Ina pre­su­di­la još jed­nom pre­mi­je­ru

Na­kon Sa­na­de­ra Pre­mi­jer Ti­ho­mir Ore­ško­vić opo­zvan, uz SOA-u, kriv mu i naf­t­ni biz­nis

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - MARIJA BRNIĆ

Zbog ne­po­pu­šta­nja To­mis­la­vu Ka­ra­mar­ku i Dar­ku Hor­va­tu u slu­ča­ju Ina-Mol Ore­ško­vić je iz­gu­bio po­vje­re­nje HDZ-a

Na­kon Ive Sa­na­de­ra, Ti­ho­mir Ore­ško­vić dru­gi je pred­sjed­nik Vla­de ko­ji je iz­gu­bio tu po­zi­ci­ju zbog Ine i od­no­sa s ma­đar­skim part­ne­rom Mo­lom. U Sa­bo­ru je u četvrtak Ore­ško­vi­ću iz­gla­sa­no ne­po­vje­re­nje, pr­vi put u po­vi­jes­ti i od stra­ne HDZa, ko­ji ga je i pro­gu­rao na pre­mi­jer­sko mjes­to.

Po­vje­re­nje glav­ne vla­da­ju­će stran­ke nje­zin oda­bra­nik iz­gu­bio je pri­je mje­sec da­na upra­vo zbog ne­po­pu­šta­nja u sta­vu o rje­ša­va­nju Ine i od­no­sa s ma­đar­skim Mo­lom. HDZ je naj­av­lji­vao na­kon iz­bo­ra ka­ko će rje­ša­va­nje prav­nih spo­ro­va s Mo­lom bi­ti je­dan od pri­ori­te­ta Vla­de. Pr­vi pot­pred­sjed­nik Vla­de i pred­sjed­nik HDZa To­mis­lav Ka­ra­mar­ko, ko­ji je dan pri­je Ore­ško­vi­ća Vla­du sam na­pus­tio zbog Ine, od­nos­no osob­ne i obi­telj­ske po­ve­za­nos­ti s Mo­lo­vim lo­bis­tom Jo­si­pom Pe­tro­vi­ćem, otvo­re­no se za­uzi­mao za pre­kid ar­bi­traž­nog pos­tup­ka ko­ji pro­tiv Mo­la dr­ža­va vo­di pred UNICTRALom u Že­ne­vi. Iden­tič­no sta­ja­li­šte za­go­va­rao je i mi­nis­tar po­du­zet­niš­tva i obr­ta Dar­ko Hor­vat.

No, Ore­ško­vić je, na­kon što se upoz­nao s pred­me­tom Ina, pri­je toč­no mje­sec da­na na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re jav­no iz­jas­nio da ne­će pris­ta­ti na pov­la­če­nje ar­bi­tra­že. Što­vi­še, naj­a­vio je da će se i osob- no an­ga­ži­ra­ti, os­ni­va­njem po­vje­rens­tva za pregovore s Mo­lom, ko­je­mu će on bi­ti na če­lu.

“Ja ću voditi taj pro­ces i na kra­ju, tran­s­pa­rent­na smo Vla­da, pre­zen­ti­rat ću re­zul­ta­te Vla­di, ko­ja će da­ti po­dr­šku za naš stav“, ka­zao je, ne že­le­ći ula­zi­ti u de­ta­lje sta­va ko­ji će za­go­va­ra­ti dr­ža­va. Ma­đar­ski Mol na to je od­go­vo­rio da je spre­man ući u pregovore s Vla­dom, no da­lje od te ko­mu­nik­ci­je ni­je se od­mak­lo.

Ni­je for­mi­ra­no pre­go­va­rač­ko po­vje­rens­tvo, već su, po­seb­no na­kon što je Ka­ra­mar­kov slu­čaj došao na stol Po­vje­rens­tvu za sp­rje­čav­na­je su­ko­ba in­te­re­sa, od­no­si iz­me­đu Ore­ško­vi­ća i nje­go­va za­mje­ni­ka u Vla­di potpuno za­hlad­nje­li.

Ni­je­dan ni­je odus­ta­jao od svog sta­ja­li­šta, a mi­nis­tar Hor­vat in­te­ziv­no je nas­to­jao pri­do­bi­ti ši­ru pot­po­ru za Ka­ra­mar­ka po­bro­ja­va­njem šte­ta ko­je će Hr­vat­ska mo­ra­ti pod­ni­je­ti u slu­ča­ju gu­bit­ka spo­ra, a što je, po nje­go­vim tvrd­nja­ma, ne­iz­bjež­no.

Ore­ško­vić s dru­ge stra­ne ni­je us­pio po­vje­ro­va­ti svo­jim ko­le­ga­ma, ko­ji su i sami bi­li dio Vla­de (Ka­ra­mar­ko kao mi­nis­tar, a Hor­vat kao po­moć­nik za sek­tor ener­ge­ti­ke u Mi­nis­tar­stvu gos­po­dar­stva) u vri­je­me skla­pa­nja spor­nog anek­sa ugo­vo­ra iz 2009. ko­jim je Sa­na­der Mo­lu bez nak­na­de pre­pus­tio uprav­ljač­ka pra­va u Ini, a ko­ja su i po­vod po­kre­ta­nju hr­vat­skog spo­ra pro­tiv Mo­la. Taj bi spor, ina­če, tre­bao bi­ti okon­čan kra­jem ove ili po­čet­kom idu­će go­di­ne, dok će ras­pra­va u dru­gom spo­ru, ko­ji je Mol pro­tiv Hr­vat­ske po­kre­nuo u Wa­shin­g­to­nu, po­če­ti tek idu­će go­di­ne.

SPORNO JE ŠTO JE ORE­ŠKO­VIĆ SEBE ODREDIO KAO OSOBU KO­JA ĆE VODITI PREGOVORE S MAĐARIMA Da­vor Štern kon­zul­tant

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.