PAST ĆE I TREĆU GO­DI­NU

PRI­HO­DI OD NAFTE ////

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Pri­ho­di od iz­vo­za nafte čla­ni­ca Or­ga­ni­za­ci­je ze­ma­lja iz­voz­ni­ca nafte (OPEC) u ovoj go­di­ni vje­ro­jat­no će bi­ti 15 pos­to ma­nji i ta­ko za­bi­lje­ži­ti pad treću go­di­nu za­re­dom, a mo­žda se spus­ti­ti i na naj­ni­žu ra­zi­nu u de­set go­di­na, obja­vi­la je ame­rič­ka ener­get­ska agen­ci­ja (EIA). Čla­ni­ce OPEC-a, uklju­ču­ju­ći Iran, vje­ro­jat­no će u 2016. za­ra­di­ti od iz­vo­za nafte oko 341 mi­li­jar­du do­la­ra, obja­vi­la je EIA.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.