Mo­gu­ći skok fun­te ne za­ni­ma hr­vat­ske šte­di­še

U ni­skom star­tu Os­ta­nak Ve­li­ke Bri­ta­ni­je u Eu­ro­pi do­no­si rast te­ča­ja bri­tan­ske va­lu­te, ocje­nju­ju va­lut­ni struč­nja­ci

Poslovni Dnevnik - - ISKUSTVO ZLATA VRIJEDI - TO­MIS­LAV PILI

U di­je­lu hr­vat­skih ba­na­ka tre­nut­no se ne mo­že šte­dje­ti u fun­ti zbog sla­bog in­te­re­sa kli­je­na­ta

Ia­ko je vr­lo iz­gled­no da će u slu­ča­ju os­tan­ka Ve­li­ke Bri­ta­ni­je u Eu­ro­pi fun­ta spo­če­ti ja­ča­ti, to ne­će bi­ti do­vo­ljan mo­tiv hr­vat­skim šte­di­ša­ma da poč­nu šte­dje­ti u toj va­lu­ti i ta­ko iz­bjeg­nu ni­ske pri­no­se ko­je tre­nut­no do­no­si šted­nja. Za­bri­nu­tost oko is­ho­da re­fe­ren­du­ma o člans­tvu Ve­li­ke Bri­ta- ni­je u Eu­rop­skoj uni­ji u četvrtak je do­ve­la do no­vog slab­lje­nja fun­te pre­ma do­la­ru, pa se te­čaj spus­tio na 1,4165 do­la­ra za fun­tu što je naj­ni­ža ra­zi­nu u dva mje­se­ca. Va­lut­ni struč­nja­ci sma­tra­ju da je fun­ta zbog stra­ho­va­nja o Brexi­tu tre­nut­no pod­ci­je­nje­na oko 10 pos­to.

“Inves­ti­to­ri i špe­ku­lan­ti već mje­se­ci­ma na fi­nan­cij­skim tr­ži­šti­ma ma­sov­no otva­ra­ju pro­daj­ne po­zi­ci­je na fun­tu. Dio ih to ra­di da bi se za­šti­ti­li od gu­bit­ka ko­ji bi nas­tao pri na­glom slab­lje­nju fun­te u slu­ča­ju da Bri­tan­ci od­lu­če na­pus­ti­ti EU, a os­ta­tak jed­nos­tav­no vi­di do­bru pri­li­ku za os­tva­ri­va­nje pro­fi­ta na slab­lje­nju bri­tan- ske va­lu­te”, ka­že Jo­sip Ko­ka­no­vić, ana­li­ti­čar Ad­mi­ral Mar­ket­sa. Ako Bri­tan­ci os­ta­nu u EU, zna­ča­jan dio onih ko­ji su zad­njih mje­se­ci otva­ra­li pro­daj­ne po­zi­ci­je po­čet će ih za­tva­ra­ti, od­nos­no ku­po­va­ti fun­tu, po­jaš­nja­va Ko­ka­no­vić. “Ma­sov­na po­traž­nja za fun­tom do ko­je će u tom sce­na­ri­ju do­ći go­to­vo će si­gur­no do­ves­ti do nje­zi­na ja­ča­nja u od­no­su na eu­ro i ku­nu u idu­ćim mje­se­ci­ma. Do kra­ja go­di­ne ne tre­ba iz­ne­na­di­ti ja­ča­nje fun­te od pet do 15 pos­to”, ocje­nju­je Ko­ka­no­vić.

Ti­je­kom ove go­di­ne fun­ta je pre­ma ku­ni os­la­bi­la za 8,5 pos­to na 9,52 ku­ne. S dru­ge pak stra­ne, zbog ja­ča­nja ku­ne

TE­ČAJ FUN­TE U OD­NO­SU NA KU­NU KROZ OVU GO­DI­NU

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.