ji na cr­nom po­pi­su lo­ših 271 po­du­ze­će, di­rek­to­ri­ma ogra­ni­če­nja

Po­pust Di­rek­to­ri ko­ji su na­mjer­no tvrt­ku gur­nu­li u ste­čaj ili blo­ka­du ra­ču­na ni­su obu­hva­će­ni za­ko­nom

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Na cr­noj lis­ti lo­ših tvrt­ki u Sr­bi­ji tre­nut­no se na­la­zi 271 po­du­ze­će. To­li­ko ih je upi­sa­no u sre­diš­nju evi­den­ci­ju Agen­ci­je za pri­vred­ne re­gis­tre i nji­ho­vim di­rek­to­ri­ma pri­vre­me­no su ogra­ni­če­na pra­va, od pre­re­gis­tra­ci­je tvrt­ke, pa do ras­po­la­ga­nja nov­cem, ovis­no o sank­ci­ja­ma zbog ko­jih su se naš­li u tom re­gis­tru. Ia­ko se oče­ki­va­lo da će se no­vi re­gis­tar tzv. pri­vre­me­nih ogra­ni­če­nja pra­va na­pu­ni­ti tvrt­ka­ma ko­je kr­še pro­pi­se, ve­ći­na re­gis­tri­ra­nih na po­pi­su se ni­je naš­la zbog sud­skih rje­še­nja i pre­su­da, već zbog pro­vo­đe­nja po­re­zog nad­zo­ra, pi­šu Ve­čer­nje no­vos­ti.

Ka­da do­đu po­rez­ni­ci tvrt­ki su za vri­je­me tra­ja­nja na­do­ra za­ko­nom za­bra­nje­ne sve sta­tus­ne pro­mje­ne: od bri­sa­nja iz re­gis­tra, pa do mi­je­nja­nja po­da­ta­ka o os­ni­va­či­ma. Ovaj član Za­ko­na o po­re­zom pos­tup­ku i po­rez­noj ad­mi­nis­tra­ci­ji va­žio je i pre ne­go što je no­vi re­gis­tar us­pos­tav­ljen, pa je APR i ra­ni­je od­bi­jao re­gis­tri­ra­ti na­ve­de­ne pro­mje­na.

Zna­či da sa­mo od ažur­nos­ti po­rez­ni­ka ovi­si ho­će li će se ne­ka tvrt­ka na­ći u sre­diš­njoj evi­den­ci­ji pri­vre­me­nih ogra­ni­če­nja pra­va. Naj­br­ži su bi­li u Kra­gu­jev­cu, 72 tvrt­ke iz tog gra­da naš­la su se u re­gis­tru na te­me­lju oba­vi­jes­ti lo­kal­ne po­rez­ne upra­ve.

Re­gis­tar je u po­čet­ku je bio am­bi­ci­oz­ni­je za­miš­ljen, ali na­crt za­ko­na ko­ji je pre­dvi­đao upis di­rek­to­ra ko­ji su tvrt­ke na­mjer­no gur­nu­li u ste­čaj ni­je pre­ži­vio jav­nu ras­pra­vu. Bi­la je pre­dvi­đe­na i cr­na lis­ta di­rek­to­ra ko­ji su tvrt­ke do­ve­li do blo­ka­de ra­ču­na du­že od 120 da­na, ali ni to ni­je uvr­šte­no u ko­nač­nu ver­zi­ju za­ko­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.