Go2bi­ke pred fi­na­li­za­ci­jom sus­ta­va bli­zu To­ri­na i Lec­cea, sli­je­di ši­re­nje u još pet ze­ma­lja

Ni­je sa­mo trend Sve vi­še gra­do­va di­ljem svi­je­ta po­sje­du­je bi­ke-sha­ring sus­tav i pri­la­go­đa­va ga lo­kal­nim spe­ci­fič­nos­ti­ma

Poslovni Dnevnik - - PAMETNI GRADOVI - MARTA DUIĆ

U da­naš­nje vri­je­me po­sje­do­va­ti sus­tav jav­nih bi­ci­ka­la de­fi­ni­tiv­no zna­či no­si­ti na­ziv­nik odre­di­šta 21. sto­lje­ća

Mo­der­no rje­še­nje pro­ble­ma mo­bil­nos­ti, bi­ke-sha­ring, toč­ni­je sus­tav jav­nog iz­najm­lji­va­nja bi­ci­ka­la pos­tao je po­pu­la­ran zbog po­tre­be i že­lje mo­der­nog čo­vje­ka za kva­li­tet­ni­jim ži­vo­tom u sva­kod­ne­vi­ci, ali i u slo­bod­no vri­je­me.Ri­ječ je o br­zom i jed­nos­tav­nom na­či­nu ko- ri­šte­nja bi­cik­la kao pri­je­voz­nog sred­stva ili kao sred­stva za sport i re­kre­aci­ju bez po­tre­be da ga se po­sje­du­je. Pr­vi su sus­ta­vi nas­ta­li u ve­li­kim svjet­skim gra­do­vi­ma ko­ji su pre­poz­na­li iz­a­zo­ve su­vre­me­nog na­či­na živ­lje­nja, a da­nas ga ko­ris­te i broj­ne tu­ris­tič­ke tvrt­ke di­ljem svi­je­ta ka­ko bi svo­jim gos­ti­ma po­nu­di­le do­dat­nu us­lu­gu, po­di­gle vri­jed­nost tu­ris­tič­kog kom­plek­sa i des­ti­na­ci­je te kroz br­zi po­vrat inves­ti­ci­je os­tva­ri­le i do­dat­ni pro­fit. U da­naš­nje vri­je­me po­sje­do­va­ti bi­ke­sha­ring sus­tav de­fi­ni­tiv­no zna­či no­si­ti na­ziv­nik odre­di­šta 21. sto­lje­ća.

To­me u pri­log do­dat­no ide či­nje­ni­ca da vi­še od 600 gra­do­va di­ljem svi­je­ta po­sje­du­je svoj bi­ke­sha­ring sus­tav i pri­la­go­đa­va ga lo­kal­nim spe­ci­fič­nos­ti­ma kao što su kli­ma, to­po­gra­fi­ja, in­fras­truk­tu­ra i kul­tur­ne oso­bi­tos­ti. Ulja­nik Te­su Elek­tro­ni­ka (UTE), druš­tvo s ogra­ni­če­nom od­go­vor­noš­ću za pro­jek­ti­ra­nje, proizvodnju i pro­da­ju elek­trič­nih i elek­tro­nič­kih ure­đa­ja od 1975. go­di­ne pos­to­ji na svjet­skom tr­ži­štu kao pro­izvo­đač elek­trič­ne i elek­tro­nič­ke opre­me. Na­kon srod­nih pro­je­ka­ta ko­ji su za­ži­vje­li u ne­ko­li­ko hr­vat­skih gra­do­va UTE je u su­rad­nji s tvrt­kom Pen­ta iz Pu­le 2014. go­di­ne ra­zvio brend go2bi­ke. Sus­tav je to auto­mat­skog iz­najm­lji­va­nja bi­cik­la jed­nos­tav­ne im­ple­men­ta­ci­je i na­či­na ko­ri­šte­nja.

Pa­met­na rje­še­nja

Ko­ris­nik pris­tu­pa pun­k­tu s bi­cik­li­ma i na­kon pri­ja­ve u sus­tav pre­uzi­ma že­lje­ni bi­cikl te kre­će na vož­nju. Po is­te­ku ko­ri­šte­nja bi­cikl vra­ća na bi­lo ko­ji pun­kt a sus­tav sam oči­ta­va pa­ra­me­tre o ko­ri­šte­nju. Cje­lo­kup­ni pos­lov­ni pro­ces u UTEu ve­zan uz go2bi­ke, od di­zaj­na i ra­zvo­ja teh­no­lo­ških rje­še­nja pre­ko pro­izvod­nje u pro­to­tip­skim ko­li­či­na­ma, kao i se­rij­skoj pro­izvod­nji, do ugrad­nje i pu­šta­nja u po­gon te kas­ni­je odr­ža­va­nje i ser­vi­si­ra­nje, os­la­nja se po­naj­pri­je na sna­ge svo­jih za­pos­le­ni­ka te part­ne­ra s ko­ji­ma je us­pos­tav­lje­na du­go­go­diš­nja su­rad­nja.

