SAMSUNG POSTAJE

PR­VI IZ­BOR ULA­GA­ČA?

Poslovni Dnevnik - - ISKUSTVO ZLATA VRIJEDI -

Kup­nja di­oni­ca Sam­sun­ga i Fa­ce­bo­oka te krat­ka pro­da­ja (short) di­oni­ca Ap­plea sa­vjet je ame­rič­kih ana­li­ti­ča­ra u na­red­nom raz­dob­lju. “Ko­ris­ni­ci će ubu­du­će bi­ti vi­še osjet­lji­vi­ji na ci­je­ne i ne­će im mno­go zna­či­ti pre­mi­um sta­tus ko­ji je do sa­da bio glav­ni po­kre­tač iPho­nea”, re­kao je za CNBC Pe­ter Gar­n­ry, ana­li­ti­čar Saxo ban­ke. Ti­je­kom ove go­di­ne di­oni­ca Ap­plea os­la­bi­la je osam pos­to dok je Sam­sun­go­va di­oni­ca u plu­su 12 pos­to. Ana­li­ti­ča­ri sma­tra­ju i da je Fa­ce­bo­oko­va di­oni­ca pod­ci­je­nje­na, ia­ko se tr­gu­je po omje­ru ci­je­ne i za­ra­de od čak 70. Dru­gim ri­je­či­ma, ula­ga­či pla­ća­ju 70 do­la­ra za do­lar Fa­ce­bo­oko­ve za­ra­de.

RE­UTERS

Ap­ple vi­še ni­je u fo­ku­su

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.