Is­te pri­li­ke za sve stu­den­te

Poslovni Dnevnik - - ISKUSTVO ZLATA VRIJEDI -

Rad­na prak­sa za stu­den­te s inva­li­di­te­tom i stu­den­te sla­bi­jeg ma­te­ri­jal­nog sta­tu­sa Kroz

pro­jekt Is­kus­tvo zla­ta vri­je­di 2016. Pos­lov­ni dnev­nik je, treću go­di­nu za­re­dom, od­lu­čio pro­ši­ri­ti svi­jest u pos­lov­noj za­jed­ni­ci i ši­re te pro­ble­ma­ti­zi­ra­ti pi­ta­nje za­poš­lja­va­nja onih ko­ji do posla u tre­nut­noj gos­po­dar­skoj si­tu­aci­ji ne mo­gu do­ći la­ko. Tri go­di­ne za re­dom Pos­lov­ni dnev­nik je po­ti­cao za­poš­lja­va­nje oso­ba s inva­li­di­te­tom te za 40-ak stu­de­na­ta s inva­li­di­te­tom omo­gu­ćio rad­nu prak­su u 20-ak ugled­nih hr­vat­skih kom­pa­ni­ja. Ove go­di­ne pri­ja­vi­lo nam se oko 30-ak stu­de­na­ta ko­ji će ta­ko­đer svo­ju prak­su odra­đi­va­ti u kom­pa­ni­jam ana­ših part­ne­ra.

Ove go­di­ne u sklo­pu pro­jek­ta Is­kus­tvo zla­ta vri­je­di 2016. rad­nu prak­su smo od­lu­či­li omo­gu­ći­ti osim stu­den­ti­ma s inva­li­di­te­tom i stu­den­ti­ma sla­bi­jeg ma­te­ri­jal­nog sta­tu­sa. Njih je pre­ma po­da­ci­ma mi­nis­tar­stva zna­nos­ti, obra­zo­va­nja i spor­ta oko 3000. Ka­ko bi pro­ši­ri­li do­seg na­šeg druš­tve­no od­go­vor­nog pro­jek­ta te upoz­na­li pos­lov­nu za­jed­ni­cu sa stu­den­skim pro­ble­mi­ma, po­zvat će­mo sve stu­den­te sla­bi­jeg ma­te­ri­jal­nog sta­tu­sa uklju­ču­ju­ći i stu­den­te s inva­li­di­te­tom da nam se ja­ve i os­tva­re pra­vo na rad­nu prak­su u ve­li­kim kom­pa­ni­ja­ma s ci­ljem da im svi­ma omo­gu­ći­mo po­djed­na­ke šan­se za kas­ni­je za­pos­le­nje. Že­li­mo svim oni­ma ko­ji­ma ži­vot ni­je pru­žio jed­na­ku start­nu po­zi­ci­ju po­mo­ći da se lak­še uklju­če na tržište ra­da te jed­nog da­na rav­no­prav­no su­dje­lu­ju u tr­žiš­noj utak­mi­ci.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.