Pr­vi ins­ta­li­ra­ni sus­tav bio je pi­lot­pro­jekt bi­ke­sha­rin­ga u Ri­je­ci u svib­nju 2013. a is­te go­di­ne UTEov tim je u rad pus­tio Park&ri­de u Uma­gu – pr­vi svjet­ski sus­tav ko­ji nu­di kom­bi­na­ci­ju elek­trič­nih i me­ha­nič­kih bi­ci­ka­la. U 2014. i 2015. us­li­je­di­li su sus­ta­vi Bic­ko i Kam­pus u Ko­priv­ni­ci, Štrom­ček u Ča­kov­cu te Bi­čik­le­ta u Pu­li. Ove je go­di­ne ins­ta­li­ran i u rad pu­šten Gac­ka­bi­ke sus­tav u Otoč­cu, a tre­nut­no su u za­vr­š­nim fa­za­ma no­vi sus­tav MEDbi­ke u Me­du­li­nu kao i pro­ši­re­nja sus­ta­va u Ča­kov­cu i Pu­li. Ta­ko­đer, ove je go­di­ne go2bi­ke sus­tav pre­šao gra­ni­ce Hr­vat­ske te su pred fi­na­li­za­ci­jom sus­ta­vi jav­nih bi­ci­ka­la u ta­li­jan­skim op­ći­na­ma bli­zu Lec­ce i To­ri­na kao i ne­ko­li­ko pro­je­ka­ta pred fi­na­li­za­ci­jom u re­gi­ji Ve­ne­to, a pre­ma dos­tup­nim naz­na­ka­ma pos­to­je ve­li­ke mo­guć­nos­ti ši­re­nja na Špa­njol­sku, Ma­đar­sku, Slo­ve­ni­ju, Sr­bi­ju i BIH.

U iz­ved­bi tvrt­ke UTE sus­ta­vi jav­nog iz­najm­lji­va­nja bi­ci­ka­la ima­ju niz teh­no­lo­ških una­p­rje­đe­nja ko­je su sa­mos­tal­no ra­zvi­li, kao što su do­dat­no pu­nje­nje ba­te­ri­je bi­cik­la di­na­mom ti­je­kom vož­nje, mo­guć­nost za­klju­ča­va­nja bi­ci­ka­la iz­van pos­to­lja po­seb­nim si­gur­nos­nim sus­ta­vom, pra­će­nje bi­ci­ka­la GPSom u re­al­nom vre­me­nu, uz mo­guć­nost ugrad­nje alar­ma pre­ma ko­ris­ni­ko­vim že­lja­ma ako se pri­mje­ri­ce pri­je­đe u ne­do­zvo­lje­nu zo­nu, pla­ća­nje kre­dit­nom kar­ti­com iz­rav­no na pi­lo­nu, kon­trol­ni cen­tar za nad­zor i uprav­lja­nje sus­ta­va, kao i mo­guć­nost ni­za de­fi­ni­ra­nih i ad­hoc iz­vje­šta­ja pre­ma po­tre­ba­ma uprav­ljač­ke tvrt­ke.

Jed­nos­tav­nost pri­je sve­ga

Ko­ri­šte­nje go2bi­ke ne mo­že bi­ti jed­nos­tav­ni­je, ko­ris­nik pris­tu­pa pun­k­tu s bi­cik­li­ma i pri­jav­lju­je se u sus­tav na je­dan od vi­še mo­gu­ćih na­či­na, ili RFIDkar­ti­com ili upi­som ko­ris­nič­ke lo­zin­ke na ter­mi­na­lu ili pu­tem apli­ka­ci­je na mo­bil­nom te­le­fo­nu. Sus­tav ‘ot­klju­ča­va’ že­lje­ni bi­cikl i sprem­ni ste za vož­nju. Po is­te­ku ko­ri­šte­nja bi­cikl vra­ća na bi­lo ko­ji pun­kt, te sus­tav sam oči­ta­va sve pa­ra­me­tre o ko­ri­šte­nju i vra­ća­nju. Go2bi­ke kao cje­li­nu či­ne bi­cik­li ili elek­trič­ni bi­cik­li, pos­to­lja za pri­hvat bi­ci­ka­la, pi­lo­ni, od­nos­no in­fo­pun­k­to­vi i pro­gram­ska po­dr­ška za uprav­lja­nje či­ta­vim sus­ta­vom. Sas­tav­ni dio je i web­s­tra­ni­ca za pri­ja­vu u sus­tav i mo­guć­nos­ti in­for­mi­ra­nja o nje­mu, a op­ci­onal­ni su nad­streš­ni­ca te vi­de­onad­zor.

PD

UTE sus­ta­vi jav­nog iz­najm­lji­va­nja bi­ci­ka­la ima­ju niz teh­no­lo­ških una­p­rje­đe­nja ko­je su sa­mos­tal­no ra­zvi­li

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.